Month: декември 2020

ЗАПОВЕД № ДС-04/00006 от 29.08.2019 г.

З А П О В Е Д
№ ДС-04/00006
Ямбол, 29.08.2019 г.

     В Областна администрация Ямбол е постъпило заявление с вх.№ ОУ-01944 от 10.05.2019 г. на ДЗЗД „Тракийска вода 2015“, гр.София, представлявано от Симона Торньова като пълномощник на възложителя: Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съгласно Пълномощно с рег.№ 7893 и №7894 от 16.11.2018 г., с искане за одобряване на Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ на линеен обект:


„Външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС “Ормана“,
находящ се на територията на землище на гр.Ямбол, община Ямбол и землище на с.Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол.
      На основание чл.128, ал.1 във вр. с ал.12 изречение второ от ЗУТ, проектът за парцеларен план е обявен от Община Ямбол в Държавен вестник (ДВ) бр. 47/14.06.2019г. и от Община „Тунджа“ в ДВ бр.44/04.06.2019 г.
      От общините е извършено разгласяване по реда на чл.128, ал.2 от ЗУТ. Съгласно констативен протокол от 05.07.2019 г. на община „Тунджа“ и констативен протокол от 19.07.2019г. на община Ямбол в законоустановения срок не са постъпили възражения по обявения ПУП-ПП.
      Към преписката за одобряване на ПУП-ПП са приложени следните документи: Заповед №ДС-04-00010/02.10.2018 г. на Областния управител на област Ямбол за разрешаване изработване на ПУП-ПП; Заповед №РД-01-00100/01.08.2019 г. на Областния управител за назначаване на Областен експертен съвет по устройство на територията  (ОЕСУТ) за разглеждане и приемане на проекта за ПУП-ПП за обекта; протокол от 15.08.2019 г. на ОЕСУТ; становище, изх.№ 33-7171-469/01.08.2018 г., на Министерство на културата; становище, изх.№ КОС-01-2331/30.05.2018 г., на РИОСВ-Стара Загора; становище, изх.№ 04-16-691/29.03.2019 г., на Агенция „Пътна инфраструктура“; съгласувателно писмо, изх.№ ЖИ-7801/27.02.2019 г., на ДП „НК ЖИ“; писмо на „Овергаз мрежи“ АД, изх.№ ОМ-1.9.2.11-22649/28.11.2018 г.; съгласувателно становище на БТК, рег.индекс 95-М-244/02.11.2018 г.; съгласувателно становище, изх.№2388/04.12.2018 г. на „ВиК“ ЕООД, гр.Ямбол; съгласувателно становище на ХТР-Ямбол; Здравно заключение, изх.№ 03-08-2262/10.10.2018 г. на РЗИ-Ямбол; протокол за съгласуване № 7949449-1/19.10.2018 г. от „Електроразпределение Юг“ ЕАД; становище, изх.№ 892/19.11.2018 г. на РД „ПБЗН“-Ямбол.
От представената преписка за одобрение на проекта за ПУП-ПП е видно,
че същият е съгласуван с необходимите заинтересувани териториални администрации и специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.128, ал.6 по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ (в редакцията му от ДВ, бр.82/2012 г) .

Поземлените имоти, през които минава трасето на водопровода и в които ще
бъдат разположени съоръженията на водопровода, са:
            в землището на гр.Ямбол, ЕКАТТЕ 87374, община Ямбол, област Ямбол както следва: 12.75; 11.76; 11.266; 11.664; 12.25; 12.61; 12.873; 12.100;
            в землището на с.Кабиле, ЕКАТТЕ 35028, община Тунджа, област Ямбол както следва: 8.70; 9.101; 9.137; 9.193; 21.234; 22.165; 31.242; 31.243; 31.244; 40.28; 8.71; 8.72; 9.119; 9.197; 7.45; 9.118; 21.85; 22.131; 31.269; 40.7; 40.8; 40.9; 40.13; 40.27; 6.55; 22.154; 126.1; 4.41; 8.73; 9.102; 9.214; 9.245; 40.29; 40.33; 40.36;
 
            На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и във връзка с чл.129, ал.3, т.1 от Закона за устройство на територията, Протокол №3 от 15.08.2019 г. на Областен експертен съвет по устройство на територията и горепосочените документи

О Д О Б Р Я В А М :

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН

 
за обект:
„Външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС “Ормана“,

находящ се на територията на землище на гр.Ямбол, община Ямбол и землище на с.Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол.

