З А П О В Е Д № ДС-04-00005-02.04.2021 г.

З А П О В Е Д   
№ ДС-04-00005-02.04.2021 г.
Ямбол, 02.04.2021 г.

 В областна администрация Ямбол е постъпило искане с вх.№ ОУ-01016-02.03.2021 г., на “ГЛОБЪЛ КОММЕРС-1“ ООД, гр.Пловдив, с ЕИК 115802669 със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, район Южен, „Йоаким Груев“ 15А, представлявано от Стефан Василев Шишков-управител, за разрешаване на изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: “Присъединителен газопровод с Pраб=1,0 Mpa на „Глобъл коммерс-1“ от АГРС „Ямбол“ в поземлен имот 87374.69.640 до площадка на Метанстанция в ПИ 23501.10.94 по КК на с.Дражево, община Тунджа“.

           Към искането са приложени: задание по чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, предложение за трасето и регистър на имотите и собствениците, с ограничителен режим на ползване. Допълнително са представени: договор  БТГ № 4835 от 26.01.2021 г. за присъединяване към газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, предварителен договор за покупко-продажба от 11.01.2021 г.,  договор от 20.02.2021 г. за доставка на природен газ и прехвърляне на собствеността.

 С писмо с наш изх. № ОУ-01107-09.03.2021 г. в Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора /РИОСВ-Стара Загора/ е внесено заданието за изработване на ПУП-ПП с приложения към него за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста и глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ в съответствие с чл. 125, ал. 7 от ЗУТ. В отговор, с писмо с наш вх.№ ОУ-1563-01.04.2021 г. Директорът на  РИОСВ – Стара Загора ме уведомява за приложимите процедури по реда на глава шеста и глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/.

         На основание чл.124а, ал.3 и ал.9 във връзка с чл.124а, ал.5, ал.7 и ал.9, чл.125, ал.1, ал.2 и ал.7 и чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

НАРЕЖДАМ:

  1. ОДОБРЯВАМ задание за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за линеен обект: “Присъединителен газопровод с Pраб=1,0 Mpa на „Глобъл коммерс-1“ от АГРС „Ямбол“ в поземлен имот 87374.69.640 по КК на гр.Ямбол до площадка на Метанстанция в ПИ 23501.10.94 по КК на с.Дражево, община Тунджа“, находящ се на територията на община Ямбол и община Тунджа, област Ямбол.
  2. РАЗРЕШАВАМ на „ГЛОБЪЛ КОММЕРС-1“ ООД, гр.Пловдив да изработи проект за подробен устройствен план – Парцеларен план за горепосочения обект.

          Проектът за ПУП-ПП да се изработи в съответствие с действащата нормативна уредба и одобреното задание за проектиране, като се използват актуални данни от влезли в сила Кадастрални карти и кадастрални регистри (КККР) на землищата на съответните населени места (посочени в заданието) от община Ямбол и община Тунджа, през които минава трасето на горепосочения обект.

         Преди внасяне на ПУП-ПП за разглеждане от Областен експертен съвет по устройство на територията и за одобряване, възложителят следва да извърши процедурите по реда на чл.128, ал.6, т.1 от ЗУТ – съгласуване на проекта със заинтересуваните централни и териториалните администрации и при необходимост със специализираните контролни органи.

На основание чл.124б, ал.3 от ЗУТ настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ямбол и да се изпрати на Община  Ямбол и община „Тунджа“ за разгласяването й по реда  на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Задание за изработване на ПУП-ПП.

ВОЛЕН ДИЧЕВ:  /п/

За Областен управител на област Ямбол,Съгласно
Заповед №РД 01/00022 от 02.03.2021 г.