Конкурс за длъжността “Главен юрисконсулт”

Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закон за държавния служител,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ

в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация Ямбол, при следните условия:
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
– Изисквана минимална степен на завършено образование: висше образование, образователно-квалификационна степен – магистър.
– Професионален опит – 3 години или Минимален ранг – IV младши.
– Специфични изисквания: не се предвиждат.
2. Други изисквания: Специалност, по която е придобито образованието: Право; придобита юридическа правоспособност.
3. Брой работни места, за които се обявява конкурсът – 1 брой.
4. Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест и Интервю
5. Необходими документи за участие в конкурса:
– Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители);
– Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
– Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалността „Право” и юридическа правоспособност;
– Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв или копие от документите които удостоверяват продължителността на професионалния опит.
6. Място за подаване на документите: в „Центъра за административно обслужване” на Областна администрация Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 18.
7. Срок за подаване на документите: До 17.30 часа на 25.08.2020 г.
8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: На информационното табло в партерния етаж на сградата на Областна администрация – Ямбол, с адрес гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18 и на интернет страницата на администрацията:  http://yambol.government.bg/
9. Кратко описание на длъжността: Длъжността главен юрисконсулт е свързана с осъществяването на процесуално представителство, с изразяването на становища или разработването на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на Областна администрация Ямбол.
10. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 610 лв. Конкретният размер на основната заплата се определя съгласно индивидуалния професионален опит на кандидата.

            За допълнителна информация на тел.: 046/68-68-14 – Йорданка Великова