Month: март 2022

Среща в ОА между зам.-министъра на земеделието Иван Христанов, зам.-председателя на НС Мирослав Иванов, областния управител Васил Александров, животновъди и земеделци от областта

Днес, в Областна администрация Ямбол, се проведе работна среща между заместник-министъра на земеделието Иван Христанов, заместник-председателя на Народното събрание Мирослав Иванов, областния управител на област Ямбол Васил Александров, заместник областния управител на област Ямбол Биляна Кавалджиева и представители на земеделските производители и животновъдите от областта.

Основната тема на срещата, превърнала се в дискусия, бе представянето на политиката на правителството в сектор „Земеделие“, както и обсъждането на Стратегическия план по ОСП, за развитие на земеделието и развитие на селските райони за периода 2023 – 2027 година.

Изработването на Нормативната база за браншовите организации бе един от въпросите, повдигнати от присъстващите, по която заместник-министър Христанов пое конкретен ангажимент през тази година тя да бъде приключена с помощта на експертен екип, след което ще бъде подложена на обществено обсъждане.

 „Ако искаме земеделието да се развива, трябва да имаме Национален земеделски пакт, който да уточни приоритетите на България по отношение на земеделието през следващите например 30 години и в последствие политиките да гравитират около него“, каза заместник-министър Христанов.

Бяха засегнати въпроси и по теми като възможностите за подкрепа и финансиране на земеделските производители, биоземеделие, пчеларство, овощарство,  както и чисто оперативни теми за конкретни язовири, площи и други.

„Смятам, че тази среща беше полезна за животновъдите и земеделците от област Ямбол. Имаха възможност да чуят приоритетите на правителството, както и да зададат въпросите си от първо лице. Получиха адекватни отговори, а всички направени от тях предложения ще бъдат разгледани в Министерството на земеделието и ДФЗ.“, коментира след края на срещата областният управител Васил Александров.

Честит празник, Елхово!

С Поздравителен адрес по случай празника на град Елхово, областният управител Васил Александров поздрави кмета на Елхово, както и всички жители на града.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КИРОВ,

За мен е удоволствие да Ви поздравя по случай празника на община Елхово, като Ви пожелая здраве и благоденствие!

Чрез Вас, поздравявам и всички жители на община Елхово, като им пожелавам да бъдат здрави, да обичат и пазят своя роден град, за да се съхрани във времето за идните поколения!

Убеден съм, че с общи усилия община Елхово ще продължи да се развива успешно и най-добрите дни тепърва предстоят!

Честит празник!

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ

Областен управител на област Ямбол

 Обявление във връзка със застраховане на лек автомобил, собственост на Областна администрация – Ямбол

Изх. № ОУ – 01282

23.03.2022 г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

             Във връзка с необходимостта от застраховане на движима вещ, собственост на Областна администрация – Ямбол, представляваща лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Туарег“, се събират оферти за сключване на:

  • Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и
  • Застраховка „Каско“ на МПС, с основно покритие „Пълно Каско“, допълнителни покрития „Помощ на пътя“ (асистанс) и Доверен сервиз.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 04 април 2022 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща: region@yambol.government.bg

Класирането на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за имуществото, подлежащо на застраховане, може да получите от Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046 686842.

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ  /П/

Областен управител на област Ямбол

Среща в Областна администрация Ямбол относно язовирите на територията на село Безмер

Днес, в Областна администрация Ямбол, се състоя среща между заместник областния управител Биляна Кавалджиева, заместик изпълнителния директор на Държавно предприятие “Управление и стопанисване на язовири”, инж. Иван Бузов, ръководителя на Териториалното подразделение на държавното предприятие инж. Петър Петров и кмета на село Безмер Росен Русев.  

Срещата бе организирана по повод сигнал от страна на кмета на село Безмер, относно според него неправилното стопанисване на язовирите, които се намират на територията на селото.

