Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен счетоводител“

С П И С Ъ К

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „Главен счетоводител“

в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

Допуснат до конкурса кандидат:

  1. Зорница Станева

Посоченият кандидат трябва да се яви на практически изпит на 16.12.2022 год. (петък) от 10.30 часа в заседателната зала  на Областна администрация – Ямбол.

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация Ямбол

Председател:      /п/
(Драгомир Димитров)