РЕШЕНИЕ № АК-1202-00004 OT 17.12.2019 г.

Р Е  Ш Е Н И Е
№ АК-1202-00004
Ямбол, 17.12.2019 г.

В Областна администрация Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-05201 oт 09.12.2019 г., и писмо вх. № ОУ-05339 от 16.12.2019 г. към него, от Кмета на община Стралджа за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, §5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от Областната транспортна схема от квотата на община Стралджа: Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 7.10 ч. и 14.30 ч.; Лозенец – Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от Лозенец – 8.30 ч.; Стралджа – Маленово – Стралджа – Зимница – Чарда – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 7.00 ч., 9.10 ч. и 11.50 ч.; Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 10.20 ч.; Стралджа – Иречеково – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 10.20 ч. и 16.30 ч.; Атолово – Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от Атолово – 09.40 ч. и Ямбол – Стралджа, с час на тръгване от гр. Ямбол – 05.55 ч., 07.20 ч., 11.15 ч., 11.50 ч. и 14.00 ч. и следните автобусни линии, част от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа: София – Стралджа и обратно, с МР № 28101 и 28201 и час на тръгване от гр. Стралджа – 03.40 ч. и 6.30 ч. и Варна – Стралджа и обратно, с МР № 28101 и час на тръгване от гр. Стралджа – 7.55 ч. Към писмо вх. № ОУ-05339 от 16.12.2019 г., депозирано към искане с вх. № ОУ-05201 oт 09.12.2019 г., е приложен Договор № Д-338 от 16.07.2008 г., ведно с утвърдени маршрутни разписания към същия.

От фактическа страна се установи следното:

С Решение № АК 1202-00001 от 18.06.2018 г. на Областен управител на област Ямбол на основание чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., във връзка с чл. 16д, ал. 6 и чл. 4 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси на Кмета на община Стралджа е разрешено да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от Областната транспортна схема от квотата на община Стралджа: Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 7.10 ч. и 14.30 ч.; Лозенец – Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от Лозенец – 8.30 часа; Стралджа – Маленово – Стралджа – Зимница – Чарда – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 7.00 ч., 9.10 ч. и 11.50 ч.; Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 10.20 ч.; Стралджа – Иречеково – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 10.20 ч., 13:00 ч. и 16.30 ч.; Атолово – Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от Атолово – 09.40 ч. и следните автобусни линии, част от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа:  София – Стралджа  и  обратно,  с  МР № 28101  и  28201 и часове на  тръгване от гр. Стралджа – 03.40 ч. и 6.30 ч.; Варна – Стралджа и обратно, с МР № 28101 и час на тръгване от гр. Стралджа – 7.55 ч.; Сливен – Стралджа и обратно, с МР № 28101 и 28102, час на тръгване от гр. Стралджа – 7.20 ч. и 14.10 ч., със срок на изпълнение от изтичане срокът на действащите договори до сключване на нов/и договор/и с изпълнител/и, след проведена процедура, но не по-късно от 27.12.2019 г., т.е. 18 месеца.

На основание Решение № АК 1202-00001 от 18.06.2018 г. на Областен управител на област Ямбол Община Стралджа е сключила договори за извършване на обществен превоз на пътници по посочените автобусни линии със срок до 27.12.2019 г.

Предвид изложените в искането мотиви, с оглед изтичане срока на действие на договорите, сключени в изпълнение на Решение № АК 1202-00001 от 18.06.2018 г. на Областен управител на област Ямбол и липсата на технологично време, необходимо за подготовка и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка и избор на изпълнител, Кметът  на община Стралджа е поискал да бъде допусната „спешна мярка“ по смисъла на чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), въз основа на пряко възлагане.

Така направеното искане считам за основателно по следните съображения:

Съгласно чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.) „в случай на прекъсване на услугите или непосредствен риск от такова прекъсване компетентният орган може да предприеме спешна мярка. Тази спешна мярка е във вид на пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуги, или във вид на изискване за изпълнение на задължения за обществени услуги….Възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуга чрез спешна мярка, или налагането на такава поръчка не надвишават две години.“

Тази хипотеза визира предприемане на спешна мярка в случай на прекъсване на услугите или на непосредствен риск от такова прекъсване и се осъществява само в краен случай, когато няма друга възможност за извършване на пътническите превози и сама по себе си обуславя важния обществен интерес за извършване на превозите.

В конкретния случай, предвид фактическата невъзможност за провеждане на процедура/и и избор на изпълнител на обществената услуга за превоз на пътници в срок до 27.12.2019 г., считам че е налице непосредствен риск от прекъсване на изпълнението на важна обществена услуга по смисъла на чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.).

С Решение № АК 1202-00001 от 18.06.2018 г. на Областен управител на област Ямбол на кмета на община Стралджа е разрешено да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по посочените автобусни линии, част от Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа за срок от 18 месеца. В тази връзка, до достигане на максимално допустимата продължителност на „спешната мярка“ по смисъла на чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.) остават 6 месеца.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 16 д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване  на  обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл. 5, §5 от

Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.)

Р Е Ш И Х

            РАЗРЕШАВАМ на Кмета на община Стралджа да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по следните автобусни линии, част от Областната транспортна схема от квотата на община Стралджа: Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 7.10 ч. и 14.30 ч.; Лозенец – Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от Лозенец – 8.30 ч.; Стралджа – Маленово – Стралджа – Зимница – Чарда – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 7.00 ч., 9.10 ч. и 11.50 ч.; Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 10.20 ч.; Стралджа – Иречеково – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 10.20 ч. и 16.30 ч.; Атолово – Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от Атолово – 09.40 ч. и Ямбол – Стралджа, с час на тръгване от гр. Ямбол – 05.55 ч., 07.20 ч., 11.15 ч., 11.50 ч. и 14.00 ч. и следните автобусни линии, част от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа: София – Стралджа и обратно, с МР № 28101 и 28201 и час на тръгване от гр. Стралджа – 03.40 ч. и 6.30 ч. и Варна – Стралджа и обратно, с МР № 28101 и час на тръгване от гр. Стралджа – 7.55 ч., със срок на изпълнение 6 (шест) месеца – от 27.12.2019 г. до сключване на нов/и договор/и с изпълнител/и, след проведена процедура, но не по-късно от 27.06.2020 година.

            Горното обосновава необходимостта от защита на особено важни обществени интереси, а именно осигуряване на непрекъснатост на обществените услуги за превоз на пътници по посочените автобусни линии, част от Републиканската и Областната транспортни схеми от квотата на община Стралджа, поради което и на основание                     чл. 60, ал. 1 от АПК 

Р А З П О Р Е Ж Д А М

ДОПУСКАМ предварително изпълнение на решението.

На основание чл. 60, ал. 4 от АПК разпореждането, с което е допуснато предварителното изпълнение може да бъде обжалвано чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол в 3-дневен срок от публикуването му.

На основание чл. 16д, ал. 8 от  Наредба № 2 от 15 март 2002  г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол от всяко заинтересовано лице в 14 – дневен срок от публикуването му.

Решението да се публикува в един местен и един национален ежедневник, както и да се съобщи на Кмета на община Стралджа по реда на АПК.

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/
Областен управител на област Ямбол