Покана за провеждане на консултации за определяне състав на Районна избирателна комисия Ямбол

П О К А Н А

за провеждане на консултации за определяне състав на Районна избирателна комисия Ямбол за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители  на  9 юни 2024 г.

Във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители  на  9 юни 2024 г., съгласно разпоредбите на чл. 60, ал.1 и ал. 2 от Изборния кодекс, Ви каня да вземете участие в консултациите за определяне състава на Районна избирателна комисия  Ямбол.

Консултациите ще се проведат на 14 април 2024 година от 10.00 часа, в заседателната зала на Областна администрация – Ямбол.

Съставът на РИК е с общ брой 13 члена, включително председател, до четирима, но не по-малко от двама заместник-председатели, секретар и членове като се спазва съотношението между партиите и коалициите както следва: за коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 4 члена; за коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 3 члена; за партия „ДПС” – 2 члена; за партия „Възраждане“ – 2 члена; за коалиция „БСП за България” – 1 член; за партия „Има такъв народ“ – 1 член. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в районната избирателна комисия. Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на поне един член във всяка районната избирателна комисия (РИК). Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

Консултациите се провеждат при спазване на разпоредбите на Изборния кодекс и Решение № 3051 – ЕП/НС от 09.04.2024 г. на Централна избирателна комисия.

Съгласно чл.60, ал.3 от Изборния кодекс и т.3 от Решение № 3051 – ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК при провеждане на консултациите партиите и коалициите представят следните документи:

а) писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 09.04.2024 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че висшето образование е придобито извън страната, е необходимо то да бъде признато по надлежния ред;

д) предложение на партиите и коалициите по б. „а“ за резервни членове;

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение към Решение № 3051 – ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК).

Съгласно чл.60, ал.2 от Изборния кодекс и  т.1 от Решение № 3051 – ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК в  консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 49-то Народно събрание.

Изискуемите по ИК горепосочени документи остават като неразделна част от протокола от проведените консултации и се изпращат заедно с предложението на Областния управител в Централната избирателна комисия.

ПРИЛОЖЕНИЕ:  Декларация от лицата, предложени за членове на РИК  и Решение № 3051 – ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК.

БИЛЯНА КАВАЛДЖИЕВА-ДИМИТРОВА /П/

Областен управител на област Ямбол