РЕШЕНИЕ № AK-1202-00003 OT 16.12.2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е
№ AK-1202-00003
Ямбол, 16.12.2019 г.

В Областна администрация Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-05042/ 02.12.2019 г. от Кмета на община Ямбол за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, §5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Ямбол – Тополовград с МР № 28101 и  МР № 28102, част от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Ямбол.

От фактическа страна се установи следното:

С писмо вх. № ОУ-00414 от 01.06.2016 г. на кмета на община Ямбол е поискано предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, §5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Ямбол – Тополовград с МР № 28101 и  МР № 28102, част от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Ямбол.

В същото е обективирана невъзможност за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка в срока до изтичане на действието на Договор с рег. № 04-236 от 30.05.2006 г., а именно 06.06.2016 г.

В тази връзка, с Решение № АК-1202-00002 от 03.06.2016 г. на oбластен управител на област Ямбол на кмета на община Ямбол е разрешено да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Ямбол – Тополовград с МР № 28101 и  МР № 28102, част от Републиканската транспортна схема от квотата на Община Ямбол за срок на изпълнение от изтичане на срока на Договор с рег. № 04-236 от 30.05.2006 г., до сключването на нов договор с изпълнител, след проведена процедура, но не по-късно от 06.06.2017 г.

Впоследствие е депозирано искане с вх. № ОУ-01957/02.06.2017 г. на                            кмета  на  община Ямбол за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, §5,  от

Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Ямбол – Тополовград с МР № 28101 и  МР № 28102, част от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Ямбол.

В същото се посочва, че срокът на Договор с Рег. № ДГ/05-000071 от 07.06.2016 г., сключен в изпълнение на Решение № АК 1202-00002 от 03.06.2016 г. на областен управител на област Ямбол, изтича, поради което няма технологично време, необходимо за подготовка и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка и избор на изпълнител.

С Решение № АК-01202-00004 от 06.06.2017 г.  на областен управител на област Ямбол на кмета на община Ямбол е разрешено да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Ямбол – Тополовград с МР № 28101 и  МР № 28102, част от Републиканската транспортна схема от квотата на oбщината със срок на изпълнение от изтичане на срока на договора до сключването на нов договор с изпълнител, след проведена процедура, но не по-късно от 06.06.2018 г.

С настоящото искане с вх. № ОУ-05042 от 02.12.2019 г. кмета на община Ямбол посочва, че с Решение № РД/02-00620 от 01.08.2019 г. е прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет: „Обществен превоз на пътници по утвърдените Областна и Републиканска транспортни схеми, по четиринадесет обособени позиции“, в частта за обособени позиции № 1, 3, 8, 9, 10, 13 и 14, поради отказ от сключване на договори на класирания на първо място участник. Автобусна линия Ямбол – Тополовград с МР № 28101 и  МР № 28102, за която се иска допускане на спешна мярка във вид на пряко възлагане, е включена в предмета на обособена позиция № 3.

Така направеното искане, считам за неоснователно по следните съображения:

Съгласно чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.) „в случай на прекъсване на услугите или непосредствен риск от такова прекъсване компетентният орган може да предприеме спешна мярка. Тази спешна мярка е във вид на пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуги, или във вид на изискване за изпълнение на задължения за обществени услуги….Възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуга чрез спешна мярка, или налагането на такава поръчка не надвишават две години.“

Тази хипотеза визира предприемане на спешна мярка в случай на прекъсване на услугите или на непосредствен риск от такова прекъсване и се осъществява само в краен случай, когато няма друга възможност за извършване на пътническите превози. Регламентът определя и максимален срок за продължителността на допусната спешна мярка, а именно две години.

В конкретния случай, с Решение № АК-1202-00002 от 03.06.2016 г. и Решение № АК-01202-00004 от 06.06.2017 г. е дадено разрешение на кмета на община Ямбол да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Ямбол – Тополовград с МР № 28101 и МР № 28102,частот Републиканската транспортна схема от квотата на община Ямбол за срок от общо две години. Така на практика е достигната максималната продължителност на допуснатата спешна мярка, регламентирана с императивната норма на чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.).

Предвид гореизложеното и на основание чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.)

Р Е Ш И Х:

            НЕ РАЗРЕШАВАМ на Кмета на община Ямбол да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Ямбол – Тополовград с МР № 28101 и МР № 28102, частот Републиканската транспортна схема от квотата на община Ямбол.

На основание чл. 16 д, ал. 8 от  Наредба № 2 от 15 март 2002  г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано  чрез областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол от всяко заинтересовано лице в                     14-дневен срок  от публикуването му.

Решението да се публикува в един местен и един национален ежедневник, както и да се съобщи на кмета на община Ямбол по реда на АПК.

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/
Областен управител на област Ямбол