Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

С П И С Ъ К

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „Главен експерт“

в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

I. Допуснати до конкурса кандидати:

  1. Живка Балъкчиева

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на  18.04.2024 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в заседателната зала  на Областна администрация – Ямбол.

II. Недопуснати до конкурса кандидати:

  1. Иванела  Христова – Представените документи за придобито висше образование не удостоверяват изискванията за специалност от професионални направления: „Право“; „Администрация и управление“; „Архитектура, строителство и геодезия“, съгласно обявлението;
  2. Данка Камбарева – Представените документи за придобито висше образование не удостоверяват изискванията за специалност от професионални направления: „Право“; „Администрация и управление“; „Архитектура, строителство и геодезия“, съгласно обявлението.

Председател:     /п/   
(П.Пенева)