ЗАПОВЕД № ДС-04-00010 от 16.04.2020 г.

З А П О В Е Д
№ ДС-04-00010
Ямбол,16.04.2020 г.

На основание чл.124а, ал.3 и ал.9, във връзка с чл.124а, ал.5 и ал.7, чл.125, ал.1, ал.2 и ал.7 и чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), предвид подадено в Областна администрация Ямбол искане  на “Диана кабел ТВ“ ООД, гр.Ямбол с вх.№ ОУ-01034-28.02.2020 г., допълнено с писмо вх.№ ОУ-01523 – 30.03.2020 г., придружено от задание по чл.125, ал.1 от ЗУТ, обосноваващо необходимостта от изготвяне на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: “Оптичен кабел на „Диана кабел ТВ“ ООД от гр.Ямбол до с.Веселиново, община „Тунджа“, област Ямбол“, съгласувано с Регионална инспекция по околната среда и водите  – Стара Загора за определяне и провеждане на приложимите процедури по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие с писмо изх. № КОС-01-723(1) от 24.02.2020г. и след като се запознах с цялата документация по преписката, 

НАРЕЖДАМ:


I.    ОДОБРЯВАМ техническо задание за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за линеен обект: “Оптичен кабел на „Диана кабел ТВ“ ООД от гр.Ямбол до с.Веселиново, община „Тунджа“, област Ямбол“, находящ се на територията на община Ямбол и община “Тунджа”, област Ямбол.
II.    РАЗРЕШАВАМ на „Диана кабел ТВ“ ООД, гр.Ямбол да изработи проект за подробен устройствен план-Парцеларен план за горепосочения обект

          Проектът за ПУП-ПП да се изработи в съответствие с действащата нормативна уредба и одобреното задание за проектиране, като се използват актуални данни от влезли в сила Кадастрални карти и кадастрални регистри (КККР) на землищата на съответните населени места (посочени в заданието) от община Ямбол и община “Тунджа”, през които минава трасето на горепосочения обект.
         Преди внасяне на ПУП-ПП за разглеждане от Областен експертен съвет по устройство на територията и за одобряване, възложителят следва да извърши процедурите по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ – съгласуване на проекта със заинтересуваните централни и териториалните администрации и със специализираните контролни органи.
На основание чл.124б, ал.3 от ЗУТ настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ямбол и да се изпрати на Община Ямбол и Община “Тунджа” за разгласяването й по реда  на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Задание за изработване на ПУП-ПП.
ДИМИТЪР ИВАНОВ  /П/

Областен управител на област Ямбол