ЗАПОВЕД № ДС-04-00001 от 27.01.2020 г.

З А П О В Е Д
№ ДС 04/00001
Ямбол, 27.01.2020 г.

В Областна администрация Ямбол с вх. № ОУ-03358-20.08.2019 г. от „Напоителни системи“ ЕАД-Централно управление, ЕИК 831160078, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Борис III“ №136, представлявано от изпълнителен директор Снежина Динева, е внесен проект на Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за подобекти:

„Корекция на р. Азмак дере от моста на пътя с. Кабиле – с. Жельо Войвода до с. Глуфишево“ и  „Реконструкция и почистване на съществуваща корекция на „Азмак дере“ от моста с. Кабиле – с. Жельо Войвода до заустването й в р. Тунджа“ – част от строеж/обект: „Инженеринг-проучване, проектиране и изпълнение на СМР, свързани с предотвратяване от наводняване на околните земеделски земи и прилежащите съоръжения и насипи на ЛОТ 4 от АМ „Тракия“, Ямбол – Карнобат от км 276+200 до км 325+280, находящи се на територията на община Ямбол и община „Тунджа“, област Ямбол.

На основание чл. 128, ал. 1 във вр. с ал. 12 изречение второ от ЗУТ, проектът за парцеларен план е обявен от Община Ямбол в Държавен вестник (ДВ) бр.87 от 05.11.2019 г. и от Община „Тунджа“ в  ДВ бр.86 от 01.11.2019 г.

От общините е извършено разгласяване по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ. Съгласно констативен протокол от 02.12.2019 г. на община „Тунджа“ и констативен протокол от 06.12.2019 г. на община Ямбол в законоустановения срок не са постъпили възражения по обявения ПУП-ПП.

Към преписката за одобряване на ПУП-ПП са приложени следните документи: Заповед №ДС-04-00008-17.09.2018 г. на областния управител на област Ямбол за одобряване на техническо задание и разрешаване изработването на ПУП-ПП; Заповед №РД-01-00151/23.12.2019 г. на областния управител за назначаване на Областен експертен съвет по устройство на територията  (ОЕСУТ) за разглеждане и приемане на проекта за ПУП-ПП за подобектите; протокол от 09.01.2020 г. на ОЕСУТ; писмо, изх. № 70-3184/03.09.2018 г. на МЗХГ за предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП; решение от 27.07.2018 г. на Общински съвет – Ямбол  за  даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП; решение от 28.08.2019 г. на Общински съвет – „Тунджа“ за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП; становище на Община Ямбол, изх. № 2801-09627/27.05.2019 г.; становище на Община „Тунджа“, изх. № 53-00-823(1)/05.07.2019 г.;   удостоверения   с   изх. № 25-214907 – 05.12.2018 г., № 25-215027-05.12.2018 г., № 25-215045-05.12.2018 г., № 25-215063-05.12.2018 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ Ямбол за съгласуване на проект за ПУП-ПП; становище, изх. № КОС-01-3806/13.08.2018 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ – Стара Загора; решение №5-I-1 за предварително съгласуване за промяна предназначението на поземлени имоти в горска територия -частна държавна собственост на Регионална дирекция по горите – Сливен; съгласувателно писмо, изх. № ЖИ-34845/07.10.2019 г., на ДП „НК ЖИ“; здравно заключение № РД-259-1/15.11.2018 г. на Регионална здравна инспекция /РЗИ/ Ямбол; становище, рег.№ 818000-467/10.12.2018 г. на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ /РД ПБЗН/ – Ямбол; съгласувателно становище на БТК/Виваком, рег.индекс № 95-Н-9/10.01.2019 г.; съгласувателно становище, изх. № 2594/21.12.2018 г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол; протокол за съгласуване № 7999184/ 29.11.2018 г. от „Електроразпределение Юг“ ЕАД; съгласувателно писмо, изх. №БТГ24-00-459(1) от 26.02.2019 г. и №БТГ24-00-3411(1)/06.01.2020 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД;   съгласувателно   писмо,   изх. № 1076/09.04.2019 г.  на  „Лукойл България“  ЕООД;

