РЕШЕНИЕ № AK-1202-00002 от 24.04.2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е
№ AK-1202-00002
Ямбол, 24.04.2019 г.

В Областна администрация Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-01742/ 24.04.2019 г. на Кмета на община Стралджа за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, §5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от Областната транспортна схема.

От фактическа страна се установи следното:

На заседание на Областната транспортна комисия, проведено на 24.04.2019 г. е разгледано предложение на кмета на община Стралджа за изменения в следните маршрутни разписания от Областната транспортна схема:

·      Ямбол – Александрово – 6:40 ч., 15:25 ч., 17:40 ч.

·      Ямбол – Богорово – Правдино – 16:15 ч.

·      Ямбол – Войника – 7:00 ч., 12:45 ч.

·      Ямбол – Войника – Александрово – 12:45 ч.

·      Ямбол – Войника – Правдино – 17:30 ч.

·      Ямбол – Люлин – Недялско – 17:45 ч.

·      Ямбол – Могила – Чарда + И ПР – 7:40 ч., 14:00 ч.

·      Ямбол – Могила – Чарда – 17:50 ч.

·      Ямбол – Могила – Чарган – Иречеково – 19:30 ч.

·      Ямбол – Иречеково – 13:00 ч.

·      Ямбол – Иречеково – Правдино – 8:15 ч.

·      Ямбол – Първенец – 12:20 ч.

·      Ямбол – Правдино – 17:30 ч.

На 24.04.2019 г. областен управител на област Ямбол е утвърдил измененията в горепосочените маршрутни разписания, водещи и до преразпределяне на квотите в Областната транспортна схема, като същите от квотата на община Ямбол преминават в квотата на община Стралджа. Видно от приложените по преписката документи, договорите между превозвачите и община Ямбол за превоз на пътници по посочените автобусни линии, се прекратяват считано от 01 май 2019 г. Предвид необходимостта от технологично време за подготовка и провеждане на процедура/и и избор на изпълнител/и на обществената услуга за превоз на пътници от настоящия възложител – община Стралджа, кметът  на общината е поискал да бъде допусната „спешна мярка“ по смисъла на чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги  за  пътнически превоз с

железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.) въз основа на пряко възлагане за срок до провеждане на процедура, но не повече от 2 (две) години.

Така направеното искане считам за основателно по следните съображения:

Съгласно чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.) „в случай на прекъсване на услугите или непосредствен риск от такова прекъсване компетентният орган може да предприеме спешна мярка. Тази спешна мярка е във вид на пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуги, или във вид на изискване за изпълнение на задължения за обществени услуги….Възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуга чрез спешна мярка, или налагането на такава поръчка не надвишават две години.“

Тази хипотеза визира предприемане на спешна мярка в случай на прекъсване на услугите или на непосредствен риск от такова прекъсване и се осъществява само в краен случай, когато няма друга възможност за извършване на пътническите превози и сама по себе си обуславя важния обществен интерес за извършване на превозите.

В конкретния случай, предвид фактическата невъзможност за провеждане на процедура/и и избор на изпълнител на обществената услуга за превоз на пътници в срок до 01 май 2019 г, считам че е налице непосредствен риск от прекъсване на изпълнението на важна обществена услуга по смисъла на чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.).

Предвид гореизложеното и на основание чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.)

Р Е Ш И Х

Разрешавам на кмета на община Стралджа да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по следните автобусни линии, част от Областната транспортна схема от квотата на община Стралджа:

·         Ямбол – Александрово – 6:40 ч., 15:25 ч., 17:40 ч.

·         Ямбол – Богорово – Правдино – 16:15 ч.

·         Ямбол – Войника – 7:00 ч., 12:45 ч.

·         Ямбол – Войника – Александрово – 12:45 ч.

·         Ямбол – Войника – Правдино – 17:30 ч.

·         Ямбол – Люлин – Недялско – 17:45 ч.

·         Ямбол – Могила – Чарда + И ПР – 7:40 ч., 14:00 ч.

·         Ямбол – Могила – Чарда – 17:50 ч.

·         Ямбол – Могила – Чарган – Иречеково – 19:30 ч.

·         Ямбол – Иречеково – 13:00 ч.

·         Ямбол – Иречеково – Правдино – 8:15 ч.

·         Ямбол – Първенец – 12:20 ч.

·         Ямбол – Правдино – 17:30 ч.,

със срок на изпълнение от 01 май 2019 г.  до сключване на нов/и договор/и с изпълнител/и, след проведена процедура, но не по-късно от 01 май 2021 година.

Горното обосновава необходимостта от защита на особено важни обществени интереси, а именно осигуряване на непрекъснатост на обществените услуги за превоз на пътници по посочените маршрутни разписания по автобусни линии, част от Областната транспортни схеми от квотата на община Стралджа, поради което и на основание чл. 60, ал. 1 от АПК 

Р А З П О Р Е Ж Д А М

ДОПУСКАМ предварително изпълнение на решението.

На основание чл. 60, ал. 4 от АПК разпореждането, с което е допуснато предварителното изпълнение може да бъде обжалвано чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол в 3-дневен срок от публикуването му.

На основание чл. 16д, ал. 8 от  Наредба № 2 от 15 март 2002  г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол от всяко заинтересовано лице в 14 – дневен срок от публикуването му.

Решението да се публикува в един местен и един национален ежедневник, както и да се съобщи на Кмета на община Стралджа  по реда на АПК.

 ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/   
Областен управител на област Ямбол