Представителите на ДПУСЯ информираха присъстващите, че приоритет в тяхната работа е запазването на язовирите, за които се отнася сигналът. Заместник изпълнителният директор на предприятието увери, че те не правят и няма да направят компромис с техническите норми, които гарантират и осигуряват безопасността на язовирите, като едновременно с това се стремят да се съобразяват и с нуждите на жителите. Предстоят да бъдат извършени и някои ремонтни дейности по язовирите, като техният старт ще бъде даден с профилиране на преливниците.

В хода на срещата двете страни се споразумяха да работят съвместно, както и с жителите на селото, като поддържат по-добра комуникация помежду си.

„Винаги при подобни сигнали, подадени в Областна администрация се стремим да отнесем въпросите към структури от още по-високо ниво, за да бъдем полезни на гражданите на област Ямбол. Тези срещи са полезни и дават обратна връзка за всички участници в тях. Проблемите се разрешават с разговори и усилена работа.“, коментира заместник областният управител Биляна Кавалджиева.

Среща относно представяне на насоките на Правителството в сектор “Земеделие”, ще се проведе в ОА

На 26.03.2022 г. (събота) от 15.00 ч. до 17.00 ч. в голямата зала на Областна администрация Ямбол, зам.-министърът на земеделието г-н Иван Христанов ще представи основните насоки на политиката на Правителството в сектор „Земеделие“. На срещата ще бъде обсъден и Стратегическият план за развитие на земеделието и развитие на селските райони за периода 2023 – 2027 г. Поканени са всички земеделски производители, животновъди и други заинтересовани лица от област Ямбол, които ще могат да зададат своите въпроси. На събитието ще присъства и зам.-председателя на Народното събрание г-н Мирослав Иванов.

Решение № АК – 1202 – 00001 от 15.03.2022 г.

РЕШЕНИЕ

№ АК – 1202 – 00001 от 15.03.2022 г.

В Областна администрация – Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ – 01081 от 11.03.2022 г. от кмета на Община Елхово за предприемане на спешна мярка по смисъла на чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по утвърдено маршрутно разписание Елхово – Ямбол с часове на тръгване /7.00 ч. – 7.55 ч.; 8.30 ч. – 9.20 ч.; 12.30 ч. – 13.25 ч. и 16.30 ч. – 17.15 ч./ от Областната транспортна схема, квота на Община Елхово.

От фактическа страна се установи следното:

Община Елхово е сключила Договор с рег. № 22 – 03/0027 от 07.03.2012 г. с Консорциум „Яница“, ЕИК 176095475, със седалище и адрес на управление: гр. Елхово, ул. „Трети март“, бл. 104, вх. Е, ет. 4, ап. 23, представлявано от Иван Колев, за извършване на обществен превоз на пътници по цитираната автобусна линия. Договорът е сключен на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за автомобилните превози и чл. 2 и сл. от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси след проведен конкурс за срок от 10 години.

Предвид високата обществена значимост и с цел осигуряване на непрекъснатост на транспортното обслужване по утвърдното маршрутно разписание Елхово – Ямбол с часове на тръгване /7.00 ч. – 7.55 ч.; 8.30 ч. – 9.20 ч.; 12.30 ч. – 13.25 ч. и 16.30 ч. – 17.15 ч./ от Областната транспортна схема, квота на Община Елхово, на основание чл. 16 д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси, във връзка с чл. 17, ал. 1 и чл. 18 от Закона за автомобилните превози, кметът  на Община Елхово е поискал да бъде допусната спешна мярка по смисъла на чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.). Поисканата спешна мярка е във вид на пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по утвъденото маршрутно разписание, за срок до провеждане и приключване на процедура за възлагане на превоза по реда на Закона за обществените поръчки, но не по – дълъг от дванадесет месеца.

Така направеното искане, считам за основателно по следните съображения:

Съгласно чл. 16 д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси, в случаите по чл. 5, пар. 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета областният управител е органът, компетентен да предприеме спешната мярка при условията на регламента.