     Настоящата заповед да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“, съгласно чл.129, ал.4 ЗУТ и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ямбол, съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

     На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд Ямбол в 30-дневен срок от обнародването й, чрез Областен управител на област Ямбол.

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П /
Областен управител на област Ямбол

ЗАПОВЕД № ДС-04-00002 от 23.04.2019 г.

З А П О В Е Д
№ ДС 04/00002
Ямбол, 23.04.2019 г.

В Областна администрация Ямбол е постъпило заявление, вх. № ОУ-04162-07.12.2018 г. от „Демикс инженеринг“ ООД, представлявано от управител-Росица Атанасова Бончева, ЕИК 128565946, със седалище и адрес на управление: с. Кабиле, община „Тунджа“, ул. „Средец“ №6, упълномощен представител на Община „Тунджа“, съгласно пълномощно от 11.07.2018 г. от Кмета на община „Тунджа“ и споразумение от 07.08.2018 г. между „Демикс инженеринг“ ООД и Община Ямбол, за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за линеен обект, разположен на територията на две общини: община Ямбол и община „Тунджа“.

КПИИ е съставен от две части:

1.    Проект на ПУП-Парцеларен план;

2.    Инвестиционен проект в части: „Геодезия“ и „ВиК“.

Инвестиционият проект е оценен по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ за съответствието

му със съществени изисквания към строежите с комплексен доклад, изготвен от регистрирана фирма консултант – СК „Алмекс“ ЕООД, гр. Ямбол.

Проектът за ПУП-Парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 е изработен, съгласно Заповед № ДС-04-00009-17.09.2018 г. на областния управител на област Ямбол по                  чл. 124а, ал. 3 от ЗУТ за разрешаване изработване на ПУП-ПП и одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ;

На основание чл. 128, ал. 1 във вр. с ал. 12, изречение второ от ЗУТ, ПУП-ПП е обявен от Община Ямбол в Държавен вестник (ДВ) бр. 2 от 04.01.2019 г. и от Община „Тунджа“ в ДВ бр. 108 от 29.12.2018 г.

В законоустановения срок не са постъпили възражения по обявения ПУП-ПП, съгласно констативен протокол от 05.03.2019 г. на Община Ямбол и от 30.01.2019 г. на Община „Тунджа“.

Към преписката за одобряване на частите от КПИИ са приложени следните документи:

–    Заповед №ДС-04-00009-17.09.2018 г. на областния управител на област Ямбол по чл. 124а, ал. 3 от ЗУТ за разрешаване изработване на ПУП-ПП и одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ;

– Комплексен доклад, изготвен от СК „Алмекс“ ЕООД, гр. Ямбол, представляван от Управител-инж.Альонушка Чанкова, оправомощено да упражнява оценяване на съответствие на инвестиционните проекти с Удостоверение №РК-0482/01.06.2015 г. с валидност до 01.06.2020 г., издадено от  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/;

–    Заповед №РД-01-00048-22.03.2019 г. на областния управител за назначаване на Областен експертен съвет по устройство на територията  (ОЕСУТ) за разглеждане и приемане на проекта за ПУП-ПП за обект по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ;

–    Протокол от 03.04.2019 г. на ОЕСУТ, с който е разгледан и приет проект на ПУП-ПП за обекта;

–    Удостоверение, изх. № 25-179170-25.10.2018 г., издадено от СГКК Ямбол;

–       Становище, изх. № 872 от 07.11.2018 г. на РС ПБЗН-Ямбол;

–       Предварителен договор с „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол № 138 от 30.10.2018 г.;

–       Писмо, изх. № 2801-03982 от 05.03.2019 г. на Община Ямбол за извършеното съобщаване по реда на чл. 128, ал.1 и 2 от ЗУТ;

–       Констативен протокол на община Ямбол от 05.03.2019 г. за непостъпили възражения;

–       Писмо, изх. № 06-00-151-(1) от 06.02.2019 г. на Община Тунджа за извършеното съобщаване по реда на чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ;

–       Констативен протокол на община „Тунджа“ от 30.01.2019 г. за непостъпили възражения.

