Областният управител напомня за по-голяма бдителност и активност в превенцията на пожари, във връзка с пожароопасния сезон

Изх. № ОУ-03930/22.08.2023 г.

ДО
ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

УЛ. РАКОВСКИ № 7
ГР. Я М Б О Л

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТУНДЖА

ПЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ № 1
ГР. Я М Б О Л

ПЕТЪР КИРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО
УЛ. ТЪРГОВСКА № 1
ГР. Е Л Х О В О

АТАНАС КИРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА
УЛ. ХЕМУС № 12
ГР. С Т Р А Л Д Ж А

ХРИСТО ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО
УЛ. „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ № 7
ГР. Б О Л Я Р О В О

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология индексът за пожароопасност показва максимална степен за цялата територия на област Ямбол.

През последната седмица трайното повишаване на среднодневните температури в страната води до значително засушаване, което съчетано и с интензивно извършващата се стопанска дейност създават реални предпоставки за възникването и развитието на многобройни и бързо развиващи се пожари в реколтата, пасищата, лесонепригодните площи, горския фонд. Съществува опасност от увреждане здравето на хора, както и опасност за причиняване на значителни вреди на гори, земеделски

насаждения, жилищни и стопански постройки и имущество на граждани и стопански субекти.

В тази връзка и поради усложнената пожарна обстановка в област Ямбол обръщам внимание за стриктно спазване на предвидените превантивни мерки, упоменати в заповед № РД 01-00033 от 14.03.2023 г. на областен управител на област Ямбол относно определяне на пожароопасния сезон в област Ямбол през 2023 година.  

Обръщам внимание на кметовете на общините от областта за по-голяма бдителност, за активност в превенцията, в информиране на населението, предупреждаване на кметовете по малките населени места да спазват всички мерки за предотвратяване на пожари. Необходимо е също да се създаде организация за своевременно реагиране при възникването на мащабни пожари на територията на всяка община.

Разчитам на Вашата лична ангажираност за опазване от пожари.

С уважение,         /П/

БИЛЯНА КАВАЛДЖИЕВА-ДИМИТРОВА
Областен управител на област Ямбол