Month: април 2021

Заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия

Днес, в Областна администрация Ямбол, се проведе заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия на територията на област Ямбол. Според дневния ред на заседанието, членовете на Щаба бяха запознати с актуалните заповеди и документи, от секретаря, главен инспектор Иван Динев – началник сектор в РДПБЗН Ямбол.

Той запозна присъстващите със заповедите на областния управител относно осигуряване пожарната безопасност на обектите, населените места, посевите и горите в Ямболска област по време на пожароопасния летен период на 2021 година, относно плана за информационен обмен и взаимодействие при усложнена пожарна обстановка, както и с промените в състава на Областния щаб. На мястото на господин Волен Дичев, за заместник ръководител на Щаба бе определен комисар Кольо Гяуров – директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението Ямбол“.

Комисар Гяуров представи пред членовете на Областния щаб анализ на пожарната обстановка през 2020 година и даде насоки за недопускане и ограничаване на последствията от пожари през 2021 година. По думите му, през лятната кампания на 2020 година, органите на ПБЗН /пожарна безопасност и защита на населението/ са участвали в пожарообезопасяването на 783 000 декара засети площи. В хода на проверките за отстраняване на предпоставките за възникване на пожари на отговорни длъжностни лица и на частни стопани са били връчени уведомителни писма, за спазване на изискванията и правилата за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи. Във връзка с осигуряването на пожарната безопасност, по време на пожароопасния период през 2021г., РДПБНЗ организира и ще изпълни същите мероприятия.  Има създадена организация, чрез средствата за масово осведомяване да бъде информирано населението относно спазването на правилата за пожарна безопасност. Към този момент съгласно заповед на комисар Гяуров се извършва подготовка на пожарната техника за работа в пролетно-летни условия.

Според анализа на РДПБЗН за периода 01.06.20г.-30.09.20г., на територията на областта са обслужени 557 произшествия, които се разпределят както следва, общ брой на пожарите – 260, от които пожари с материални загуби – 43 броя, без материални загуби – 218 броя. Аварийно спасителни и помощни операции 64 броя, лъжливи повиквания 13 броя.

През периода на изминалата година има 1 загинал гражданин, пострадали са двама. Комисар Гяуров акцентира, че броя на произшествията е най-ниският за последните 5 години.

Основните насоки, които бяха дадени за недопускане на пожари през новия летен период са стриктното спазване на правилата за пожарна безопасност, контролните органи да спират дейности или експлоатация на машини и съоръжения в горски територии и земеделски земи, които не отговарят на изискванията или създават опасност от възникване на пожари, информиране на населението относно повишена пожарна опасност през летния период, поддържане на пожарни хидранти, подобряване на взаимодействие между ведомствата.

       Ръководителите на ведомства и общини, членове на Щаба, докладваха готовността си за предотвратяване на пожари и обезопасяване на водните площи и предоставиха изготвените от тях Доклади.

Областният управител и ръководител на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия на територията на област Ямбол, господин Димитър Иванов призова представителите на ведомства и общини за активен контрол с цел предотвратяване на пожароопасни ситуации, а гражданите към отговорност и спазване на всички противопожарни мерки.

Инфлуенца по птиците и африканска чума по свинете обсъждаха на Областната епизоотична комисия

На провелото се заседание на Областна епизоотична комисия обект на обсъждане бяха две теми – възникнали случаи на Инфлуенца по птиците на територията на област Хасково и мерки за неразпространяване заболяването африканска чума по свинете. И по отношение на двете заболявания в страната и на територията на област Ямбол има взети засилени превантивни мерки. Според ветеринарните власти от Областна дирекция безопасност на храните на територията на област Ямбол към момента няма случаи на  болестта Инфлуенца по птиците и мерките се запазват, за да не се допусне навлизане на заболяването на наша територия.

За повишено внимание на фермерите и специалистите ветеринари призова д-р Добромир Димитров, директор на ОДБХ – Ямбол, за да бъдат опазени индустриалните птицеферми. На територията на област Ямбол се отглеждат между 1 милион и 1,5 милиона птици и навлизането на инфлуенца по птиците би довела до големи икономически загуби. Затова въведените от БАБХ и ОДБХ епизоотични мерки се запазват. В това число забраната за отглеждането на домашни птици от всички видове на открито, както и пазарите и изложби за птици. Специалистите напомнят, че птичето месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на Инфлуенца по птиците, не представляват опасност за човешкото здраве при спазване на хигиенните правила за обработка на храни в домакинството. За заболяването Инфлуенца тип А при птиците няма ваксина и е изключително важно стопаните да спазват мерките за биосигурност в животновъдните обекти и при транспортирането на птиците извън тях.

Добрата новина за областта, по отношение на африканската чума по свинете, е че вече повече от два месеца няма регистриран случай на заболяло диво прасе на наша територия. И по отношение на това заболяване целта на властите е да се запази секторът. А на територията на област Ямбол свиневъдството е добре развито в 6 индустриални ферми, където се отглеждат 42 хил. прасета. Африканската чума по свинете не е опасна за хората, но също води до икономически щети. Към момента за ветеринарните власти е от голяма важност и заболяването да не се разпространява сред домашните прасета. За целта от ОДБХ призовава хората, които отглеждат животни да регистрират домашните си ферми. За да се случи успешно процесът на регистрация трябва в процеса да се включат и кметовете и кметските наместници по места, това каза заместник областният управител Волен Дичев и информира още, че именно тази тема ще е водеща на предстоящите заседания на Общинските епизоотични комисии.

Заседание на Комисията по заетост

На заседанието бе приета Регионалната програма за заетост, чиято цел е осигуряване на заетост на безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда в област Ямбол и създаване на възможности за тяхната трудова и социална интеграция.

Общият брой работни места в петте общини от област Ямбол, които ще бъдат заети от безработни лица е 54, в различни по вид дейности. Регионалната програма за заетост е насочена към следните целеви групи: -безработни младежи до 29 години с подгрупа до 25 години; безработни лица над 50 годишна възраст; безработни лица с ниска или не търсена на пазара на труда квалификация; безработни лица с трайни увреждания; продължително безработни лица;

Общият брой работни места се разпределя както следва – 5 от тях ще бъдат назначени от Областна администрация Ямбол. За община Ямбол назначените ще бъдат 11, за община „Тунджа“ – 11, за община Стралджа – 6, за община Елхово – 16, за община Болярово – 5.

Програмата се финансира със средства от държавния бюджет на стойност 213 608 лева.

Информация за пазара на труда в област Ямбол за първото тримесечие на годината, бе представена от госпожа Пенка Кирилова – директор на Дирекция Регионална служба по заетост, Бургас. По данни на дирекцията, равнището на безработица в областта е 6,4%, като то е почти на същото равнище от миналата година. Най-висока е безработицата в община Болярово – 17,1%, в община Ямбол е 4% и е под равнището на безработица в страната, което е 6,8%.

По програмата „Запази ме“, свързана с пандемичната обстановка, в региона са изплатени близо 6 млн. лева на 4 623 лица. В Ямболска област по същата програма на 501 лица са изплатени 621 697 лева. По програмата „Заетост за теб“, подадените заявки са 243, сключени 208 договора за близо 2 млн. лева. Продължават и програмата „Младежка заетост“, както и мярката „60/40“.

Съобщение за застраховане на движима вещ

Изх. №   ОУ/01660

от 06.04.2021 г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Във връзка с необходимостта от застраховане на движима вещ – моторно превозно средство, собственост на Областна администрация Ямбол, се събират оферти за сключване на Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и Застраховка „Каско“ на МПС, с основно покритие „Пълно Каско“, допълнителни покрития „Помощ на пътя“ (асистанс) и Доверен сервиз.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 9 април 2021 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща: region@yambol.government.bg

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за движимата вещ, подлежаща на застраховане, може да получите от Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046 686842.

ВОЛЕН ДИЧЕВ (П)

За Областен управител на област Ямбол
съгласно Заповед № РД-01-00022 от 02.03.2021

З А П О В Е Д № ДС-04-00005-02.04.2021 г.

З А П О В Е Д   
№ ДС-04-00005-02.04.2021 г.
Ямбол, 02.04.2021 г.

 В областна администрация Ямбол е постъпило искане с вх.№ ОУ-01016-02.03.2021 г., на “ГЛОБЪЛ КОММЕРС-1“ ООД, гр.Пловдив, с ЕИК 115802669 със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, район Южен, „Йоаким Груев“ 15А, представлявано от Стефан Василев Шишков-управител, за разрешаване на изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: “Присъединителен газопровод с Pраб=1,0 Mpa на „Глобъл коммерс-1“ от АГРС „Ямбол“ в поземлен имот 87374.69.640 до площадка на Метанстанция в ПИ 23501.10.94 по КК на с.Дражево, община Тунджа“.

           Към искането са приложени: задание по чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, предложение за трасето и регистър на имотите и собствениците, с ограничителен режим на ползване. Допълнително са представени: договор  БТГ № 4835 от 26.01.2021 г. за присъединяване към газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, предварителен договор за покупко-продажба от 11.01.2021 г.,  договор от 20.02.2021 г. за доставка на природен газ и прехвърляне на собствеността.

 С писмо с наш изх. № ОУ-01107-09.03.2021 г. в Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора /РИОСВ-Стара Загора/ е внесено заданието за изработване на ПУП-ПП с приложения към него за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста и глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ в съответствие с чл. 125, ал. 7 от ЗУТ. В отговор, с писмо с наш вх.№ ОУ-1563-01.04.2021 г. Директорът на  РИОСВ – Стара Загора ме уведомява за приложимите процедури по реда на глава шеста и глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/.

         На основание чл.124а, ал.3 и ал.9 във връзка с чл.124а, ал.5, ал.7 и ал.9, чл.125, ал.1, ал.2 и ал.7 и чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

НАРЕЖДАМ:

  1. ОДОБРЯВАМ задание за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за линеен обект: “Присъединителен газопровод с Pраб=1,0 Mpa на „Глобъл коммерс-1“ от АГРС „Ямбол“ в поземлен имот 87374.69.640 по КК на гр.Ямбол до площадка на Метанстанция в ПИ 23501.10.94 по КК на с.Дражево, община Тунджа“, находящ се на територията на община Ямбол и община Тунджа, област Ямбол.
  2. РАЗРЕШАВАМ на „ГЛОБЪЛ КОММЕРС-1“ ООД, гр.Пловдив да изработи проект за подробен устройствен план – Парцеларен план за горепосочения обект.

          Проектът за ПУП-ПП да се изработи в съответствие с действащата нормативна уредба и одобреното задание за проектиране, като се използват актуални данни от влезли в сила Кадастрални карти и кадастрални регистри (КККР) на землищата на съответните населени места (посочени в заданието) от община Ямбол и община Тунджа, през които минава трасето на горепосочения обект.

         Преди внасяне на ПУП-ПП за разглеждане от Областен експертен съвет по устройство на територията и за одобряване, възложителят следва да извърши процедурите по реда на чл.128, ал.6, т.1 от ЗУТ – съгласуване на проекта със заинтересуваните централни и териториалните администрации и при необходимост със специализираните контролни органи.

На основание чл.124б, ал.3 от ЗУТ настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ямбол и да се изпрати на Община  Ямбол и община „Тунджа“ за разгласяването й по реда  на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Задание за изработване на ПУП-ПП.

ВОЛЕН ДИЧЕВ:  /п/

За Областен управител на област Ямбол,Съгласно
Заповед №РД 01/00022 от 02.03.2021 г.