Поземлените имоти, през които минава трасето на водопровода по КККР са:

–    в землището на гр. Ямбол ПИ №87374.69.644 – местен път IV клас-публична общинска собственост; ПИ № 87374.69.656 – полски път-публична общинска собственост;

–    в землището на с. Кабиле: ПИ №35028.26.57 – полски път-публична общинска собственост; ПИ №35028.29.47 – полски път-публична общинска собственост.

От представената преписка за одобрение на КПИИ е видно, че същият е съгласуван с необходимите заинтересувани териториални администрации и специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 по реда на 127, ал. 2 от ЗУТ (в редакцията му от ДВ, бр.82/2012 г.).

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл.129, ал.3, т.1, чл.143, ал.1, т.1, чл.145, ал.1, т.2 от ЗУТ и  чл.150, ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  и горепосочените документи

О Д О Б Р Я В А М :

КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА

за обект: „Водопровод Ф90 за захранване на ПИ 35028.26.59 и ПИ 35028.26.60 по КККР на с.Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол“ ;

в части:

1.   ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН;

2.   ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ,

съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от настоящата заповед.

Настоящата заповед да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“, съгласно чл.129, ал.4 ЗУТ и чл.150, ал.6, ал.8 ЗУТ и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ямбол, съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд Ямбол в 30-дневен срок от обнародването й чрез Областен управител на област Ямбол

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/
Областен управител на област Ямбол

РЕШЕНИЕ № AK-1202-00002 от 24.04.2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е
№ AK-1202-00002
Ямбол, 24.04.2019 г.

В Областна администрация Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-01742/ 24.04.2019 г. на Кмета на община Стралджа за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, §5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от Областната транспортна схема.

От фактическа страна се установи следното:

На заседание на Областната транспортна комисия, проведено на 24.04.2019 г. е разгледано предложение на кмета на община Стралджа за изменения в следните маршрутни разписания от Областната транспортна схема:

·      Ямбол – Александрово – 6:40 ч., 15:25 ч., 17:40 ч.

·      Ямбол – Богорово – Правдино – 16:15 ч.

·      Ямбол – Войника – 7:00 ч., 12:45 ч.

·      Ямбол – Войника – Александрово – 12:45 ч.

·      Ямбол – Войника – Правдино – 17:30 ч.

·      Ямбол – Люлин – Недялско – 17:45 ч.

·      Ямбол – Могила – Чарда + И ПР – 7:40 ч., 14:00 ч.

·      Ямбол – Могила – Чарда – 17:50 ч.

·      Ямбол – Могила – Чарган – Иречеково – 19:30 ч.

·      Ямбол – Иречеково – 13:00 ч.

·      Ямбол – Иречеково – Правдино – 8:15 ч.

·      Ямбол – Първенец – 12:20 ч.

·      Ямбол – Правдино – 17:30 ч.

На 24.04.2019 г. областен управител на област Ямбол е утвърдил измененията в горепосочените маршрутни разписания, водещи и до преразпределяне на квотите в Областната транспортна схема, като същите от квотата на община Ямбол преминават в квотата на община Стралджа. Видно от приложените по преписката документи, договорите между превозвачите и община Ямбол за превоз на пътници по посочените автобусни линии, се прекратяват считано от 01 май 2019 г. Предвид необходимостта от технологично време за подготовка и провеждане на процедура/и и избор на изпълнител/и на обществената услуга за превоз на пътници от настоящия възложител – община Стралджа, кметът  на общината е поискал да бъде допусната „спешна мярка“ по смисъла на чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги  за  пътнически превоз с

железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.) въз основа на пряко възлагане за срок до провеждане на процедура, но не повече от 2 (две) години.

