Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

С П И С Ъ К

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „Младши експерт“

в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

I. Допуснати до конкурса кандидати:

  1. Мария Георгиева
  2. Светлана Бончева
  3. Марчело Ангелов
  4. Веселина Иванова
  5. Мариета Тошева

  Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 04.10.2023 г. (сряда) от 10:30 ч. в заседателната зала  на Областна администрация – Ямбол.

  II. Недопуснати до конкурса кандидати:

  1. Николета Събева-Димитрова – Представените документи за придобито висше образование не съответстват на изискванията за специалност от професионални направления, посочени в т. 7 от обявлението, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.


  Председател:     /п/   
  (Р. Йовчева)