Според чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО)  № 1107/70  на  Съвета  (Регламент № 1370/2007 г.), в случай  на  прекъсване  на услугите или непосредствен риск от такова прекъсване компетентният орган може да предприеме спешна мярка. Тази спешна мярка е във вид на пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуги. Възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуга чрез спешна мярка не може да надвишава две години.

Тази хипотеза визира предприемане на спешна мярка в случай на прекъсване на услугите или на непосредствен риск от такова прекъсване и се осъществява само в краен случай когато няма друга възможност за извършване на пътническите превози и сама по себе си обуславя важния обществен интерес за извършване на превозите.

Съгласно чл. 10 от Договор с рег. № 22 – 03/0027 от 07.03.2012 г. срокът на действието му е десет години. В тази връзка, предвид фактическата невъзможност за провеждане и приключване на процедура за възлагане на превоза по реда на Закона за обществените поръчки, считам че е налице непосредствен риск от прекъсване на изпълнението на важна обществена услуга по смисъла на  чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.).

Съгласно чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните – в защита на особено важен неин интерес.

Предвид гореизложеното, във връзка с високата обществена значимост и с цел осигуряване на непрекъснатост на транспортното обслужване, на основание чл. 16 д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.)

Р А З Р Е Ш А В А М:

            Кмета на Община Елхово да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по утвърдено маршрутно разписание Елхово – Ямбол с часове на тръгване /7.00 ч. – 7.55 ч.; 8.30 ч. – 9.20 ч.; 12.30 ч. – 13.25 ч. и 16.30 ч. – 17.15 ч./ от Областната транспортна схема, квота на Община Елхово, със срок на изпълнение 12 (дванадесет) месеца, считано от 16.03.2022 г. до сключване на нов договор с изпълнител, след проведена процедура, но не по-късно от 16.03.2023 година.

            Горното обосновава необходимостта от защита на особено важни обществени интереси, а именно осигуряване на непрекъснатост на обществените услуги за превоз на пътници по утвърденото маршрутно разписание, поради което и на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

            ДОПУСКАМ предварително изпълнение на решението.

На основание чл. 60, ал. 5 от Административнопроцесуалния кодекс разпореждането, с което е допуснато предварителното изпълнение може да бъде обжалвано чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол в 3-дневен срок  от  съобщаването му.

На основание чл. 16 д, ал. 8 от  Наредба № 2 от 15 март 2002  г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано  чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок  от публикуването му.

Решението да се публикува в един местен и един национален ежедневник, както и да се съобщи на Кмета на Община Елхово по реда на АПК.

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ /П/

Областен управител на област Ямбол                 

ЛК/

Ямбол, ул. „Жорж Папазов” №18, тел.  046/68-68-14, факс 046/66-22-77, http://yambol.government.bg

e-mail: region@yambol.government.bg

Списък на класираните кандидати за длъжността „Старши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

Класиран Кандидат:

  1. Иван Колев

Членове на конкурсната комисия:
1.Биляна Кавалджиева
2.Екатерина Иванова
3.Лидия Кръстева

Изтегли в Docx формат

Областният управител Васил Александров с обръщение по случай Националния празник 3-ти март

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ,

На днешния ден, преди 144 години, възкръсва България. Всяка година, на Трети март, ние се изправяме пред паметниците на признателността, за да почетем тези, които отдадоха своя живот за Освобождението на родината ни. Обикновени хора, хъшове в изгнание, хайдути, четници, революционери, за които Свободата на Отечеството винаги е била над всичко.

Днешният ден е събирателен символ на свободата на България и на храбростта на всички онези наши прадеди, които пожертваха живота си, за да я извоюват.

Като признателни наследници на техните завети, трябва да обещаем да бъдем единни в отстояването на онези местни и национални каузи, които ни дават основание да се гордеем, че сме българи.

Честит Национален празник!