Така направеното искане считам за основателно по следните съображения:

Съгласно чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.) „в случай на прекъсване на услугите или непосредствен риск от такова прекъсване компетентният орган може да предприеме спешна мярка. Тази спешна мярка е във вид на пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуги, или във вид на изискване за изпълнение на задължения за обществени услуги….Възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуга чрез спешна мярка, или налагането на такава поръчка не надвишават две години.“

Тази хипотеза визира предприемане на спешна мярка в случай на прекъсване на услугите или на непосредствен риск от такова прекъсване и се осъществява само в краен случай, когато няма друга възможност за извършване на пътническите превози и сама по себе си обуславя важния обществен интерес за извършване на превозите.

В конкретния случай, предвид фактическата невъзможност за провеждане на процедура/и и избор на изпълнител на обществената услуга за превоз на пътници в срок до 01 май 2019 г, считам че е налице непосредствен риск от прекъсване на изпълнението на важна обществена услуга по смисъла на чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.).

Предвид гореизложеното и на основание чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.)

Р Е Ш И Х

Разрешавам на кмета на община Стралджа да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по следните автобусни линии, част от Областната транспортна схема от квотата на община Стралджа:

·         Ямбол – Александрово – 6:40 ч., 15:25 ч., 17:40 ч.

·         Ямбол – Богорово – Правдино – 16:15 ч.

·         Ямбол – Войника – 7:00 ч., 12:45 ч.

·         Ямбол – Войника – Александрово – 12:45 ч.

·         Ямбол – Войника – Правдино – 17:30 ч.

·         Ямбол – Люлин – Недялско – 17:45 ч.

·         Ямбол – Могила – Чарда + И ПР – 7:40 ч., 14:00 ч.

·         Ямбол – Могила – Чарда – 17:50 ч.

·         Ямбол – Могила – Чарган – Иречеково – 19:30 ч.

·         Ямбол – Иречеково – 13:00 ч.

·         Ямбол – Иречеково – Правдино – 8:15 ч.

·         Ямбол – Първенец – 12:20 ч.

·         Ямбол – Правдино – 17:30 ч.,

със срок на изпълнение от 01 май 2019 г.  до сключване на нов/и договор/и с изпълнител/и, след проведена процедура, но не по-късно от 01 май 2021 година.

Горното обосновава необходимостта от защита на особено важни обществени интереси, а именно осигуряване на непрекъснатост на обществените услуги за превоз на пътници по посочените маршрутни разписания по автобусни линии, част от Областната транспортни схеми от квотата на община Стралджа, поради което и на основание чл. 60, ал. 1 от АПК 

Р А З П О Р Е Ж Д А М

ДОПУСКАМ предварително изпълнение на решението.

На основание чл. 60, ал. 4 от АПК разпореждането, с което е допуснато предварителното изпълнение може да бъде обжалвано чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол в 3-дневен срок от публикуването му.

На основание чл. 16д, ал. 8 от  Наредба № 2 от 15 март 2002  г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол от всяко заинтересовано лице в 14 – дневен срок от публикуването му.

Решението да се публикува в един местен и един национален ежедневник, както и да се съобщи на Кмета на община Стралджа  по реда на АПК.

 ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/   
Областен управител на област Ямбол

РЕШЕНИЕ № AK-1202-00001 ОТ 24.04.2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е
№ AK-1202-00001
Ямбол, 24.04.2019 г.

В Областна администрация Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-01732/ 23.04.2019 г. на Кмета на община „Тунджа“ за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, §5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от Областната транспортна схема.

От фактическа страна се установи следното:

На заседание на Областната транспортна комисия, проведено на 24.04.2019 г. е разгледано предложение на кмета на община „Тунджа“ за изменения в следните маршрутни разписания от Областната транспортна схема:

·      Ямбол – Асеново – 6:30 ч., 12:30 ч., 16:30 ч.

·      Ямбол – Безмер – 6:00 ч., 6:50 ч., 8:15 ч., 10:00 ч., 12:00 ч., 14:00 ч., 17:15 ч.

·      Ямбол – Безмер Г – 6:50 ч., 8:15 ч., 14:00 ч., 19:40 ч.

·      Ямбол – Ботево – 19:30 ч.

·      Ямбол – Бояджик – 11:00 ч., 17:30 ч.

·      Ямбол – Генерал Тошево – 13:55 ч.

