Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността „Старши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Ямбол

Провеждането на конкурса се състои в два етапа:

1. Първи етап – Решаване на тест.

Комисията разработи три варианта на тест. Всеки вариант на тест включва 20 затворени въпроси с един възможен верен отговор.

Времето за решаване на теста е 45 минути.

Максималния резултат от теста е 20 точки. Всеки въпрос с верен отговор носи 1 точка. Всеки въпрос с грешен отговор носи 0 точки. Минимален брой точки, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и се допуска до втория етап – интервю, е 15 точки.

Коефициентът, с който се умножава резултата от теста, определен съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители е 4.

Всеки кандидат отбелязва отговорите със син химикал, като буквеното означение на избрания отговор се загражда с кръгче. Ако е сгрешен отбелязания отговор и кандидата иска да го промени, същият следва да сложи знака „Х“ и да се подпише. Приема се за посочен отговорът, който е заграден с кръгче и не е поставен знак „Х“. В случай че е маркиран повече от един отговор, се счита, че на въпроса не е даден верен отговор. Не се допуска нанасянето на каквито и да е поправки, дописване или изтриване в условията и в отговорите. В тези случаи се счита, че на съответния въпрос не е даден верен отговор.

2. Втори етап – Интервю.

На основание чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията реши:

Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто е 21 точки, който е средноаритметичен от оценките, дадени от всеки член на комисията. Коефициентът, с който се умножава резултата от интервюто, определен съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители е 4.

Критериите за преценка на кандидати са:

2.1. Аналитична компетентност;

2.2. Ориентация към резултатите;

2.3. Работа в екип;

2.4. Комуникативна компетентност;

2.5. Фокус към клиента (вътрешен/външен);

2.6. Професионална компетентност;

2.7. Дигитална компетентност.

Преценката се извършва по 5 – степенна скала, както следва:

5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;

3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;

2 – в малка степен отговаря на изискванията за длъжността;

1 – не отговаря на изискванията за длъжността.

Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е до 10 минути.

Въз основа на отговорите на кандидата, всеки член на конкурсната комисия вписва своята преценка във Формуляр за преценка на кандидатите от интервюто за експертни длъжности (Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители).

Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина

от оценката на членовете на конкурсната комисия. При изчисленията резултатът се закръглява с два знака след запетаята.

При постигнат на интервюто резултат под минималния 21 точки кандидатът не сформира окончателен резултат и не се класира.

Съгласно чл. 43, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени на теста и на интервюто, умножени с определените коефициенти.

Председател на конкурсната комисия:   

(Б. Кавалджиева)