Заповед № РД-01-00044-22.02.2024г. за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността „Главен юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

З А П О В Е Д
№ РД – 01 – 00044 – 22.02.2024 г.
Ямбол, 22.02.2024 г.


Във връзка с обявен със Заповед № РД-01-00035 от 07.02.2024 г. конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” и на основание чл. 19, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители


П Р Е К Р А Т Я В А М:


конкурсната процедура за длъжността „Главен юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”, тъй като в определения в Заповед № РД-01-00035 от 07.02.2024 г. срок за подаване на документи – до 17:30 часа на 19.02.2024 година, не е постъпило нито едно заявление за участие в конкурса.


БИЛЯНА КАВАЛДЖИЕВА-ДИМИТРОВА /П/


Областен управител на област Ямбол