·      Ямбол – Голям манастир – 6:50 ч.

·      Ямбол – Завой – 6:20 ч., 9:00 ч., 12:00 ч., 14:00 ч., 18:00 ч., 19:40 ч.

·      Ямбол – Златари – 6:50 ч., 12:30 ч., 16:10 ч.

·      Ямбол – Козарево – 6:30 ч., 8:30 ч., 11:30 ч., 14:20 ч., 17:50 ч.

·      Ямбол – Кабиле – 10:10 ч., 14:10 ч.

·      Ямбол – Могила – Чарган – 11:05 ч.

·      Ямбол – Маломир – 10:30 ч., 17:20 ч.

·      Ямбол – Миладиновци – 6:20 ч., 12:30 ч., 15:20 ч., 17:40 ч.

·      Ямбол – Овчи кладенец – 10:30 ч., 12:50 ч., 17:40 ч.

·      Ямбол – Робово – 7:30 ч., 16:00 ч.

·      Ямбол – Ханово – 6:15 ч., 7:00 ч., 8:30 ч., 11:30 ч., 14:05 ч., 17:30 ч., 19:40 ч.

·      Ямбол – Кабиле – Хаджи Димитрово – 6:00 ч., 6:40 ч., 8:30 ч., 11:50 ч., 12:50 ч., 14:10 ч., 16:40 ч., 18:05 ч., 19:40 ч.

·      Ямбол – Драма – Коневец – 6:35 ч.

·      Ямбол – Коневец – Драма – 12:10 ч., 15:25 ч.

·      Ямбол – Победа – Челник – 19:30 ч.

·      Ямбол – Челник – 7:30 ч., 8:30 ч., 11:45 ч., 13:00 ч., 14:00 ч., 15:50 ч. – в учебни дни в зимно часово време, 15:50 ч. – делнични дни, 17:45 ч., 17:45 ч. – в учебни дни лятно часово време.

На 24.04.2019 г. областен управител на област Ямбол е утвърдил измененията в горепосочените маршрутни разписания, водещи и до преразпределяне на квотите в Областната транспортна схема, като същите от квотата на община Ямбол преминават в квотата на община „Тунджа“. Видно от приложените по преписката документи, договорите между превозвачите и община Ямбол за превоз на пътници по посочените автобусни линии, се прекратяват считано от 01 май 2019 г. Предвид необходимостта от технологично време за подготовка и провеждане на процедура/и и избор на изпълнител/и на обществената услуга за превоз на пътници от настоящия възложител – община „Тунджа“, кметът  на общината е поискал да бъде допусната „спешна мярка“ по смисъла на чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.) въз основа на пряко възлагане за срок до провеждане на процедура, но не повече от 2 (две) години.

Така направеното искане считам за основателно по следните съображения:

Съгласно чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.) „в случай на прекъсване на услугите или непосредствен риск от такова прекъсване компетентният орган може да предприеме спешна мярка. Тази спешна мярка е във вид на пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуги, или във вид на изискване за изпълнение на задължения за обществени услуги….Възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуга чрез спешна мярка, или налагането на такава поръчка не надвишават две години.“

Тази хипотеза визира предприемане на спешна мярка в случай на прекъсване на услугите или на непосредствен риск от такова прекъсване и се осъществява само в краен случай, когато няма друга възможност за извършване на пътническите превози и сама по себе си обуславя важния обществен интерес за извършване на превозите.

В конкретния случай, предвид фактическата невъзможност за провеждане на процедура/и и избор на изпълнител на обществената услуга за превоз на пътници в срок до 01 май 2019 г, считам че е налице непосредствен риск от прекъсване на изпълнението на важна обществена услуга по смисъла на чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.).

Предвид гореизложеното и на основание чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.)

Р Е Ш И Х

            Разрешавам на кмета на община „Тунджа“ да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по следните автобусни линии, част от Областната транспортна схема от квотата на община „Тунджа“:

·      Ямбол – Асеново – 6:30 ч., 12:30 ч., 16:30 ч.

·      Ямбол – Безмер – 6:00 ч., 6:50 ч., 8:15 ч., 10:00 ч., 12:00 ч., 14:00 ч., 17:15 ч.