съгласувателно становище, изх. № 182/08.01.2019 г. на „А1 България“ ЕАД; съгласувателно писмо, изх. № Т I 46672/25.01.2019 г. на „Теленор България“ ЕАД; съгласувателно становище, изх. № РД-02-495/23.05.2019 г. на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Средна Тунджа; удостоверение №РД-02-660/ 31.07.2019 г. за поливност на поземлени имоти в землището на с. Дражево, №РД-02-661/31.07.2019 г. за поземлени имоти в землището на с. Кабиле, № РД-02-662/ 31.07.2019 г. на ПИ в землището на с. Хаджидимитрово, издадени от „Напоителни системи“ ЕАД, клон Средна Тунджа; акт № ПО-11-13 , изх. № АР-02-11-3/01.08.2019 г., акт №ПО-11-14, изх. № АР-02-11-1/01.08.2019 г., акт №ПО-11-15, изх. № АР-02-11-2/ 01.08.2019 г. за категоризация на земеделски земи за промяна на тяхното предназначение, издадени от Областна дирекция „Земеделие“ – Ямбол.

От представената преписка за одобрение на проекта за ПУП-ПП е видно, че същият е съгласуван с необходимите заинтересувани териториални администрации и специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.128, ал. 6 по реда на чл.127, ал. 2 от ЗУТ.

Поземлените имоти, през които минава трасето на подобектите, са:

в землището на гр.Ямбол, община Ямбол, област Ямбол, ЕКАТТЕ 87374, както следва: 14.72 и 15.125;

            в землището на с.Кабиле, община Тунджа, област Ямбол ЕКАТТЕ 35028, както следва: 11.112, 11.115, 11.116, 32.329, 32.330, 33.20, 33.35, 33.36, 33.37, 33.6, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 4.22, 4.23, 4.24, 4.27, 4.28, 4.29, 4.3, 4.30, 4.33, 4.35, 4.4, 4.45, 4.48, 4.49, 4.50, 4.7, 5.101, 5.102, 5.77, 5.79, 5.96, 5.97, 9.111;

            в землището на с.Дражево, община „Тунджа“, област Ямбол, ЕКАТТЕ 23501, както следва: 10.229, 10.29, 10.377, 10.378, 10.394, 10.395, 10.47, 10.5, 10.50, 10.51, 10.6, 10.67, 11.180, 11.291, 19.191, 19.320, 19.321, 19.46, 20.45, 7.330, 8.169, 9.139, 9.374, 9.375, 9.610;

            в землището на с.Хаджидимитрово, община „Тунджа“, област Ямбол ЕКАТТЕ 77030, както следва: 18.100, 18.105, 18.107, 18.233, 18.243, 18.60, 18.61, 18.63, 18.64, 18.65, 18.66, 19.252, 19.625, 26.62, 26.628, 29.250, 29.686, 55.473, 55.513.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 129, ал. 3,                 т. 1 от Закона за устройство на територията, Протокол №1 от 09.01.2020 г. на Областен експертен съвет по устройство на територията и горепосочените документи

О Д О Б Р Я В А М :

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН

за подобекти:

„Корекция на р.Азмак дере от моста на пътя с.Кабиле – с. Жельо Войвода до                        с. Глуфишево“ и „Реконструкция и почистване на съществуваща корекция на „Азмак дере“ от моста с. Кабиле – с. Жельо Войвода до заустването й в р. Тунджа“ – част от строеж/обект: „Инженеринг-проучване, проектиране и изпълнение на СМР, свързани с предотвратяване от наводняване на околните земеделски земи и прилежащите съоръжения и насипи на ЛОТ 4 от АМ “Тракия“, Ямбол-Карнобат от км 276+200 до км 325+280, находящи се на територията на община Ямбол и община „Тунджа“, област Ямбол.

Настоящата заповед да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“, съгласно чл. 129, ал. 4 ЗУТ и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ямбол, съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд Ямбол в 30-дневен срок от обнародването й, чрез Областен управител на област Ямбол.

ДИМИТЪР ИВАНОВ /п/
Областен управител на област Ямбол