Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

С П И С Ъ К

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „Младши експерт“

в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”


I. Допуснати до конкурса кандидати:

1. Марчело Ангелов
2. Мариета Тошева
3. Светлана Бончева

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 07.03.2024 г. (четвъртък) от 10:00ч. в заседателната зала на Областна администрация – Ямбол.

II.Недопуснати до конкурса кандидати:

1. Пламен Капков – кандидатът не е представил всички изискуеми документи за длъжността, съгласно обявата. Не може да бъде извършена преценка за съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността.
2. Здравка Иванова – кандидатът не е представил всички изискуеми документи за длъжността, съгласно обявата. Не може да бъде извършена преценка за съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността.

Председател: /п/
(Н. Костадинов)