·      Ямбол – Безмер Г – 6:50 ч., 8:15 ч., 14:00 ч., 19:40 ч.

·      Ямбол – Ботево – 19:30 ч.

·      Ямбол – Бояджик – 11:00 ч., 17:30 ч.

·      Ямбол – Генерал Тошево – 13:55 ч.

·      Ямбол – Голям манастир – 6:50 ч.

·      Ямбол – Завой – 6:20 ч., 9:00 ч., 12:00 ч., 14:00 ч., 18:00 ч., 19:40 ч.

·      Ямбол – Златари – 6:50 ч., 12:30 ч., 16:10 ч.

·      Ямбол – Козарево – 6:30 ч., 8:30 ч., 11:30 ч., 14:20 ч., 17:50 ч.

·      Ямбол – Кабиле – 10:10 ч., 14:10 ч.

·      Ямбол – Могила – Чарган – 11:05 ч.

·      Ямбол – Маломир – 10:30 ч., 17:20 ч.

·      Ямбол – Миладиновци – 6:20 ч., 12:30 ч., 15:20 ч., 17:40 ч.

·      Ямбол – Овчи кладенец – 10:30 ч., 12:50 ч., 17:40 ч.

·      Ямбол – Робово – 7:30 ч., 16:00 ч.

·      Ямбол – Ханово – 6:15 ч., 7:00 ч., 8:30 ч., 11:30 ч., 14:05 ч., 17:30 ч., 19:40 ч.

·      Ямбол – Кабиле – Хаджи Димитрово – 6:00 ч., 6:40 ч., 8:30 ч., 11:50 ч., 12:50 ч., 14:10 ч., 16:40 ч., 18:05 ч., 19:40 ч.

·      Ямбол – Драма – Коневец – 6:35 ч.

·      Ямбол – Коневец – Драма – 12:10 ч., 15:25 ч.

·      Ямбол – Победа – Челник – 19:30 ч.

·      Ямбол – Челник – 7:30 ч., 8:30 ч., 11:45 ч., 13:00 ч., 14:00 ч., 15:50 ч. – в учебни дни в зимно часово време, 15:50 ч. – делнични дни, 17:45 ч., 17:45 ч. – в учебни дни лятно часово време,

със срок на изпълнение от 01 май 2019 г.  до сключване на нов/и договор/и с изпълнител/и, след проведена процедура, но не по-късно от 01 май 2021 година.

Горното обосновава необходимостта от защита на особено важни обществени интереси, а именно осигуряване на непрекъснатост на обществените услуги за превоз на пътници по посочените автобусни линии, част от Областната транспортна схема от квотата на община „Тунджа“, поради което и на основание чл. 60, ал. 1 от АПК 

Р А З П О Р Е Ж Д А М

ДОПУСКАМ предварително изпълнение на решението.

На основание чл. 60, ал. 4 от АПК разпореждането, с което е допуснато предварителното изпълнение може да бъде обжалвано чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол в 3-дневен срок от публикуването му.

На основание чл. 16д, ал. 8 от  Наредба № 2 от 15 март 2002  г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол от всяко заинтересовано лице в 14 – дневен срок от публикуването му.

Решението да се публикува в един местен и един национален ежедневник, както и да се съобщи на Кмета на община „Тунджа“  по реда на АПК.

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/
Областен управител на област Ямбол

ЗАПОВЕД № РД-01-00051 от 26.03.2019 г.

З А П О В Е Д
№ РД 01/00051
Ямбол, 26.03.2019 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 137, ал. 1 от Закона за горите, във връзка с писмо изх. № РДГ-12-2127 от 25.03.2019 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – гр. Сливен и с цел осигуряване пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии,


      Н А Р Е Ж Д А М:

