Регламент за провеждане на 76-ти национален туристически поход по пътя на Ботевата чета “Козлодуй – Околчица” 2024 г. 27 май – 02 юни

I. Общи приложения

1. С този регламент се уреждат условията и реда за организиране и провеждане на 76-тия  Национален туристически поход по пътя на Ботевата чета „Козлодуй – Околчица“, 2024 г.

2. Регламентът се утвърждава от областния управител на област Враца.

II. Време и място на провеждане

Походът се провежда всяка година от 27 май до 2 юни, в една походна колона по 120-километровия „Ботев път“ от Козлодуйския бряг до връх Околчица във Врачанския балкан по предварително изготвена програма.

III. Описание на туристическата проява

1. През 2024 г. походът се провежда, по случай 148 години от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета.

2. Походът е от III-та категория на трудност. В маршрута са включени обекти от „Опознай България – 100 национални туристически обекта“ и „Опознай родния край“.

3. Ръководството на похода се определя от областния управител на област Враца.

IV. Организатори

 1. Основен организатор и координатор на дейностите по провеждане наНационален туристически поход по пътя на Ботевата чета „Козлодуй – Околчица“, 2024 г. е Областна администрация – Враца.
 2. Походът се провежда със съдействието на Министерски съвет, Министерство на образованието и науката, Регионалните управления на образованието, Български туристически съюз, общините, през чиито територии преминава походът.
 3. Дейности по организиране и провеждане на похода се финансират от Министерски съвет, а при необходимост и от фирми – дарители.

V. Общи условия за участие

 1. В похода могат да участват: групи ученици, туристически дружества от страната, клубове и секции по туризъм с неограничен брой туристи.
 2. По маршрута могат да се включват индивидуални участници и самостоятелни групи, които не принадлежат към определена организация.

VI. Материално и ресурсно обезпечаване

 1. За провеждане на 76-тия Национален туристически поход по пътя на Ботевата чета „Козлодуй – Околчица“, 2024 г. Областна администрация – Враца осигурява:
 2. почистване и обезпаразитяване на маршрута и биваците;
 3. полеви мивки, мобилни тоалетни кабини и душ контейнери;
 4. екипи на ОД на МВР – Враца, РД ПБЗН – Враца, медицински екип;
 5. придвижването на всички автомобили до биваците се извършва в организирана автоколона при спазване на Закона за движението по пътищата;
 6. транспорт за бивачните съоръжения на ученическите групи, включващ необходимата туристическа екипировка, посочена в Инструкцията, както и къмпинг оборудване – палатки, шалтета и спални чували;
 7. автобусен транспорт за ученическите групи: от гр. Враца до гр. Козлодуй на 27.05.2024 г. и от връх Околчица до гр. Враца на 02.06.2024 г.;
 8. храна и питейна вода за учениците и техните ръководители, участници в похода (три пъти дневно), съгласно утвърдено меню, отговарящо на изискванията на националното законодателство за здравословно хранене на ученици.
 9. Областна администрация – Враца не носи отговорност за закупените и употребявани храни и напитки от учениците и техните ръководители, извън осигуреното меню, съгласувано с контролните органи по безопасност на храните.
 10. По време на похода Областна администрация – Враца не осигурява:
 11. превоз на столове, маси, пейки, плажни чадъри и други, извън посочените по-горе екипировка и къмпинг оборудване, поради ограничения капацитет на товарния транспорт;
 12. палатки, шалтета, спални чували и всички други необходими съоръжения, с изключение за групи от община Враца;
 13. разходите за храна и транспорт на бивачни съоръжения, автобусен транспорт на групи и/или индивидуални туристи от туристически дружества, предприятия, фирми, участващи в похода.

