Във връзка с необходимостта от застраховане на активи – недвижимо имущество на Областна администрация Ямбол, представляващи Напорен водоем и Пречиствателна станция, находящи се на ГКПП „Лесово“

Изх. № ОУ – 00237

20.01.2022 г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

             Във връзка с необходимостта от застраховане на активи – недвижимо имущество на Областна администрация Ямбол, представляващи Напорен водоем и Пречиствателна станция, находящи се на ГКПП „Лесово“, се събират оферти, които следва да покриват минимум следните застрахователни рискове:

  • Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия или инплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, включително в резултат на злоумишлени действия на трети лица;
  • Природни бедствия – буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, смерч, замръзване, падащи дървета и клони, вследствие на природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води;
  • Свличане или срутване на земни пластове;
  • Вреди, вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/или тръби и включени към тях уреди;
  • Увреждане на имущество от превозно средство или животно;
  • Земетресение;
  • Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
  • Късо съединение/токов удар.

  Офертите не следва да допускат самоучастие съгласно изискването на чл. 12, ал. 4 от Закона за държавната собственост.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 28 януари 2022 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща: region@yambol.government.bg

Класирането на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за имуществото, подлежащо на застраховане, може да получите от Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046 686842.

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ  /П/

Областен управител на област Ямбол