Решение № АК-1202-00003 – 17.06.2021 г.

Р Е  Ш Е Н И Е

 АК 1202-00003

Ямбол, 17.06.2021 г.

            В Областна администрация – Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-02723 от 16.06.2021 г. от кмета на община Стралджа за преразглеждане на решение № АК – 1202 – 00002 от 31.05.2021г. на Областен управител на област Ямбол, с което е постановен отказ за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), иска се постановяване на  предоставяне на спешна мярка и допускане на предварително изпълнение, съгласно разпоредбата на чл.60 от АПК.

Към искането е приложено копие на Писмо с 50-00-457/15.06.2021 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

От фактическа страна се установи следното:

В Областна администрация Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-02375/28.05.2021 г. на кмета на община Стралджа за предприемане на спешна мярка по смисъла на чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в даване на  формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуга – превоз на пътници по автобусна линия София – Стралджа, с маршрутно разписание № 28101  и маршрутно разписание № 28201, част от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа, за срок от 24 месеца.     По искането на кмета на община Стралджа, Областен управител на област Ямбол се е произнесъл с решение № АК – 1202 – 00002 от 31.05.2021г., като е постановил отказ за предприемане на спешна мярка, поради това, че  с Решение № АК 1202-00001 от 18.06.2018 г. и Решение № АК-1202-00004 от 17.12.2019 г. са дадени разрешения на кмета на община Стралджа да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия София – Стралджа с маршрутно разписание № 28101  и маршрутно разписание № 28201, част от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа за срок от общо две години, с което  е достигната максималната продължителност на допуснатата спешна мярка, регламентирана с императивната норма на чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.).

Настоящото искане с вх. № ОУ-02723 от 16.06.2021 г. кметът на община Стралджа мотивира с изтичане на 19.06.2021 г. срока на договор № 489/19.06.2020 г., сключен след проведена процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП), за извършване на обществен превоз на пътници по маршрутни разписания от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа –  МР № 28101  и МР № 28201 по автобусна линия София  – Стралджа и представя становище на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Така направеното искане, считам за основателно, поради следните съображения:

Съгласно чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета „в случай на прекъсване на услугите или непосредствен риск от такова прекъсване компетентният орган може да предприеме спешна мярка. Тази спешна мярка е във вид на пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуги, или във вид на изискване за изпълнение на задължения за обществени услуги. Възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуга чрез спешна мярка, или налагането на такава поръчка не надвишават две години.“

Тази хипотеза визира предприемане на спешна мярка в случай на прекъсване на услугите или на непосредствен риск от такова прекъсване и се осъществява само в краен случай, когато няма друга възможност за извършване на пътнически превози. Регламентът определя и максимален срок за продължителността на допусната спешна мярка, а именно: две години.

В конкретния случай, поради изтичане срока на договор № Д-489 от 19.06.2020г. на 19.06.2021г., отказа на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да съгласува започване на процедура за възлагане на превози по МР № 28101  по автобусна линия София  – Стралджа, както липсата на технологично време, необходимо за провеждане на процедура по чл. 16, ал. 4, т. 2 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, подготовка и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка и избор на изпълнител съществува непосредствен риск от прекъсване на транспортните услуги по линия София  – Стралджа.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 16 д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.)

Р  Е Ш И Х :

ОТМЕНЯМ Решение № АК – 1202 – 00002 от 31.05.2021г. за отказ за предприемане на спешна мярка

РАЗРЕШАВАМ на кмета на община Стралджа предприемане на спешна мярка по смисъла на чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета, в следния вид:

Даване на формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуга – превоз на пътници по автобусна линия София – Стралджа, с маршрутно разписание № 28101 и маршрутно разписание № 28201, част от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа, за срок от 12 месеца.   

На основание чл. 16 д, ал. 8 от  Наредба № 2 от 15 март 2002  г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано  чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол от всяко заинтересовано лице в 14 – дневен срок  от публикуването му.

Решението да се публикува в един местен и един национален ежедневник, както и да се съобщи на Кмета на община Стралджа по реда на АПК.

Изложеното до тук обосновава необходимостта от защита на особено важни обществени интереси, а именно осигуряване на непрекъснатост на обществената услуги  по транспортно обслужване на населението по автобусна линия София – Стралджа, с маршрутно разписание № 28101  и маршрутно разписание № 28201, част от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа,  поради което и на основание чл. 60, ал. 1 от АПК 

Д О П У С К А М:

            Предварително изпълнение на настоящото решение.

            Настоящото решение да се публикува в един местен и един национален ежедневник, както и да се съобщи на кмета на община Стралджа по реда на АПК.

            На основание чл.60, ал.5 от АПК предварителното изпълнение може да бъде обжалвано чрез Областния Управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол в 3 – дневен срок  от  публикуването му.

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ /П/

Областен управител на област Ямбол