ЗАПОВЕД № ДС-04-00016-14.12.2021 г.

Със Заповед № ДС-04-00016-02.07.2020 г.  на Областен управител на област Ямбол е одобрен Подробен устройствен план-Парцеларен план за обект: „Оптичен кабел от гр.Ямбол до с.Могила и от с.Могила, община „Тунджа“, с.Джинот, община Стралджа, с.Търнава, община „Тунджа“ до с.Иречеково, община Стралджа, област Ямбол. В рамките на одобрения ПУП-ПП е предвидено част от трасето на оптичния кабел да преминава през землището на с.Търнава, включително през поземлени имоти: 73657.14.116 – с НТП селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; 73657.15.127 – с НТП дере, общинска публична собственост и 73657.15.124 – с НТП селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост. Със Заповед № КД-14-102/14.08.2020 г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ е одобрено изменението в Кадастралната карта и кадастралния регистър /КККР/ на с.Търнава за отстраняване на явна фактическа грешка в КККР. Това изменение засегна и посочените по-горе поземлени имоти, което наложи действащия ПУП-ПП също така да бъде изменен, поради което от Възложителя, „Диана кабел ТВ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, к-л „Златен Рог“, блок № 27, ет.15, ЕИК  1280293501 представлявано от Жулиета Господинова-Управител, в Областна администрация Ямбол с вх.№. ОУ-03308-15.07.2021 г., е внесен проект за изменение на Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект:

„Оптичен кабел от гр.Ямбол до с.Могила и от с.Могила, община „Тунджа“, с.Джинот, община Стралджа, с.Търнава, община „Тунджа“ до с.Иречеково, община Стралджа, област Ямбол,

минаващ през територията на община Ямбол, община “Тунджа” и община Стралджа, област Ямбол.

         Предложеното изменение обхваща частта на трасето в землището на с.Търнава, община Тунджа от т.248 до т.252 и от т.253 до т.255. Тази част на трасето е предвидено да бъде в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 73657.14.217 – с НТП селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; 73657.18.83 – с НТП път от републиканската пътна мрежа, публична държавна собственост; 73657.15.127 – с НТП дере, общинска публична собственост и 73657.15.124 – с НТП селскостопански , горски, ведомствен път, общинска публична собственост по КККР на с.Търнава, община „Тунджа“.

        Предвид изложеното, на основание чл.129, ал.3, т.1 и ал.4, чл.134, ал.2. т.2,  чл.136, ал.1 и чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ; заявление с вх.№. ОУ-03308-15.07.2021 г., от Възложител: „Диана кабел ТВ“ ООД;  Заповед № ДС-04-00008-09.07.2021 г. на Областен управител на област Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ПП, разгласена по реда на чл.124б, ал.3 от ЗУТ; съобщаване и разгласяване на проекта за изменение на ПУП-ПП по реда на чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ,  в т.ч. в бр. 71/27.08.2021 г. на „Държавен вестник“; Решения по протокол №2/2021 г. на Областен експертен съвет по устройство на територията

                                                       О Д О Б Р Я В А М :

Проект за изменение на Подробен устройствен план-Парцеларен план

за обект: „Оптичен кабел от гр.Ямбол до с.Могила и от с.Могила, община „Тунджа“, с.Джинот, община Стралджа, с.Търнава, община „Тунджа“ до с.Иречеково, община Стралджа, област Ямбол“.

          Настоящата заповед да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“, съгласно чл.129, ал.4 ЗУТ и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ямбол, съгласно чл.129, ал.5 от ЗУТ.

         На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд Ямбол в 30-дневен срок от обнародването й, чрез Областен управител на област Ямбол.

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ: /п/

Областен управител на област Ямбол