С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Допуснат до конкурса кандидат:

1. Иван Колев

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 04.03.2022 год. (петък) от 10.00 часа в заседателната зала  на Областна администрация – Ямбол.

Недопуснат до конкурса кандидат:

  1. Антон Рупчев

Кандидатът не представя:

  •  документи, удостоверяващи изпълнението на минимално определеното изискване за образование: висше; бакалавър по някоя от следните специалности: „Екология“; „Екология и опазване на околната среда“; „Растителна защита“; „Машинно инженерство“; „Промишлено и гражданско строителство“; „Водоснабдяване и канализация“, „Строителство на сгради и съоръжения“; „Хидромелиоративно строителство“ или „Хидротехническо строителство“;
  • документи, удостоверяващи изпълнението на минималното изискване за професионален опит: 1 (една) година.

Председател:   
(Б. Кавалджиева)