Заповед № РД-01-00078-02.08.2023г. за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността „Главен юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

З А П О В Е Д

№ РД-01-00078-02.08.2023г.

Ямбол, 02.08.2023г.

Във връзка с обявен със Заповед № РД-01-00072 от 17.07.2023 г. конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” и на основание чл. 19, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

П Р Е К Р А Т Я В А М:

конкурсната процедура за длъжността „Главен юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”, тъй като в определения в Заповед № РД-01-00072 от 17.07.2023 г. срок за подаване на документи, който изтича в 17:30 часа на 31.07.2023 година, не е постъпило нито едно заявление за участие в конкурса.

БИЛЯНА КАВАЛДЖИЕВА-ДИМИТРОВА /П/

Областен управител на област Ямбол