Заповед РД-01-00077-01.08.2023 г. за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността Директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

З А П О В Е Д

№  РД-01-00077-01.08.2023

Ямбол, 01.08.2023 г.

Във връзка с обявен със Заповед № РД-01-00071 от 17.07.2023 г. конкурс за длъжността Директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” и на основание чл. 18, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и чл. 32, ал. 1 от Закон за администрацията

П Р Е К Р А Т Я В А М:

конкурсната процедура за длъжността Директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” поради установени нарушения при откриването ѝ, а именно липса на изготвена длъжностна характеристика по реда на Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители, която да отговаря на изискванията за заемане на длъжността, определени със Заповед № РД-01-00071 от 17.07.2023 г. на областен управител на област Ямбол.

БИЛЯНА КАВАЛДЖИЕВА-ДИМИТРОВА /П/

Областен управител на област Ямбол