Month: януари 2021

Областна администрация Ямбол беше включена в Проект на Института по публична администрация, „Въвеждане на общата рамка за оценка CAF в Българската администрация“

Областна администрация Ямбол беше включена в Проект на Института по публична администрация, „Въвеждане на общата рамка за оценка CAF в Българската администрация“, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основната цел на проекта е подобряване на управлението на публичните организации чрез Европейския модел за качество CAF (Common Assessment Framework). В хода на проекта ще бъдат обучени служители от Областна администрация Ямбол, а в администрацията ще бъде въведен аналитичният инструмент за организационно съвършенство „Обща рамка за оценка“ CAF 2020.

През май 2000г., Общата рамка за оценка (CAF) стартира като първият европейски инструмент за управление на качеството, разработен от самия публичен сектор и специално пригоден за него. До този момент над 4000 публични организации в 52 държави прилагат модела успешно. Това е общ, опростен, достъпен и лесен за употреба модел за организациите от публичния сектор в Европа, който обхваща всички аспекти на организационното съвършенство. Основната цел на модела CAF  е да подпомага организациите от публичния сектор в използването на техники за управление на качеството за да подобри тяхната дейност и полза за гражданите.

Областният управител на област Ямбол Димитър Иванов с коментар по проблема с транспортното обслужване в община „Тунджа“

Отново чрез медиите кметът на община „Тунджа“ се опитва да прехвърли решаването на проблема с транспортното обслужване на населението, от общината на държавата, на министъра на транспорта, на областен управител или на община Ямбол. Много станаха напоследък неразрешените проблеми в община „Тунджа“ и темите поставени на вниманието на обществеността, което явно изнервя кметския екип. Факт е, че възложител на обществения транспорт от квотата на община „Тунджа“ е самата община „Тунджа“ т.е. отговорността е на кмета на община „Тунджа“. Искам ясно да подчертая, когато си възложител, когато хората са ти гласували доверие си длъжен да работиш в техен интерес и да изпълняваш служебните задължения, а не да прехвърляш отговорността и да търсиш начини да се отървеш от проблема.

Трябва да се търсят решения. Но решения ще се намерят когато се води институционален диалог. Няма как това да стане ако един кмет нарича превозвачите „рекетьори“ и ако не се ползва от добрата практика и опит на другите общини. Община Стралджа и община „Тунджа“ поеха обслужването на транспорта си по едно и също време. Знаете как община Стралджа с по-малък бюджет, с дофинансиране от собствените си приходи, успя да си реши проблема и там проблем с транспорта няма.

Кметът на община „Тунджа“ настоява областният управител да вземе и реши проблемите му с транспорта. Категорично следва да се отбележи, че не е в правомощията на областен управител възлагането и управляването на обществения превоз на пътници на територията на една община.

Ще припомня някой факти: През март 2019 г. между община Ямбол и община „Тунджа“ е сключено споразумение, с което квотите за обществен превоз на територията на община „Тунджа“ се прехвърлят от община Ямбол на „Тунджа“. С което възлагането, организирането, избирането на превозвачи на територията на община „Тунджа“ става ангажимент на община „Тунджа“.

При приемане квотите за извършване на обществени превози на населението на община „Тунджа“ от ръководството на общината бяха наясно, че като община не попадат в обхвата на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински райони.

Всички искания за нова транспортна схема на общината в Областна транспортна комисия са разгледани и утвърдени. Утвърдено е и искането им за намаляване на броя на курсовете на автобусните превози.

Това, което областен управител е направил, за да защити интереса на населението на община „Тунджа“, ползващо обществен пътнически транспорт, е да утвърди поисканите от общината транспортни схеми и да даде разрешение за спешна мярка на общината, за да извършва обществен превоз без проведена обществена процедура за избор на изпълнител.

В така развилата се ситуация, призовавам страните за разумен подход и разрешаване на проблема. Обръщам се към превозвачите да проявят отговорност и изпълняват транспортното обслужване на населението до провеждане на обществена поръчка и избор на изпълнител. С писмо община „Тунджа“ е уведомила на 15.01.21г. областен управител, че стартира нов избор на изпълнител на обществен транспорт на пътници по автобусни линии, част от Областна транспортна схема, от квотата на община Тунджа. Надявам се тази процедура да е успешна и има необходимото транспортно обслужване за населението на община „Тунджа“.

Работна среща между областен управител, кметове и ВиК

Областният управител Димитър Иванов събра на работна среща кметовете на общините от област Ямбол с ръководството на ВиК дружеството, по въпросите на актуалното състояние на водопреносната система, поддържането и експлоатацията на съоръженията и проблемите с водоснабдяването на населението.

