Среща между областния управител госпожа Биляна Кавалджиева-Димитрова и ръководството на “Югоизточно държавно предприятие” ДП гр. Сливен

Вчера бе проведена работна среща между Областния управител на област Ямбол, госпожа Биляна Кавалджиева-Димитрова и ръководството на “Югоизточно държавно предприятие” ДП град Сливен. Участие в нея взеха директорът на предприятието инж. Димчо Радев и неговият заместник инж. Станимир Сотиров, както и директорите на двете стопанства в областта –  инж. Борислав Цвятков на ДЛС-Тунджа и инж. Николай Мишинев на ДГС-Елхово.

Г-жа Кавалджиева-Димитрова благодари на участниците за инициираната от тяхна страна среща, като отбеляза, че тя е много полезна за ефективността както на настоящи, така и на бъдещи съвместни дейности. Основните теми, които участниците обсъдиха бяха пожароопасния сезон и мерките за предотвратяване на пожари в горските територии, както и снабдяването с дърва за огрев на местно население за предстоящия зимен сезон.

Директорите на стопанствата представиха актуални данни за пожарите в техните региони, както и справки за заявени и доставени количества дърва за огрев на населението. И тук те отчетоха спад на търсенето, поради презапасяване с дървесина и отбелязаха, че недостиг през зимния сезон не се очаква.

“Стопанствата в региона са организирани и са снабдени с противопожарна техника. От предприятието планираме закупуване на булдозер, който да се използва за областите Сливен и Ямбол  за изкопаване на противопожарни ивици около населените места. с цел обезопасяване на населението и съхраняване на имуществото им.”, сподели директорът, който също отбеляза, че в област Ямбол се правят най-много залесявания и че лесокултурните дейности, изпълнявани в региона, представляват 50% от дейността в това направление на предприятието.

Обединяването на институциите е ключът към успешната превенция. Отговорността към човешкия живот и природата е приоритет за всички ни. Около това се обединиха участниците в заключение на срещата.

„Смятам, че подобни срещи трябва да бъдат регулярни, за да можем да сме ефективни и полезни за обществото. Призовавам всички граждани към бдителност и повишено внимание! Нека пазим природата, както и собствената си безопасност!“, добави областният управител, госпожа Биляна Кавалджиева-Димитрова.