1.Определям за пожароопасен сезон в горските територии на област Ямбол времето от 01.04.2019 г. до 31.10.2019 г.
2.Забранявам по времето на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.
3.Изхвърлянето на горимите отпадъци да става само на определените за целта места (контейнери за смет и сметища).
4.Териториалните поделения, държавни горски стопанства при Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата извършващи дейности в тях, да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии.
5.Директорите на териториалните поделения – ДГС при Югоизточно държавно предприятие – гр.Сливен, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, ръководителите на обекти, разположени в тях, да проверят състоянието на наличните в тези територии противопожарни хидранти, водоеми и противопожарни депа, като предприемат мерки за възстановяване на неизправните.
6.Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.
7.Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии, са длъжни за собствена сметка:
7.1.Да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали;
7.2.Да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението;
7.3.Да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасяват.
8.Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
9.Ръководителите на сдружения на ловците, риболовците и туристите да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всяко пребиваване в тях.
10.Командирите на военни формирования при провеждане на полеви занятия и учения да осигурят спазването на правилата за пожарна безопасност и да предприемат действия за недопускане на пожари или за своевременното им потушаване.
11.Органите по пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителната агенция по горите да спират дейности или експлоатацията на машини и съоръжения в горските територии, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на пожари.
12.Органите по пожарна безопасност и защита на населението със съдействието на териториалните поделения, Държавни горски стопанства при Югоизточно държавно предприятие – гр.Сливен, общините, собствениците и ползвателите на горски територии, както и на лицата, извършващи дейности в тях, да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон и при необходимост да предприемат незабавни действия по ограничаване и предотвратяване на горски пожари.
13.Органите по пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителната агенция по горите самостоятелно или съвместно да осъществяват контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии.
14.Кметовете на общини и кметства да организират по места денонощна телефонна връзка с органите по пожарна безопасност и защита на населението за своевременно информиране в случай на пожар.
15.Кметовете на общини да засилят контрола в земеделските територии за спазване на изискванията на чл. 6 ал. 2 от ЗОЗЗ.
16.В срок до 24 часа след възникване на горски пожар в държавните горски територии, наличната за него информация да се въвежда в информационната система на Изпълнителната агенция по горите от оторизираните за това служители в териториалните поделения на Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен.
17.При възникване на големи и сложни пожари да се привличат местните модулни формирования  на Министерство на отбраната и Регионална дирекция „Гранична полиция” Елхово, съгласно плана за взаимодействие при пожари, а кметовете на общини да създадат организация за участие на доброволческите формирования и населението при гасенето им.
18.Поделенията на Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен и общините – собственици на гори да изпълнят заложените в оперативните планове противопожарни мероприятия.
Настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение до Директора на Регионална дирекция по горите – гр. Сливен, Директора на Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен, Директора на РД ПБЗН – Ямбол и до кметовете на общини в област Ямбол.
Директорът на Югоизточно държавно предприятие – гр.Сливен да сведе настоящата заповед до знанието на директорите на териториалните поделения на Държавните горски стопанства.
Кметовете на общини да доведат  настоящата заповед до знанието на всички, имащи отношение по въпросите упоменати в нея.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 137, ал. 2 от Закона за горите настоящата заповед да се публикува на интернет страниците на Областна администрация – Ямбол, РДГ – Сливен и Изпълнителна агенция по горите.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Волен Дичев – Заместник областен управител на област Ямбол. 

ДИМИТЪР ИВАНОВ (П)
Областен управител на област Ямбол

ЗАПОВЕД № ДС-04-00001 от 16.01.2019 г.

З А П О В Е Д
№ ДС-04-00001
Ямбол, 16.01.2019 г.На основание чл. 34а, ал. 2 и чл. 34в, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка със съвместна Заповед № РД-02-14-1364/27.12.2018 г./ ЗМФ-1295/21.12.2018 г. на министъра на регионалното развитие и министъра на финансите, входирана в Областна администрация – Ямбол с писмо вх. № ОУ-00040-04.01.2019 г. от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, и приложени към нея: одобрен подробен устройствен план – парцеларен план с влязла в сила Заповед № РД-02-15-112/23.07.2014 г. на министъра на регионалното развитие, засягащ поземлени имоти в земеделска територия в землището на град Ямбол; одобрен подробен устройствен план – план за изменение на регулацията на гр. Ямбол с влязло в сила Решение № XLII-8/16.02.2015 г. на Общински съвет-Ямбол, засягащо поземлени имоти в урбанизираната територия на град Ямбол; финансова обосновка на предложението за отчуждаване, одобрена от министъра на финансите; оценителски доклад за определяне на равностойните парични обезщетения от 31.10.2018 г.,


