ЗАПОВЕД № ДС-04-00020 от 31.08.2020 г.

З А П О В Е Д
№ ДС-04-00020
 Ямбол, 31.08.2020 г.

На основание чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, след проведен електронен търг на 06.04.2020 г. открит със Заповед № ДС-04-00018/13.07.2020 г. на Областен управител и протокол за проведен електронен търг с явно наддаване, генериран от електронна платформа за продажба на имоти

З А П О В Я Д В А М:

Определям Янко Добрев Янков адрес: с. Могила, община Тунджа, ул.“Кокиче“ №8, ЕГН **********, за  купувач нанедвижим имот – частна държавна собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТс идентификатор 48787.11.166 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на село Могила, община “Тунджа”, област Ямбол, м-т „Ямболски път“, с площ 468 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за стопански двор, със съседи: ПИ с идентификатори 48787.11.167, 48787.11.165, 48787.11.160, 48787.11.161, 48787.11.44   ведно с построената в него масивна едноетажна СГРАДА с предназначение: селскостопанска сграда, със застроена площ 127 кв.м, год. на строеж 1980 г., актуван с АДС № 3697/20.12.2017г.

Цената достигната на търга е 6090 лв. (шест хиляди и деветдесет)лв.

Цената на гореописания имот в размер на 6090 лв. (шест хиляди и деветдесет)лв.,    дължимите данъци, такси и режийни разноски купувачът е длъжен да внесе в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта, съгласно чл.57, ал.1 от ППЗДС.

Купувача Янко Добрев Янков  да заплати:

1.      По банкова сметка на Областна администрация Ямбол: IBAN: BG95 UBBS 8002 3106 1438 00, BIC код UBBSBGSF, банка ОББ – клон Ямбол гр. Ямбол следните суми:

–         5 510 лв. (пет хиляди и десет)лв., представляващи разликата между цената на имота достигната на електронния търг, с приспаднат депозит в размер на 580 (петстотин и осемдесет)лв.

–         121,80 лв. (сто двадесет и един и 80) лв. режийни разноски, представляващи 2 % върху цената на имота на основание § 3, ал. 1 от ПЗР на ППЗДС

–         24,36 лв. (двадесет и четири и 36) лв. 20 % ДДС върху режийните разноски, на основание чл. 66, във вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС

–         152.25 (сто петдесет и два и 25) лева, представляващи 2,5 % местен данък върху върху стойността на имота по чл. 2  на основание чл. 46, ал. 2, т. 1, чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 34, ал. 2 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община „Тунджа“ – гр. Ямбол, по сметка на община „Тунджа”

В случай, че купувача Янко Добрев Янков не преведе гореописаните суми по указаните сметки в 14 дневен срок от връчване на влязлата в сила заповед на основание чл.57, ал.2 от ППЗДС,  се счита, че се е отказал от сключването на сделката, а депозита му се задържа.

На основание чл.55, ал.2 от ППЗДС  заповедта да се съобщи на купувача по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

  Препис от заповедта да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ямбол и да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Ямбол.

 На основание чл.55, ал.3 от ППЗДС заинтересуваните участници могат да обжалват заповедта по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от съобщаването й чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд Ямбол.

След влизане в сила на заповедта и след представяне на необходимите документи за платени цена, данъци, такси и режийни разноски в определения срок в настоящата заповед да  се сключи договор за продажба, съгласно чл.58, ал.1 от ППЗДС.

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/
Областен управител на област Ямбол