VII. Изисквания към участниците

 1. Участниците в похода трябва да бъдат екипирани според изискванията за участие в прояви за пешеходен туризъм.
 2. По време на похода не се допуска употребата на наркотични и упойващи вещества, застрашаващи здравето на участниците. 
 3. По време на преходите, в почивките, биваците и населените места се спазва дисциплината и определения от ръководството на похода ред.
 4. Персонална отговорност за здравето и живота на учениците в похода, носят ръководителите на групи.
 5. По време на преходите и в района на биваците ръководителите на групите носят отговорност за опазване чистотата на околната среда и организират почистването на терените от отпадъци,  преди напускането на бивака.
 6. Ученически групи, ползващи товарен превоз, осигурен от Областна администрация – Враца, маркират багажа си по подходящ начин.

VIII. Срок за подаване на заявка за участие и необходими документи

 1. Ръководителите на всички ученически групи, желаещи да участват в похода задължително в срок до 29.04.2024 г. (понеделник) изпращат заявка /Заявка за участие на ученическа група съгласно  Приложение № 1 към Регламента/, подписана с електронен подпис или сканирана с подпис и печат, на електронна поща: obl-vr@vratsa.government.bg или на адрес: гр. Враца 3000, бул. „Демокрация“ № 1, Областна администрация – Враца, както следва:

Крайният срок за ученическите групи е 29.04.2024 г. (понеделник), тъй като осигуряване на изхранването и транспорт на учениците е за сметка на бюджета на Областна администрация – Враца и е предмет на обществена поръчка.

 • Не се взимат предвид подадени заявки за участие на ученически групи след определения в Регламента срок.
 • За останалите групи и индивидуални участници срокът за изпращане на заявки /Заявка за участие на туристическа група/индивидуални пълнолетни лица, съгласно Приложение № 2 към Регламента/ е до 17.05.2024 г. (петък), тъй като тяхното участие не е свързано с осигуряване на транспорт и храна от страна на Областна администрация – Враца, но е необходимо Ръководството на похода да бъде запознато с общия брой участници в инициативата.
 • В срок до 17.05.2024 г. (петък) ръководителите на ученически групи, които са заявили необходимост от автобусен транспорт за сметка на Областна администрация – Враца за 27.05.2024 г. и/или за 02.06.2024 г., изпращат на ел. поща на Областна администрация – Враца:obl-vr@vratsa.government.bg списък на участниците с три имена и възраст.
 • При пристигане в гр.Козлодуй, ръководителите на ученическите групи представят на ръководителя на похода по време на техническата конференция оригинали на:
 • списък на участниците с три имена и възраст;
 • документ за предсъстезателен медицински преглед за всеки участник;
 • документ за застраховка за всеки участник.

ІX. Допълнителни указания

 1. Планираните дейности при провеждане на 76-ти НТП по пътя на Ботевата чета „Козлодуй – Околчица“, 2024 г. са описани в Програма – Приложение № 3 към регламента, която се публикува на сайта на Областна администрация – Враца.
 2. Спазването на дисциплината в походната колона и биваците, съзнателното и отговорно отношение към природата, местата за бивакуване и районите към тях, е предпоставка за успешното и безпроблемно провеждане на похода.
 3. При груби нарушения на реда и прояви, несъвместими с целите на похода, организаторът си запазва правото да отстранява нарушителите.
 4. Участието в тържествата по населени места и включването в културно-масовите дейности е по желание на походниците.
 5. Настоящият регламент се публикува на електронната страница на Областна администрация – Враца: https://vratsa.government.bg и се разпространява чрез сайтовете на областните администрации и сайтовете на Регионалните управления на образованието в страната.

X. Контакти с Областна администрация – Враца Ел. поща на Областна администрация – Враца:obl-vr@vratsa.government.bg, тел.0882 29 33 75, Върбинка Борисова, директор на Дирекция АКРРДС или 0882 41 55 79, 0878 10 86 10, Евгения Илиева, главен експерт в Дирекция АКРРДС.

Програма

Инструкция

Заявка за участие на ученическа група

Заявка за участие на туристическа група/индивидуални пълнолетни лица