Във връзка с необходимостта от застраховане на активи – движимо и недвижимо имущество на Областна администрация Ямбол

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Изх. № ОУ 04432 – 11.11.2020 г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
 

Във връзка с необходимостта от застраховане на активи – движимо и недвижимо имущество на Областна администрация Ямбол, се събират оферти, които следва да покриват минимум следните застрахователни рискове:

–     Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия или инплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, включително в резултат на злоумишлени действия на трети лица;

–     Природни бедствия – буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, смерч, замръзване, падащи дървета и клони, вследствие на природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води;

–     Свличане или срутване на земни пластове;

–     Вреди, вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/или тръби и включени към тях уреди;

–     Увреждане на имущество от превозно средство или животно;

–     Земетресение;

–     Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);

–     Късо съединение/токов удар.

Офертите не следва да допускат самоучастие съгласно изискването на чл. 12, ал. 4 от Закона за държавната собственост.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 19 ноември 2020 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща: region@yambol.government.bg

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за движимата вещ, подлежаща на застраховане, може да получите от Светла Добрева  – главен счетоводител, тел. 046 686842.

ДИМИТЪР ИВАНОВ  (П)

Областен управител на област Ямбол