ЗАПОВЕД № ДС-04/00007 от 30.08.2019 г.

З А П О В Е Д
№ ДС-04-00007
Ямбол,   30.08.2019 г.

     На основание чл. 61 и чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,  във връзка с чл. 6 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост,

Н А Р Е Ж Д А М:

І.Да се проведе търг с тайно наддаване за определяне на купувач на следната движима вещ, собственост на Областна администрация Ямбол:

Лек автомобил марка „Пежо”, модел 407 2.2 I, дата на първа регистрация – 14.02.2008 г., с регистрационен номер У 5558 АК, двигател № 10LJ431682904, бензин, с максимална мощност – 120 kW и обем – 2230 см3 ; рама № VF36D3FYH21707797, цвят: сив металик; брой места: 4+1, с начална тръжна цена 5 950 лв. (пет хиляди и деветстотин и петдесет лева) без включен ДДС,

от комисия в състав:

…………………………………………………………………………………

ІІ. Заявленията за участие в търга, заедно със заверени копия на удостоверение за актуално състояние /съдебна регистрация/ или се посочва ЕИК – за юридическите лица и документ за внесен депозит, се подават в деловодството на Областна администрация Ямбол в гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, партер, считано от 13.09.2019 г. (петък) в срок не по-късно от 17:30 часа на 20.09.2019 г. (петък). В случай че кандидатът се представлява от пълномощник, последният следва да приложи и нотариално заверено изрично пълномощно за участие в търга.

Заявление за участие, оферта по образец и проект на договор за покупко-продажба на моторно превозно средство, могат да бъдат получени в деловодството на Областна администрация Ямбол.

ІІІ. Депозитът за участие в търга е в размер на 595 лв. (петстотин деветдесет и пет лева) и се внася до 16.30 часа на 20.09.2019 г. преди подаване на заявлението за участие в търга по следната банкова сметка на Областна администрация Ямбол в Банка ДСК ЕАД, гр. Ямбол:

IBAN: BG47STSA93003305143779

BIC код: STSABGSF.

ІV. Оглед на вещта може да бъде извършен всеки работен ден до 20.09.2019 г. от 09:30 часа до 17:00 часа, на адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, в присъствието на служител от Областна администрация Ямбол.

V.  Кандидатът за участие попълва офертата си (по образец) и я запечатва в малък непрозрачен плик. Председателят на комисията или определен от него член проверява дали са налице всички документи за участие в търга. При положителна констатация, документите, заедно със запечатания плик с офертата, се поставят в голям непрозрачен плик. На плика се отбелязва входящият номер, под който е заведено заявлението в регистъра на Областна администрация Ямбол. Така приетата оферта се пуска в специално запечатана по реда на чл. 9, ал. 3 от Наредбата урна, в присъствието на кандидата.

VІ. На 23.09.2019 г. от 10.00 часа – първият работен ден, след изтичането на срока по т. ІІ от настоящата заповед, Комисията отваря урната и класира офертите по реда на чл. 10 от Наредбата, като обявява резултатите в еднодневен срок от съставянето на тръжен протокол.

VІІ. С обявения за спечелил търга участник се сключва договор за продажба на движимата вещ – предмет на търга. Предложената цена заедно с начисления ДДС (20 %) се заплаща в срок до 3 работни дни от датата на обявяване на резултатите, по следната банкова сметка на Областна администрация Ямбол в Банка ОББ, гр. Ямбол:

IBAN: BG95UBBS80023106143800

BIC код: UBBSBGSF

Закупената вещ следва да се вдигне от купувача най-късно в 5-дневен срок от датата на плащането.

Ако плащането не се извърши в посочения срок, депозитът се задържа и се предлага на следващия по ред кандидат да заплати предложената от него цена. Ако и вторият по ред кандидат не извърши плащането в определения срок, Комисията отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена.

VІІІ. Връщането на внесения депозит на неспечелилите търга участници се извършва по нареждане на Председателя на тръжната комисия след подписване на тръжния протокол.

Настоящатазаповед да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Ямбол и на официалната интернет страница на администрацията – www.yambol.government.bg, както и да се публикува обявление в един ежедневник.

Заповедта да се сведе до знанието на посочените в нея лица за сведение и изпълнение.

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/
Областен управител на област Ямбол