Николай Костадинов – заместник областен управител на област Ямбол взе участие в четвъртото заседание на Съвета за управление по програмата (Интеррег VI-А) ИПП България Турция.

Николай Костадинов – заместник областен управител на област Ямбол взе участие в четвъртото заседание на Съвета за управление на изпълнението на Териториална стратегия за интегрирано териториално развитие по програмата (Интеррег VI-А) ИПП България Турция, което се проведе в гр. Одрин, Република Турция в периода 23 – 24 август 2023 г.

Участието в заседанието бе от изключителна важност, тъй като на него бяха взети решения във връзка с идентифицирането на проектни идеи, които могат да допринесат за развитието на трансграничния регион и да бъдат подкрепени от програмата. В дневния ред на заседанието бе включена обучителна сесия с акцент върху  оценката на постъпилите проектните концепции. Бяха разгледани всички проектни идеи, успешно преминали първата стъпка от проверката на тяхната допустимост. Ролята на членовете на Съвета за управление е ключова за идентифицирането на най-важните и значими проектни идеи. Те ще допринасат за развитието на трансграничния регион, целящи постигане на желана промяна в социално-икономическото и териториално развитие.

Териториален фокус на поканата е целият трансграничен регион на програмата България – Турция 2021-2027 (областите Бургас, Ямбол, Хасково и провинциите Одрин и Къркларели). Срокът за подаване на Концепции бе 24 юли. В рамките на крайния срок са подадени общо 47 проектни концепции, от които 25 са с водещ партньор от България, а 22 – от Турция.

Общият бюджет по първата покана за проектни предложения по Териториалната стратегия от програмата Интеррег България – Турция 2021-2027 е 13 423 529 евро. За финансиране се кандидатства първоначално с проектни концепции. Съветът за управление (Стратегическият борд) оценява приноса на всяка проектна концепция за  постигането на Стратегическа цел 1 на Териториалната стратегия, която е „Постигане на устойчив и приобщаващ икономически растеж въз основа на повишена конкурентоспособност на местната икономика, дигитална и зелена трансформация“. Причината тази оценка да е част от проверката за допустимост е, че приносът на всяко предложение към Териториалната стратегия е задължително изискване, за да може проектът да бъде предложен за финансиране.

След като Съветът за управление разгледа и обсъди подадените проектни концепции бяха идентифицирани 36 концепции с принос към постигане целите на Стратегията. След приключване на качествената оценка на идентифицираните 36 проектни идеи, най-добрите от тях ще бъдат поканени да разработят и представят пълно проектно предложение и ще получат финансиране по програмата.