ЗАПОВЕД № ДС-04-00017 от 13.07.2020 г.

З А П О В Е Д
№ ДС-04-00017
Ямбол, 13.07.2020 г.

На основание чл.124а, ал.3 и ал.9 във връзка с чл.124а, ал.5 и ал.7, чл.125, ал.1, ал.2 и ал.7 и чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) предвид подадено в Областна администрация Ямбол искане  на “Диана кабел ТВ“ ООД, гр.Ямбол с вх.№ ОУ-02155-28.05.2020 г. допълнено с писмо вх.№ ОУ-02354-11.06.2020г., придружено от задание по чл.125, ал.1 от ЗУТ, обосноваващо необходимостта от изготвяне на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: “Оптичен кабел на „Диана кабел ТВ“ ООД от с.Каравелово, община „Тунджа“ до с.Бояново и с.Кирилово, община Елхово, област Ямбол“, съгласувано с Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора за определяне и провеждане на приложимите процедури по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие с писмо изх. № КОС-01-2640(1) от 20.05.2020 г.  и след като се запознах с цялата документация по преписката, 

НАРЕЖДАМ:

I.                   ОДОБРЯВАМ техническо задание за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за линеен обект: “Оптичен кабел на „Диана кабел ТВ“ ООД от с.Каравелово, община „Тунджа“ до с.Бояново и с.Кирилово, община Елхово, област Ямбол“, находящ се на територията на община „Тунджа“  и община Елхово, област Ямбол.

II.                РАЗРЕШАВАМ на „Диана кабел ТВ“ ООД, гр.Ямбол да изработи проект за подробен устройствен план-Парцеларен план за горепосочения обект

          Проектът за ПУП-ПП да се изработи в съответствие с действащата нормативна уредба и одобреното задание за проектиране, като се използват актуални данни от влезли в сила Кадастрални карти и кадастрални регистри (КККР) на землищата на съответните населени места (посочени в заданието) от община „Тунджа“ и община Елхово, през които минава трасето на горепосочения обект.

         Преди внасяне на ПУП-ПП за разглеждане от Областен ескпертен съвет по устройство на територията и за одобряване, възложителят следва да извърши процедурите по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ – съгласуване на проекта със заинтересуваните централни и териториалните администрации и със специализираните контролни органи.

На основание чл.124б, ал.3 от ЗУТ настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ямбол и да се изпрати на Община „Тунджа“ и Община Елхово за разгласяването й по реда  на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

Приложение: Задание за изработване на ПУП-ПП.

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол