Month: февруари 2022

С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Допуснат до конкурса кандидат:

1. Иван Колев

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 04.03.2022 год. (петък) от 10.00 часа в заседателната зала  на Областна администрация – Ямбол.

Недопуснат до конкурса кандидат:

  1. Антон Рупчев

Кандидатът не представя:

  •  документи, удостоверяващи изпълнението на минимално определеното изискване за образование: висше; бакалавър по някоя от следните специалности: „Екология“; „Екология и опазване на околната среда“; „Растителна защита“; „Машинно инженерство“; „Промишлено и гражданско строителство“; „Водоснабдяване и канализация“, „Строителство на сгради и съоръжения“; „Хидромелиоративно строителство“ или „Хидротехническо строителство“;
  • документи, удостоверяващи изпълнението на минималното изискване за професионален опит: 1 (една) година.

Председател:   
(Б. Кавалджиева)

С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (ИТ)

Няма допуснати до конкурса кандидати.

Недопуснат до конкурса кандидат:

  1. Керка Русева

Кандидатът не доказва минимално изискуем професионален опит 1 (една) година.

Председател:   
(Б. Кавалджиева)

Областният управител Васил Александров с обръщение по повод честването на 149 години от гибелта на Васил Левски

Преди 149 години България загуби един от най-достойните си синове  Васил Левски, борец за „свята и чиста република”, борец за свобода – лична, национална, общочовешка.

И до днес безсмъртни и актуални са идеите на Апостола на свободата за равенство, справедливост и единение! От нас зависи дали ще успеем да съхраним и предадем тези завети, доказали своята непреходност и значение за всяко демократично общество!

Нека споменът за светлата памет на Левски живее във всеки един от нас!

Поклон!

Обсъждане на възможността за обучение на медицински персонал за Ямболската болница

Кметът на община Ямбол Валентин Ревански, областният управител Васил Александров и ректорът на Тракийския университет обсъдиха възможността за обучение на медицински персонал за ямболската болница. В зала 203 на Община Ямбол се състоя среща на кмета Валентин Ревански и областния управител на област Ямбол Васил Александров с ректора на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков и доц. д-р Ваня Стойкова, декан на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийския университет. Те обсъдиха възможността за обучение на медицински сестри в университета в Стара Загора, които едновременно с учебния курс ще имат възможността да работят в ямболската болница. Бъдещите здравни работници ще започнат обучението си в Медицинския факултет на Тракийския университет през следващата академична година, която започва през септември. Студентките ще учат в Ямбол и ще ползват базата на Факултет „Техника и технологии“ в града.Доц. Добри Ярков предложи сътрудничество между Община Ямбол, Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Пантелеймон“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора. Той сподели, че обмисля и създаването на специалности „Медицинска техника“, „Образна диагностика“ и „Асистент на лекаря по дентална медицина“ в университета.Доц. Ярков даде пример със Смолян, където преди две години е започнала същата програма и вече 35 жени учат в Стара Загора и работят като медицински персонал в смолянската болница. Добрата практика е приложена и в Кюстендил.Валентин Ревански каза, че Община Ямбол подкрепя идеята и инициативата ще бъде разгласена в града.

/материал на Пресцентъра на Община Ямбол/

Заседание на Комисията по заетост бе проведено в ОА Ямбол

Вчера, 15.02.2022 г., в Областна администрация Ямбол се проведе заседание на Комисията по заетост към Областен съвет за развитие – Ямбол. Основната тема на заседанието бе Представяне и обсъждане на предложение за държавен план-прием на област Ямбол за учебната 2022/2023 година, както и координирането на дейностите по провеждане на проучване на потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта.

Предложението за държавен план-прием на област Ямбол за учебната 2022/2023 година, бе представено от господин Стойко Стойков – началник на Регионално управление на образованието – Ямбол. Планираният държавен план-прием е разумно балансиран. Учениците в VIІ клас са 1160. Планираните паралелки за дневна форма и дуална система на обучение в VIII клас на неспециализираните училища в областта са общо 46 с 1012 ученици, при средна пълняемост от 22 ученици. Според вида на подготовката разпределението на предлаганите паралелки е 16 профилирани и 30 професионални. При така планирания прием, учениците в професионални паралелки съставляват 65,22% от общия брой ученици в VIII клас за дневна форма на обучение /ДФО/ и дуална система на обучение /ДСО/, при целева стойност 61,32%. Относителният дял на учениците в планираните в паралелки със STEM профили и професии е 58,7% при зададени 64,82%. Постигнатите стойности са оптимални съобразно спецификата на териториалното разделение на областта на общини, съществуващата училищна мрежа и стремежът да се осигури равен достъп до качествено образование според интересите на учениците.

В планът фигурира и създаването на пет нови паралелки:

  • „Програмиране на изкуствен интелект” в ПТГ „Иван Райнов“ – Ямбол;
  • „Експлоатация на автомобилния транспорт” в ПГИ „Георги Раковски“ – Ямбол;
  • „Газова техника” в ГСАГД „Кольо Фичето“ – Ямбол;
  • „Говедовъдство” в ПГЗ „Христо Ботев“ – Ямбол;
  • „Производство на кулинарни изделия и напитки” в СУ „Д-р Петър Берон“ – Болярово;

Предложението за държавен план-прием за учебната 2022/2023г. бе прието с пълно единодушие от членовете на Комисията.

„Планираният план-прием трябва да бъде съобразен, както с броя на учениците в областта и техните желания, така и с търсенето на пазара на труда и нуждите на бизнеса. От изключителна важност е знанията и уменията, които учениците овладеят през годините на тяхното обучение, да намерят своята адекватна реализация на пазара на труда.“, коментира Биляна Кавалджиева, заместник областен управител и председател на Комисията по заетост.

По предложения на членовете на Комисията по заетост е издадена заповед на областния управител за сформиране на работна група, която организира и координира набирането на информация от работодатели от областта и внася информацията за обсъждане в Комисията по заетост.

Областна дминистрация Ямбол събира оферти за сключване на Застраховка „Каско“ на МПС

Във връзка с необходимостта от застраховане на движима вещ, собственост на Областна администрация Ямбол, представляваща лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, се събират оферти за сключване на Застраховка „Каско“ на МПС, с основно покритие „Пълно Каско“, допълнителни покрития „Помощ на пътя“ (асистанс) и Доверен сервиз.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 15 февруари 2022 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща: region@yambol.government.bg

Класирането на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за имуществото, подлежащо на застраховане, може да получите от Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046 686842.

Изтегляне пълния текст на обявата в docx формат

Биляна Кавалджиева е новият заместник областен управител на област Ямбол

С решение на Министерски съвет от 4 февруари за заместник областен управител на област Ямбол е назначена Биляна Кавалджиева. Тя встъпва в длъжност на 7 февруари, понеделник.

Биляна Кавалджиева е родена в Ямбол. Тя е семейна, завършила е специалност „Право“ в Бургаски свободен университет. Кавалджиева е натрупала юридически и административен опит от работата си като юрисконсулт във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол, където е работила през последните 11 години.  

„Смятам, че с госпожа Кавалджиева ще бъдем добър и най-вече работещ екип. От нея, както и от всички служители в Областна администрация, очаквам отговорност, коректност и висок професионализъм“, коментира областният управител Васил Александров.

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“

О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от същия закон, чл. 4, ал. 1, чл. 13, ал. 1, чл. 14, чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Областен управител на област Ямбол

О Б Я В Я В А

конкурс за длъжността

„Старши експерт“

в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, в Областна администрация Ямбол, на пряко подчинение на директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

– Изисквана минимална степен на завършено образование: висше образование, образователно-квалификационна степен – бакалавър.

– Професионален опит – 1 година или Минимален ранг – V младши.

– Специфични изисквания: Кандидатът следва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

2. Други изисквания: Специалност, по която е придобито образованието: „Екология“; „Екология и опазване на околната среда“; „Растителна защита“; „Машинно инженерство“; „Промишлено и гражданско строителство“; „Водоснабдяване и канализация“, „Строителство на сгради и съоръжения“; „Хидромелиоративно строителство“; „Хидротехническо строителство“ или аналогична специалност, ако образователно-квалификационната степен е придобита в чужбина.

3. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

Длъжността „старши експерт“ е свързана с изготвянето на анализи, доклади, отчети и с обработка на документи във връзка с дейността на администрацията, с предоставянето на административни услуги, с поддържането на регистри и база данни, с извършването на дейности във връзка с осъществяване на правомощията на ръководителя на администрацията. Подпомага и осигурява дейността на служителите на ръководна длъжност и на служителите на експертни длъжности в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.

Осъществява дейности във връзка с обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, състоянието на реките и ВиК системите.

4. Брой работни места, за които се обявява конкурсът – 1 брой.

5. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни, с останалите кандидати, крайни резултати от проведената конкурсна процедура.

6. Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът за длъжността „Старши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, на основание чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 34, ал. 1, изр. второ от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, ще се проведе чрез:

Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно областна администрация и

Интервю.

С решаването на тест се цели да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат, посредством въпроси, свързани с устройството и функционирането на областна администрация, както и свързани с професионалната област на длъжността. Чрез теста се цели да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на конкурсната длъжност.

Чрез интервюто се цели да бъдат проверени и установени в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.

7. Необходими документи за участие в конкурса:

– Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители), което могат да получат в „Центъра за административно обслужване” на Областна администрация Ямбол или да изтеглят от интернет страницата на Областна администрация Ямбол – https://yambol.government.bg/, раздел „Обяви и конкурси“ (вкл. от Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА);

– Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, а именно „декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

Декларация може да бъде получена в „Центъра за административно обслужване” на Областна администрация Ямбол или да изтеглят от интернет страницата на Областна администрация Ямбол – https://yambol.government.bg/, раздел „Обяви и конкурси“ (вкл. от Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА).

– Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по някоя от следните специалности: „Екология“; „Екология и опазване на околната среда“; „Растителна защита“; „Машинно инженерство“; „Промишлено и гражданско строителство“; „Водоснабдяване и канализация“, „Строителство на сгради и съоръжения“; „Хидромелиоративно строителство“ или „Хидротехническо строителство“;

Диплома за висше образование или друг аналогичен документ, издаден в чужбина следва да бъде признат по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти (регистърът съдържа данни само за завършилите след 1 януари 2012 г.), в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

– Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв или копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка или аналогичен документ съгласно законодателството на друга държава (ако стажът е придобит в чужбина).

8. Място за подаване на документите: в „Центъра за административно обслужване” на Областна администрация Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 18. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

На основание чл. 17, ал. 6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители документите за придобита образователно-квалификационна степен и документите, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв или копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението за участие в конкурса (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители) и Декларацията за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: region@yambol.government.bg. В този случай на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща се изпраща информация за пречките за назначаване по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и длъжностната характеристика.

9. Срок за подаване на документите: До 17:30 часа на 15.02.2022 година.

10. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: На информационното табло в партерния етаж на сградата на Областна администрация Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18 и на интернет страницата на администрацията: http://yambol.government.bg.

11. Размер на основната месечна заплата за длъжността: Минималният размер на основната заплата е 710 лв. Основният размер на  заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат и Вътрешните правила за заплатата на служителите в Областна администрация – Ямбол.

            За допълнителна информация на тел.: 046/68-68-14 – Йорданка Великова

Документи

Заявление за участие в конкурс по чл. 17 ал. 2 от НПКПМДС
Примерна Декларация за участие в конкурс по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“

О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от същия закон, чл. 4, ал. 1, чл. 13, ал. 1, чл. 14, чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Областен управител на област Ямбол

О Б Я В Я В А

конкурс за длъжността

„Старши експерт“

в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, в Областна администрация Ямбол, на пряко подчинение на директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

– Изисквана минимална степен на завършено образование: висше образование, образователно-квалификационна степен – бакалавър.

– Професионален опит – 1 година или Минимален ранг – V младши.

– Специфични изисквания: Кандидатът следва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

2. Други изисквания: Специалност, по която е придобито образованието: от професионално направление „Информатика и компютърни науки“; професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“; професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“ или аналогична специалност, ако образователно-квалификационната степен е придобита в чужбина.

3. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

Длъжността „старши експерт“ е свързана с изготвянето на анализи, доклади, отчети и с обработка на документи във връзка с дейността на администрацията, с предоставянето на административни услуги, с поддържането на регистри и база данни, с извършването на дейности във връзка с осъществяване на правомощията на ръководителя на администрацията.

Подпомага дейността на Областен управител и служителите в Областна администрация чрез внедряване и прилагане на информационни технологии в административната дейност и обслужването на физически и юридически лица.

4. Брой работни места, за които се обявява конкурсът – 1 брой.

5. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни, с останалите кандидати, крайни резултати от проведената конкурсна процедура.

6. Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът за длъжността „Старши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, на основание чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 34, ал. 1, изр. второ от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, ще се проведе чрез:

Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно областна администрация и

Интервю.

С решаването на тест се цели да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат, посредством въпроси, свързани с устройството и функционирането на областна администрация, както и свързани с професионалната област на длъжността. Чрез теста се цели да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на конкурсната длъжност.

Чрез интервюто се цели да бъдат проверени и установени в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.

7. Необходими документи за участие в конкурса:

– Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители), което могат да получат в „Центъра за административно обслужване” на Областна администрация Ямбол или да изтеглят от интернет страницата на Областна администрация Ямбол – https://yambol.government.bg/, раздел „Обяви и конкурси“ (вкл. от Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА);

– Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, а именно „декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

Декларация може да бъде получена в „Центъра за административно обслужване” на Областна администрация Ямбол или да изтеглят от интернет страницата на Областна администрация Ямбол – https://yambol.government.bg/, раздел „Обяви и конкурси“ (вкл. от Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА).

– Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по някоя специалност от следните професионални направления: „Информатика и компютърни науки“; „Електротехника, електроника и автоматика“ или „Комуникационна и компютърна техника“.

Диплома за висше образование или друг аналогичен документ, издаден в чужбина следва да бъде признат по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти (регистърът съдържа данни само за завършилите след 1 януари 2012 г.), в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

– Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв или копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка или аналогичен документ съгласно законодателството на друга държава (ако стажът е придобит в чужбина).

8. Място за подаване на документите: в „Центъра за административно обслужване” на Областна администрация Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 18. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

На основание чл. 17, ал. 6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители документите за придобита образователно-квалификационна степен и документите, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв или копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението за участие в конкурса (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители) и Декларацията за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: region@yambol.government.bg. В този случай на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща се изпраща информация за пречките за назначаване по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и длъжностната характеристика.

9. Срок за подаване на документите: До 17:30 часа на 15.02.2022 година.

10. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: На информационното табло в партерния етаж на сградата на Областна администрация Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18 и на интернет страницата на администрацията: http://yambol.government.bg.

11. Размер на основната месечна заплата за длъжността: Минималният размер на основната заплата е 710 лв. Основният размер на  заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат и Вътрешните правила за заплатата на служителите в Областна администрация – Ямбол.            

За допълнителна информация на тел.: 046/68-68-14 – Йорданка Великова

Документи

Заявление за участие в конкурс по чл. 17 ал. 2 от НПКПМДС
Примерна Декларация за участие в конкурс по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“

О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от същия закон, чл. 4, ал. 1, чл. 13, ал. 1, чл. 14, чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Областен управител на област Ямбол

О Б Я В Я В А

конкурс за длъжността

„Главен експерт“

в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, в Областна администрация Ямбол, на пряко подчинение на директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

– Изисквана минимална степен на завършено образование: висше образование, образователно-квалификационна степен – бакалавър.

– Професионален опит – 2 години или Минимален ранг – IV младши.

– Специфични изисквания: Кандидатът следва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

2. Други изисквания: Специалност, по която е придобито образованието: „Геодезия“; „Промишлено и гражданско строителство“; „Водоснабдяване и канализация“; „Строителство на сгради и съоръжения“; „Хидромелиоративно строителство“; „Хидротехническо строителство“, ,„Пътно строителство“;  „Транспортно строителство“ или аналогична специалност, ако образователно-квалификационната степен е придобита в чужбина.

3. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

Основната цел на длъжността „главен експерт“ е свързана с разработването на експертни анализи и изготвянето на становища по важни проблеми от дейността на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, подготовка на отговори на запитвания на физически и юридически лица, с изготвянето на експертни анализи във връзка с осъществяване на правомощията на ръководителя на администрацията и подобряване на административното обслужване.

Осигурява изпълнение на правомощията на Областния управител по Закона за държавната собственост, Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър.

Подпомага дейността на дирекцията при опазване и защитата на държавната собственост на територията на област Ямбол.

4. Брой работни места, за които се обявява конкурсът – 1 брой.

5. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни, с останалите кандидати, крайни резултати от проведената конкурсна процедура.

6. Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, на основание чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 34, ал. 1, изр. второ от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, ще се проведе чрез:

Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно областна администрация и

Интервю.

С решаването на тест се цели да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат, посредством въпроси, свързани с устройството и функционирането на областна администрация, както и свързани с професионалната област на длъжността. Чрез теста се цели да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на конкурсната длъжност.

Чрез интервюто се цели да бъдат проверени и установени в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.

7. Необходими документи за участие в конкурса:

– Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители), което могат да получат в „Центъра за административно обслужване” на Областна администрация Ямбол или да изтеглят от интернет страницата на Областна администрация Ямбол – https://yambol.government.bg/, раздел „Обяви и конкурси“ (вкл. от Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА);

– Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, а именно „декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

Декларация може да бъде получена в „Центъра за административно обслужване” на Областна администрация Ямбол или да изтеглят от интернет страницата на Областна администрация Ямбол – https://yambol.government.bg/, раздел „Обяви и конкурси“ (вкл. от Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА).

– Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по някоя от следните специалности: „Геодезия“; „Промишлено и гражданско строителство“; „Водоснабдяване и канализация“, „Строителство на сгради и съоръжения“ „Хидромелиоративно строителство“; „Хидротехническо строителство“; „Пътно строителство“; или „Транспортно строителство“.

Диплома за висше образование или друг аналогичен документ, издаден в чужбина следва да бъде признат по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти (регистърът съдържа данни само за завършилите след 1 януари 2012 г.), в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

– Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв или копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка или аналогичен документ съгласно законодателството на друга държава (ако стажът е придобит в чужбина).

8. Място за подаване на документите: в „Центъра за административно обслужване” на Областна администрация Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 18. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

На основание чл. 17, ал. 6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители документите за придобита образователно-квалификационна степен и документите, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв или копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението за участие в конкурса (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители) и Декларацията за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: region@yambol.government.bg. В този случай на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща се изпраща информация за пречките за назначаване по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и длъжностната характеристика.

9. Срок за подаване на документите: До 17:30 часа на 15.02.2022 година.

10. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: На информационното табло в партерния етаж на сградата на Областна администрация Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18 и на интернет страницата на администрацията: http://yambol.government.bg.

11. Размер на основната месечна заплата за длъжността: Минималният размер на основната заплата е 720 лв. Основният размер на  заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат и Вътрешните правила за заплатата на служителите в Областна администрация – Ямбол.

            За допълнителна информация на тел.: 046/68-68-14 – Йорданка Великова

Документи

Заявление за участие в конкурс по чл. 17 ал. 2 от НПКПМДС
Примерна Декларация за участие в конкурс по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС