Заседание на Регионален съвет за развитие на ЮРП

На 16 декември 2020 г. от 14.00 ч. се проведе първо заседание в онлайн формат на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югоизточен регион за планиране в неговия нов състав, съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане. Заседанието се проведе под председателството на г-н Димитър Иванов – областен управител на Област Ямбол.На срещата присъстваха областни управители и кметове на общини в Югоизточен регион и техни упълномощени представители, представители на министерства, представители на национално представените организации на работодателите, представители на икономическия сектор, представители на неправителствените организации и др.

Заседанието започна с представяне на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югоизточен регион за планиране в неговия нов състав.

На заседанието бяха взети следните решения:

  • За председател на РСР бе избран г-н Димитър Николов – кмет на Община Бургас;
  • За заместник председател на РСР бе избран г-н Живко Тодоров – кмет на Община Стара Загора.

Заседанието приключи с избор на представители на РСР  в Тематичните работни групи за подготовка на новите оперативни програми за стратегическия планов период 2021-2027 г.

Информация на секратариата на РСР на ЮРП