ЗАПОВЕД № ДС-04-00016-02.07.2020 г.

З А П О В Е Д
№ ДС-04-00016
гр.Ямбол,  02.07. 2020 г.

         В Областна администрация Ямбол с вх.№. ОУ-02630/25.07.2017 г., от Възложител: „Диана кабел ТВ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, к-л „Златен Рог“, блок № 27, ет.15, ЕИК  1280293501 представлявано от Управител: Жулиета Господинова,  е внесен проект на Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ допълнен с актуални регистри, внесени с писмо, вх.№ ОУ-011319-16.03.2020 г. за обект:

„Оптичен кабел от гр.Ямбол до с.Могила и от с.Могила, община „Тунджа“, с.Джинот, община Стралджа, с.Търнава, община „Тунджа“ до с.Иречеково, община Стралджа, област Ямбол,

минаващ през територията на община Ямбол, община “Тунджа” и община Стралджа, област Ямбол.

На основание чл.128, ал.1 във вр. с ал.12 изречение второ от ЗУТ, проектът за парцеларен план е обявен от Община Ямбол в Държавен вестник ДВ бр.5/17.01.2020 г.;  и от Община „Тунджа“ и Община Стралджа в ДВ бр. 18/27.02.2018 г.

         От общините е извършено разгласяване по реда на чл.128, ал.2 от ЗУТ. Съгласно констативен протокол от 18.02.2020 г. на община Ямбол, констативен протокол от 16.04.2018 г. на община „Тунджа“  и констативен протокол  от 28.03.2018 г. на община Стралджа в законоустановения срок не са постъпили възражения по обявения ПУП-ПП

        Към преписката за одобряване на ПУП-ПП са приложени следните документи: Заповед № ДС-04-00001-08.02.2017г. и Допълнителна заповед №ДС-04-00007-03.07.2017г. на Областен управител за разрешаване изработването на ПУП-Парцеларен план; Заповед № ДС-04-00012-22.05.2020 г. на Областния управител за назначаване на Областен експертен съвет по устройство на територията  (ОЕСУТ) за разглеждане и приемане на проекта за ПУП-ПП; протокол от №2/03.06.2020 г. на ОЕСУТ; Становище на РИОСВ-Стара Загора, изх.№ КОС-01-177/16.01.2017 г., че не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка по въздействието върху околната среда и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредба за ОС; Удостоверение, изх.№ 25-23093-29.03.2017 г., за съгласуване на ПУП-ПП на Служба по геодезия, картография и кадастър-Ямбол; Протокол за предварителен оглед на предложеното трасе за изграждане на оптичен кабел на Областно пътно управление-Ямбол от 05.02.2018 г.; Протокол за съгласуване на ПУП-ПП от „ЕВН-България Електроразпределение“ АД №6913495-1 от 19.07.2017 г.; Становище за съгласуване на „Водоснабдяване и канализцаия“ ЕООД-Ямбол, изх.№ 1251-/25.07.2017 г.; Становище за съгласуване на „Теленор България“ ЕАД,  изх.№ТI48557 от 01.06.2020 г.

От представената преписка за одобрение на проекта за ПУП-ПП е видно,

че същият е съгласуван с необходимите заинтересувани териториални администрации,  специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.128, ал.6 по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ.

Поземлените имоти, през които минава трасето на подобектите, са:

            в землището на гр.Ямбол, община Ямбол, област Ямбол, ЕКАТТЕ 87374, както следва: 23.210; 19.100; 19.131; 23.212; 23.213; 24.151;24.145,

            в землището на с.Могила, община Тунджа, област Ямбол, ЕКАТТЕ 48787, както следва:12.199; 11.138; 12.160; 12.186; 17.197,

            в землището на с.Търнава, община „Тунджа“, област Ямбол: ЕКАТТЕ 73657, както следва: 10.72; 30.119; 27.110; 14.79; 14.53; 14.116; 15.127; 15.124,

            в землището на с.Джинот, община Стралджа, област Ямбол, ЕКАТТЕ  20804, както следва: 140.109; 140.112; 150.125; 130.215; 110.110; 110.119,

           в землището на с.Иречеково, община Стралджа, област Ямбол, ЕКАТТЕ 32771,

както следва:110.248; 110.257; 120.335; 110.109.

           На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и във връзка с чл.129, ал.3, т.1 от Закона за устройство на територията, Протокол №2 от 03.06.2020 г. на Областен експертен съвет по устройство на територията и горепосочените документи

О Д О Б Р Я В А М :

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН

за обект:

„Оптичен кабел от гр.Ямбол до с.Могила и от с.Могила, община „Тунджа“, с.Джинот, община Стралджа, с.Търнава, община „Тунджа“ до с.Иречеково, община Стралджа, област Ямбол“,

 съгласно приетите текстови и графични части, представляващи неразделна част от заповедта.

          Настоящата заповед да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“, съгласно чл.129, ал.4 ЗУТ и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ямбол, съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

         На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд Ямбол в 30-дневен срок от обнародването й, чрез Областен управител на област Ямбол.

ДИМИТЪР ИВАНОВ: /п/