Уведомление за инвестиционно предложение в землище на с. Завой община, “Тунджа”

Местоположение:  землище на с. Завой

Областна администрация уведомява, че ще извърши почистване на коритото на р. Тунджа, в участък извън регулация на с. Завой, община Тунджа, област Ямбол , включен в мярка BG3_APSFR_TU_02/TU_02_12 съгласно ПУРБ за ежегодно почистване,  с координати: СШ:42.55986˚;ИД:26.51678˚