ЗАПОВЕД № ДС-04-00002 от 23.04.2019 г.

З А П О В Е Д
№ ДС 04/00002
Ямбол, 23.04.2019 г.

В Областна администрация Ямбол е постъпило заявление, вх. № ОУ-04162-07.12.2018 г. от „Демикс инженеринг“ ООД, представлявано от управител-Росица Атанасова Бончева, ЕИК 128565946, със седалище и адрес на управление: с. Кабиле, община „Тунджа“, ул. „Средец“ №6, упълномощен представител на Община „Тунджа“, съгласно пълномощно от 11.07.2018 г. от Кмета на община „Тунджа“ и споразумение от 07.08.2018 г. между „Демикс инженеринг“ ООД и Община Ямбол, за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за линеен обект, разположен на територията на две общини: община Ямбол и община „Тунджа“.

КПИИ е съставен от две части:

1.    Проект на ПУП-Парцеларен план;

2.    Инвестиционен проект в части: „Геодезия“ и „ВиК“.

Инвестиционият проект е оценен по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ за съответствието

му със съществени изисквания към строежите с комплексен доклад, изготвен от регистрирана фирма консултант – СК „Алмекс“ ЕООД, гр. Ямбол.

Проектът за ПУП-Парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 е изработен, съгласно Заповед № ДС-04-00009-17.09.2018 г. на областния управител на област Ямбол по                  чл. 124а, ал. 3 от ЗУТ за разрешаване изработване на ПУП-ПП и одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ;

На основание чл. 128, ал. 1 във вр. с ал. 12, изречение второ от ЗУТ, ПУП-ПП е обявен от Община Ямбол в Държавен вестник (ДВ) бр. 2 от 04.01.2019 г. и от Община „Тунджа“ в ДВ бр. 108 от 29.12.2018 г.

В законоустановения срок не са постъпили възражения по обявения ПУП-ПП, съгласно констативен протокол от 05.03.2019 г. на Община Ямбол и от 30.01.2019 г. на Община „Тунджа“.

Към преписката за одобряване на частите от КПИИ са приложени следните документи:

–    Заповед №ДС-04-00009-17.09.2018 г. на областния управител на област Ямбол по чл. 124а, ал. 3 от ЗУТ за разрешаване изработване на ПУП-ПП и одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ;

– Комплексен доклад, изготвен от СК „Алмекс“ ЕООД, гр. Ямбол, представляван от Управител-инж.Альонушка Чанкова, оправомощено да упражнява оценяване на съответствие на инвестиционните проекти с Удостоверение №РК-0482/01.06.2015 г. с валидност до 01.06.2020 г., издадено от  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/;

–    Заповед №РД-01-00048-22.03.2019 г. на областния управител за назначаване на Областен експертен съвет по устройство на територията  (ОЕСУТ) за разглеждане и приемане на проекта за ПУП-ПП за обект по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ;

–    Протокол от 03.04.2019 г. на ОЕСУТ, с който е разгледан и приет проект на ПУП-ПП за обекта;

–    Удостоверение, изх. № 25-179170-25.10.2018 г., издадено от СГКК Ямбол;

–       Становище, изх. № 872 от 07.11.2018 г. на РС ПБЗН-Ямбол;

–       Предварителен договор с „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол № 138 от 30.10.2018 г.;

–       Писмо, изх. № 2801-03982 от 05.03.2019 г. на Община Ямбол за извършеното съобщаване по реда на чл. 128, ал.1 и 2 от ЗУТ;

–       Констативен протокол на община Ямбол от 05.03.2019 г. за непостъпили възражения;

–       Писмо, изх. № 06-00-151-(1) от 06.02.2019 г. на Община Тунджа за извършеното съобщаване по реда на чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ;

–       Констативен протокол на община „Тунджа“ от 30.01.2019 г. за непостъпили възражения.

Поземлените имоти, през които минава трасето на водопровода по КККР са:

–    в землището на гр. Ямбол ПИ №87374.69.644 – местен път IV клас-публична общинска собственост; ПИ № 87374.69.656 – полски път-публична общинска собственост;

–    в землището на с. Кабиле: ПИ №35028.26.57 – полски път-публична общинска собственост; ПИ №35028.29.47 – полски път-публична общинска собственост.

От представената преписка за одобрение на КПИИ е видно, че същият е съгласуван с необходимите заинтересувани териториални администрации и специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 по реда на 127, ал. 2 от ЗУТ (в редакцията му от ДВ, бр.82/2012 г.).

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл.129, ал.3, т.1, чл.143, ал.1, т.1, чл.145, ал.1, т.2 от ЗУТ и  чл.150, ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  и горепосочените документи

О Д О Б Р Я В А М :

КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА

за обект: „Водопровод Ф90 за захранване на ПИ 35028.26.59 и ПИ 35028.26.60 по КККР на с.Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол“ ;

в части:

1.   ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН;

2.   ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ,

съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от настоящата заповед.

Настоящата заповед да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“, съгласно чл.129, ал.4 ЗУТ и чл.150, ал.6, ал.8 ЗУТ и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ямбол, съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд Ямбол в 30-дневен срок от обнародването й чрез Областен управител на област Ямбол

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/
Областен управител на област Ямбол