ЗAПОВЕД № ДС-04-00008-09.07.2021 г.

З А П О В Е Д 
№ ДС-04-00008-09.07.2021 г.
гр.Ямбол, 09.07.2021 г.

В областна администрация Ямбол е постъпило заявление с вх.№ ОУ-02690-15.06.2021 г. на “Диана кабел ТВ“ ООД, гр.Ямбол, с ЕИК 128029350 със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ж.к. „Златен Рог“ бл.№27, ет.15, представлявано от  Жулиета Господинова-управител и законен представител на „Диана кабел ТВ“ ООД, с искане да се издаде заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект:  „Оптичен кабел от гр.Ямбол до с.Могила и от с.Могила, община „Тунджа“, с.Джинот, община Стралджа, с.Търнава, община „Тунджа“ до с.Иречеково, община Стралджа, област Ямбол, минаващ през територията на община Ямбол, община “Тунджа” и община Стралджа, област Ямбол.

          Към заявлението са приложени: скица с предложение за новото трасе; становище на Кмета на община „Тунджа“ (вх.№ ОУ-02690-15.06.2021 г. на Областна администрация Ямбол ) , издадено по реда на чл.135, ал.4, т.2 от Закона за устройство на територията; протокол за извършване на предварителен оглед от Областно пътно управление Ямбол на път III -7072 „Иречеково-Търнава-Чарган-Ямбол“ от км 12+943 до км 13+335, внесен с писмо, вх. № ОУ-03146-06.07.2021 г. на ОА-Ямбол.

         Действащият ПУП-ПП е одобрен със Заповед № ДС-04-00016-02.07.2020 г. на Областен управител на Област Ямбол, влязла в сила на 17.08.2020 г.

         Предложеното изменение обхваща частта на трасето в землището на с. Търнава, община „Тунджа“, област Ямбол от т. 248 до т. 255, като в този участък трасето ще минава през поземлени имоти с идентификатори: 73657.14.127 – Полски път, Публична общинска собственост /ПОС/; 73657.18.83 – Път от Републиканска пътна мрежа-Публична държавна собственост /ПДС/; 73657.15.124 – Полски път, ПОС и 73657.15.127 – дере, ПОС  по КК на землището на с.Търнава, съгласно приложената скица .

         Изменението на действащия ПУП-ПП в посочената горе част на трасето се налага във връзка с установяване от Служба по геодезия картография и кадастър /СГКК/ – Ямбол на грешка в Кадастралната карта и кадастралния регистър /КККР/ в същия участък и отстраняването й с влязла в сила заповед № КД-14-102/14.08.2020 г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, издадена по реда на чл.54, ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/.

         На основание чл.135, ал.3 и ал.4, т.2 във връзка с чл.134 а, ал.1 и чл.134, ал.2, т.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), становище по чл.135, ал.4, т.2 от ЗУТ на Кмета на община „Тунджа“, заведено с вх.№ ОУ-02643-11.06.2021 г. на Областна администрация Ямбол и след като се запознах с цялата документация по преписката, 

НАРЕЖДАМ:

РАЗРЕШАВАМ на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД да изработи проект на ИЗМЕНЕНИЕ на подробен устройствен план – Парцеларен план за обект:  „Оптичен кабел от гр.Ямбол до с.Могила и от с.Могила, община „Тунджа“, с.Джинот, община Стралджа, с.Търнава, община „Тунджа“ до с.Иречеково, община Стралджа, област Ямбол, минаващ през територията на община Ямбол, община “Тунджа” и община Стралджа, област Ямбол в частта на трасето между т. 248 и т.255 в землището на с.Търнава, община „Тунджа“, област Ямбол.

           Проектът за изменение на ПУП-ПП да се изработи в съответствие с действащата нормативна уредба, като се използват актуални данни от влезли в сила Кадастрални карти и кадастрални регистри (КККР) на съответното землище, през което минава трасето на горепосочения обект.

           Преди внасяне на проекта за изменението на ПУП-ПП за разглеждане от Областен експертен съвет по устройство на територията и за одобряване, възложителят следва да извърши процедурите по реда на чл.128, ал.6, т.1 от ЗУТ – съгласуване на проекта със заинтересуваните централни и териториалните администрации и при необходимост със специализираните контролни органи.

            На основание чл.124б, ал.3 от ЗУТ настоящата  заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ямбол и да се съобщи на заинтересованите лица по чл.131 по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Скица с предложение за изменение на ПУП-ПП.

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ:  /п/

Областен управител на област Ямбол