Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Ямбол

Провеждането на конкурса се състои в два етапа:

1. Първи етап – Решаване на тест.

Всеки вариант на тест включва 25 затворени въпроси с един възможен верен отговор.

Времето за решаване на теста е 30 минути.

Максималния резултат от теста е 25 точки. Всеки въпрос с верен отговор носи 1 точка. Всеки въпрос с грешен отговор носи 0 точки. Минимален брой точки, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и се допуска до втория етап – интервю, е 20 точки.

Коефициентът, с който се умножава резултата от теста, определен съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители е 4.

Всеки кандидат отбелязва отговорите със син химикал, като буквеното означение на избрания отговор се загражда с кръгче. Ако е сгрешен отбелязания отговор и кандидатът иска да го промени, същият следва да сложи знака „Х“ и да се подпише. Приема се за посочен отговорът, който е заграден с кръгче и не е поставен знак „Х“. В случай че е маркиран повече от един отговор, се счита, че на въпроса не е даден верен отговор.

2. Втори етап – Интервю.

На основание чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията реши:

Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто е 28 точки, който е средноаритметичен от оценките, дадени от всеки член на комисията. Коефициентът, с който се умножава резултата от интервюто, определен съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители е 4.

Критериите за преценка на кандидати са:

2.1. Аналитична компетентност;

2.2. Ориентация към резултатите;

2.3. Работа в екип;

2.4. Комуникативна компетентност;

2.5. Фокус към клиента (вътрешен/външен);

2.6. Професионална компетентност;

2.7. Дигитална компетентност.

Преценката се извършва по 5 – степенна скала, както следва:

5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;

3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;

2 – в малка степен отговаря на изискванията за длъжността;

1 – не отговаря на изискванията за длъжността.

Въз основа на отговорите на кандидата, всеки член на конкурсната комисия вписва своята преценка във Формуляр за преценка на кандидатите от интервюто за експертни длъжности (Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители).

Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценката на членовете на конкурсната комисия. При изчисленията резултатът се закръглява с два знака след запетаята.

При постигнат на интервюто резултат под минималния 28 точки кандидатът не сформира окончателен резултат и не се класира.

Съгласно чл. 43, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени на теста и на интервюто, умножени с определените коефициенти.

В деня на провеждане на теста на 18.04.2024 г., от 11:30 ч., в заседателната зала  на Областна администрация – Ямбол, ще се проведе и интервю с кандидатите, постигнали резултат от теста над минималния.

Председател на конкурсната комисия:    (П)

                                                                (П.Пенева)          

Членове:

1.        (П)      

(Р.Йовчева)              

2.        (П)

(Й.Великова)