Още в началото на срещата областният управител Димитър Иванов заяви ясната си и категорична позиция. „Ангажиментите и задълженията, и на ВиК оператора, и на общините са ясно разписани в подписания през 2016 г. договор. От действията и на двете страни зависи най-важното – хората в областта да не страдат от липсата на вода. Трябва да намерим начин, подход, решения за подобряване на взаимодействието между страните и по-добри резултати.“, каза Д.Иванов.

Инж. Стоян Радев, управител на ВиК дружеството, представи своето виждане и данни по темата. По негово мнение последната 2020 година е била трудна за сектора, поради засушаването, многото аварии, по старата водопроводна мрежа и по-малкото средства в дружеството. „Дружеството не може да прави големи инвестиции през събираемостта от такси за вода. Без общините и държавата това не може да се случи“, смята управителят на ВиК. Данните на дружеството за 2020 г. ясно посочват, че тя е била година с много аварии. За цялата област те са 3300 броя. Като най-много са били те на територията на община „Тунджа“, повече от половината – 1760. В Ямбол ВиК се е сблъскало с 383 аварии, в Елхово – 499, в община Стралджа са били 374 и в община Болярово – 246 аварии.

На база тези данни и предишни анализи на състоянието на общинските водопреносни мрежи, събираемост на таксите и загуби на дружеството по общини, отношение по темата взеха и общинските кметове взели участие в срещата – Валентин Ревански, кмет на община Ямбол, Петър Киров, кмет на община Елхово, Георги Георгиев, кмет на община „Тунджа“ и Атанас Киров, кмет на община Стралджа.

Кметовете на общини от областта изразиха недоволство от работата на ВиК дружеството. Като акционери в Асоциацията по ВиК посочиха претенции към работа му. Някой от исканията на кметовете към управителя на ВиК са за реформиране на дружеството и оптимизация на работата му, по-голяма ефективност на действията и резултатност, модернизиране начина на работа, формиране на адекватна капиталова програма, представяне на краткосрочни планове за изпълнение и дългосрочни задачи по подобряване водоснабдяването на населението. От своя страна и кметовете поеха ангажимент, спрямо своите бюджети и капиталова програма за 2021 г. да включат средства за ремонт на остарелите общински водопреносни мрежи. Подмяната неминуемо ще води до по-малко аварии и по-малко населени места и хора без вода.

В края на срещата областният управител и председател на ВиК асоциацията Димитър Иванов, изрази общото очакване, че ръководството на ВиК дружеството ще се вслуша в предложенията и вземе предвид ясно изразените искания на кметовете, и от друга страна и кметовете ще изпълняват своите задължения като стопани на общинската водопроводна мрежа, като я подменят и модернизират, в името на една обща цел – населението на общините в област Ямбол.

Обстановка в областта след валежите

Валежите на територията на областта постепенно спират и притокът на реките се очаква да спада.

Във връзка с повишените нива на реките и падналите валежи през последното денонощие, към 8.00 часа обстановката в областта е следната:

След излизане на река Поповска от коритото, в района на село Попово, община Болярово, бяха залети дворове и водата навлезе в приземните етажи на 12 къщи в ниската част на селото. Един жител на селото е евакуиран. Продължава и към момента отводняването на къщите от служители на Пожарна безопасност и защита на населението.

Наводнени мазета и приземни етажи от високите подпочвени води има в Стралджа. От общината информират и за залети земеделски площи в землищата на селата Атолово, Лозенец и Воденичане и за скъсана дига на река Касаплийска в района на село Лозенец.

На територията на община Елхово придошлата река Черноземска в района на с. Чернозем заля пътя и има малък пропаднал участък. Предстои обследване днес на пътя.

Община „Тунджа“ информира, че на нейна територия в следствия на валежите няма настъпили последствия, като засегнати сгради, площи, хора.

За община Ямбол няма постъпила информация за щети и пострадали от обилните валежите към момента.

Нивото на река Тунджа измерено към 8 часа тази сутрин при Ямбол е 377 см. Покачва се нивото на реката и при Елхово. В 8.00 нивото достигна 254 см. Към същия час се наблюдава лек спад в нивото на река Мочурица. В 7.00 нивото и бе 319 см, а в 8.00 измереното ниво е 316 см. Продължава ежечасното наблюдение на нивата на основните реки в областта.

На територията на цялата област има нормално електрозахранване. Няма населени места без електричество.

Няма бедстващи хора.

Обобщената информация се предоставя от областния управител на Националния щаб във връзка със заповедта на министър-председателя.