ЗАПОВЕД № ДС-04/00006 от 29.08.2019 г.

З А П О В Е Д
№ ДС-04/00006
Ямбол, 29.08.2019 г.

     В Областна администрация Ямбол е постъпило заявление с вх.№ ОУ-01944 от 10.05.2019 г. на ДЗЗД „Тракийска вода 2015“, гр.София, представлявано от Симона Торньова като пълномощник на възложителя: Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съгласно Пълномощно с рег.№ 7893 и №7894 от 16.11.2018 г., с искане за одобряване на Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ на линеен обект:


„Външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС “Ормана“,
находящ се на територията на землище на гр.Ямбол, община Ямбол и землище на с.Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол.
      На основание чл.128, ал.1 във вр. с ал.12 изречение второ от ЗУТ, проектът за парцеларен план е обявен от Община Ямбол в Държавен вестник (ДВ) бр. 47/14.06.2019г. и от Община „Тунджа“ в ДВ бр.44/04.06.2019 г.
      От общините е извършено разгласяване по реда на чл.128, ал.2 от ЗУТ. Съгласно констативен протокол от 05.07.2019 г. на община „Тунджа“ и констативен протокол от 19.07.2019г. на община Ямбол в законоустановения срок не са постъпили възражения по обявения ПУП-ПП.
      Към преписката за одобряване на ПУП-ПП са приложени следните документи: Заповед №ДС-04-00010/02.10.2018 г. на Областния управител на област Ямбол за разрешаване изработване на ПУП-ПП; Заповед №РД-01-00100/01.08.2019 г. на Областния управител за назначаване на Областен експертен съвет по устройство на територията  (ОЕСУТ) за разглеждане и приемане на проекта за ПУП-ПП за обекта; протокол от 15.08.2019 г. на ОЕСУТ; становище, изх.№ 33-7171-469/01.08.2018 г., на Министерство на културата; становище, изх.№ КОС-01-2331/30.05.2018 г., на РИОСВ-Стара Загора; становище, изх.№ 04-16-691/29.03.2019 г., на Агенция „Пътна инфраструктура“; съгласувателно писмо, изх.№ ЖИ-7801/27.02.2019 г., на ДП „НК ЖИ“; писмо на „Овергаз мрежи“ АД, изх.№ ОМ-1.9.2.11-22649/28.11.2018 г.; съгласувателно становище на БТК, рег.индекс 95-М-244/02.11.2018 г.; съгласувателно становище, изх.№2388/04.12.2018 г. на „ВиК“ ЕООД, гр.Ямбол; съгласувателно становище на ХТР-Ямбол; Здравно заключение, изх.№ 03-08-2262/10.10.2018 г. на РЗИ-Ямбол; протокол за съгласуване № 7949449-1/19.10.2018 г. от „Електроразпределение Юг“ ЕАД; становище, изх.№ 892/19.11.2018 г. на РД „ПБЗН“-Ямбол.
От представената преписка за одобрение на проекта за ПУП-ПП е видно,
че същият е съгласуван с необходимите заинтересувани териториални администрации и специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.128, ал.6 по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ (в редакцията му от ДВ, бр.82/2012 г) .

Поземлените имоти, през които минава трасето на водопровода и в които ще
бъдат разположени съоръженията на водопровода, са:
            в землището на гр.Ямбол, ЕКАТТЕ 87374, община Ямбол, област Ямбол както следва: 12.75; 11.76; 11.266; 11.664; 12.25; 12.61; 12.873; 12.100;
            в землището на с.Кабиле, ЕКАТТЕ 35028, община Тунджа, област Ямбол както следва: 8.70; 9.101; 9.137; 9.193; 21.234; 22.165; 31.242; 31.243; 31.244; 40.28; 8.71; 8.72; 9.119; 9.197; 7.45; 9.118; 21.85; 22.131; 31.269; 40.7; 40.8; 40.9; 40.13; 40.27; 6.55; 22.154; 126.1; 4.41; 8.73; 9.102; 9.214; 9.245; 40.29; 40.33; 40.36;
 
            На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и във връзка с чл.129, ал.3, т.1 от Закона за устройство на територията, Протокол №3 от 15.08.2019 г. на Областен експертен съвет по устройство на територията и горепосочените документи

О Д О Б Р Я В А М :

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН

 
за обект:
„Външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС “Ормана“,

находящ се на територията на землище на гр.Ямбол, община Ямбол и землище на с.Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол.

     Настоящата заповед да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“, съгласно чл.129, ал.4 ЗУТ и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ямбол, съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

     На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд Ямбол в 30-дневен срок от обнародването й, чрез Областен управител на област Ямбол.

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П /
Областен управител на област Ямбол