Изложба посветена на Международния ден на жената – 8 март, бе открита в Областна администрация Ямбол

За пореден път изложба на Художествена галерия „Жорж Папазов“ Ямбол, гостува на Областна администрация. На 28 февруари, бе откриването на Изложбата, посветена на Международния ден на жената, осми март. Експозицията включва 15 платна – предимно живопис и графика, а идеята е да представи душевността на жените творци.

В изложбата „Изкуството на жените творци“, подредена в арт-фоайето на Областна администрация, участват произведения на петнадесет авторки, сред които и Ямболските художнички Дона Неделчева, Диана Йорданова, Невена Трънкова и Елена Парушева.

„За мен е чест да приветствам откриването на тази страхотна изложба, посветена на Международния ден на жената! Жените са тези, които носят красотата и светлината, жените даряват най-ценното на света – човешкия живот, жените се грижат за уюта във всеки дом. На днешния ден, пожелавам в аванс на всички дами, да бъдат здрави, усмихнати, щастливи и винаги целеустремени към нови върхове! От името на областния управител Васил Александров и от свое име, благодаря за ползотворното партньорство на Художествена галерия “Жорж Папазов” Ямбол, за нас е истинско удоволствие отново да ги посрещнем в Областна администрация!“, се обърна към присъстващите заместник областният управител Биляна Кавалджиева.

Изложбата ще бъде разположена в Областна администрация до 31 март 2022 година.

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността „Старши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Ямбол

Провеждането на конкурса се състои в два етапа:

1. Първи етап – Решаване на тест.

Комисията разработи три варианта на тест. Всеки вариант на тест включва 20 затворени въпроси с един възможен верен отговор.

Времето за решаване на теста е 45 минути.

Максималния резултат от теста е 20 точки. Всеки въпрос с верен отговор носи 1 точка. Всеки въпрос с грешен отговор носи 0 точки. Минимален брой точки, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и се допуска до втория етап – интервю, е 15 точки.

Коефициентът, с който се умножава резултата от теста, определен съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители е 4.

Всеки кандидат отбелязва отговорите със син химикал, като буквеното означение на избрания отговор се загражда с кръгче. Ако е сгрешен отбелязания отговор и кандидата иска да го промени, същият следва да сложи знака „Х“ и да се подпише. Приема се за посочен отговорът, който е заграден с кръгче и не е поставен знак „Х“. В случай че е маркиран повече от един отговор, се счита, че на въпроса не е даден верен отговор. Не се допуска нанасянето на каквито и да е поправки, дописване или изтриване в условията и в отговорите. В тези случаи се счита, че на съответния въпрос не е даден верен отговор.

2. Втори етап – Интервю.

На основание чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията реши:

Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто е 21 точки, който е средноаритметичен от оценките, дадени от всеки член на комисията. Коефициентът, с който се умножава резултата от интервюто, определен съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители е 4.

Критериите за преценка на кандидати са:

2.1. Аналитична компетентност;

2.2. Ориентация към резултатите;

2.3. Работа в екип;

2.4. Комуникативна компетентност;

2.5. Фокус към клиента (вътрешен/външен);

2.6. Професионална компетентност;

2.7. Дигитална компетентност.

Преценката се извършва по 5 – степенна скала, както следва:

5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;

3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;

2 – в малка степен отговаря на изискванията за длъжността;

1 – не отговаря на изискванията за длъжността.

Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е до 10 минути.

Въз основа на отговорите на кандидата, всеки член на конкурсната комисия вписва своята преценка във Формуляр за преценка на кандидатите от интервюто за експертни длъжности (Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители).

Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина

от оценката на членовете на конкурсната комисия. При изчисленията резултатът се закръглява с два знака след запетаята.

При постигнат на интервюто резултат под минималния 21 точки кандидатът не сформира окончателен резултат и не се класира.

Съгласно чл. 43, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени на теста и на интервюто, умножени с определените коефициенти.

Председател на конкурсната комисия:   

(Б. Кавалджиева)