РЕШЕНИЕ АК-1202-00001-26.03.2021 г.

В Областна администрация Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-01277 от 17.03.2021 г. от кмета на община Ямбол за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, §5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии с номера № 1, 13, 20, 20А, 23КОС, 23Лозя, 233 и 25, част от Общинската транспортна схема на община Ямбол.

Към искането е приложено копие на Договор с Рег. № ДГ05/0027/08.04.2011 г., ведно с приложенията към него.

От фактическа страна се установи следното:

Община Ямбол е сключила Договор с Рег. № ДГ05/0027/08.04.2011 г. с „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД гр. София за извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии № 1, 13, 20, 20А, 23 /разделен на три подмаршрута: 23, 23КОС и 23 Лозята/ и 25, част от Общинската транспортна схема на община Ямбол.

С оглед изтичане на срока на посочения по-горе договор през месец април 2021 г. и предвид невъзможността за организиране и провеждане на процедура/и за възлагане на превозите при условията и по реда на Закона за концесиите в съответствие с чл. 4 от Регламент (ЕО) № 1370/2007, съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, кметът  на община Ямбол е поискал да бъде допусната „спешна мярка“ по смисъла на чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.). Поисканата спешна мярка е във вид на пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии с номера № 1, 13, 20, 20А, 23КОС, 23Лозя, 233 и 25, част от Общинската транспортна схема на община Ямбол, за срок от 13 месеца, считано от 08.04.2021 г.

Така направеното искане, считам за основателно по следните съображения:

Съгласно чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО)  № 1107/70  на  Съвета  (Регламент № 1370/2007 г.)  “в случай  на  прекъсване  на

услугите или непосредствен риск от такова прекъсване компетентният орган може да предприеме спешна мярка. Тази спешна мярка е във вид на пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуги, или във вид на изискване за изпълнение на задължения за обществени услуги….Възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуга чрез спешна мярка, или налагането на такава поръчка не надвишават две години.”

Тази хипотеза визира предприемане на спешна мярка в случай на прекъсване на услугите или на непосредствен риск от такова прекъсване и се осъществява само в краен случай когато няма друга възможност за извършване на пътническите превози и сама по себе си обуславя важния обществен интерес за извършване на превозите.

Съгласно Раздел IX от Договор с Рег. № ДГ05/0027/08.04.2011 г. срокът на действието му е десет години и влиза в сила от 08.04.2011 г., респ. до 08.04.2021 г. В тази връзка, предвид фактическата невъзможност за провеждане на процедура/и за възлагане на превозите при условията и по реда на Закона за концесиите в съответствие с чл. 4 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 в срок съответно до 08.04.2021 г., когато изтича срокът на действие на договора, считам че е налице непосредствен риск от прекъсване на изпълнението на важна обществена услуга по смисъла на  чл. 5, §5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.).

Предвид гореизложеното и на основание чл. 16 д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.)

Р А З Р Е Ш А В А М:

            Кмета на община Ямбол да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии с номера № 1, 13, 20, 20А, 23КОС, 23Лозя, 233 и 25, част от Общинската транспортна схема на община Ямбол, със срок на изпълнение от изтичане срока на действащия договор  до сключване на  нов договор с изпълнител, след проведена процедура, но не по-късно от 08.05.2022 г.

            Горното обосновава необходимостта от защита на особено важни обществени интереси, а именно осигуряване на непрекъснатост на обществените услуги за превоз на пътници по автобусни линии с номера № 1, 13, 20, 20А, 23КОС, 23Лозя, 233 и 25, част от Общинската транспортна схема на община Ямбол, поради което и на основание чл. 60, ал. 1 от АПК 

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

            ДОПУСКАМ предварително изпълнение на решението.

На основание чл. 60, ал. 5 от АПК разпореждането, с което е допуснато предварителното изпълнение може да бъде обжалвано чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол в 3-дневен срок  от  съобщаването му.

На основание чл. 16 д, ал. 8 от  Наредба № 2 от 15 март 2002  г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано  чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол от всяко заинтересовано лице в                    14-дневен срок  от публикуването му.

Решението да се публикува в един местен и един национален ежедневник, както и да се съобщи на Кмета на община Ямбол по реда на АПК.

ВОЛЕН ДИЧЕВ /П/

За Областен управител на област Ямбол

Съгласно Заповед № РД-01-00022 от 02.03.2021 г.