Н А Р Е Ж Д А М:


1.    Отчуждавам за държавна нужда за изграждане на обект: „Път II-53 „Ямбол – Средец“, участък „Обходен път на град Ямбол юг – ново“ от км 146+594.69 до км 148+890.35“, имоти и части от имоти – частна собственост, находящи се в землищeто на град Ямбол, община Ямбол, област Ямбол.
         Имотите, предмет на отчуждаване, са подробно описани по вид, местонахождение, размер, цена (размер на обезщетението) и собственици в Приложение 1, неразделна част от настоящата заповед.
2.    Средствата, необходими за финализиране на отчуждителната процедура за засегнатите имоти, цитирани в т. 1, в размер на общо 725 281 лв., се осигуряват в съответствие с чл. 39 от Закона за държавната собственост от Агенция „Пътна инфраструктура”.
3.    Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд Ямбол, в 14-дневен срок от съобщаването й на заинтересованите лица по реда на чл. 34в, ал. 2, 3 и 4 от Закона за държавната собственост.
4.    Обезщетенията ще започнат да се изплащат от Областна администрация Ямбол, от датата на влизане на заповедта в сила, по искане на правоимащите лица с приложени документи за собственост.
5.    На основание чл. 34в, ал. 2 от Закона за държавната собственост, копие от заповедта да се изпрати на кмета на община Ямбол, за да бъде поставена на видно място в сградата на общината.
6.    Заповедта да се публикува на интернет страниците на Областна администрация Ямбол и на Община Ямбол.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ДИМИТЪР ИВАНОВ (П)
Областен управител на област Ямбол

Заседание на Регионален съвет за развитие на ЮРП

На 16 декември 2020 г. от 14.00 ч. се проведе първо заседание в онлайн формат на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югоизточен регион за планиране в неговия нов състав, съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане. Заседанието се проведе под председателството на г-н Димитър Иванов – областен управител на Област Ямбол.На срещата присъстваха областни управители и кметове на общини в Югоизточен регион и техни упълномощени представители, представители на министерства, представители на национално представените организации на работодателите, представители на икономическия сектор, представители на неправителствените организации и др.

Заседанието започна с представяне на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югоизточен регион за планиране в неговия нов състав.

На заседанието бяха взети следните решения:

  • За председател на РСР бе избран г-н Димитър Николов – кмет на Община Бургас;
  • За заместник председател на РСР бе избран г-н Живко Тодоров – кмет на Община Стара Загора.

Заседанието приключи с избор на представители на РСР  в Тематичните работни групи за подготовка на новите оперативни програми за стратегическия планов период 2021-2027 г.

Информация на секратариата на РСР на ЮРП

Разкриват се допълнително легла в МБАЛ “Св. Пантелеймон” Ямбол

От днес със заповед на директора на РЗИ Ямбол и след решение на Областния медицински съвет в Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ Ямбол ще бъдат разкрити допълнително 10 легла за лечение на пациенти с COVID 19, за сметка на вътрешното отделение.

Заседание ОМС

Това стана ясно след обсъждане на актуалната и фактическа ситуация в областта по отношение разпространението на ковид. Заболеваемостта, дейността на болничните заведения и мерките за овладяване на вирусното заболяване разгледаха на работно заседание областният управител Димитър Иванов, изпълнителният директор на МБАЛ „Св. Панталеймон“ Ямбол д-р Димитър Рунков, д-р Денка Петрова – директор на РЗОК Ямбол, д-р Лиляна Генчева – директор на РЗИ Ямбол, д-р Зоя Кривошиева – директор Дирекция „Медицински дейности“ към РЗИ Ямбол.

По време на заседанието д-р Л. Генчева информира за фактическата обстановка на областно ниво, към 10 декември. Към вчерашния ден в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ 50 от 54 легла за лечение на неусложнени случаи на ковид са заети, плюс 7 интензивни легла. В частната болница „Св. Йоан Рилски“ също и след разкриването на допълнителни легла те са почти запълнени – от 46 общо 41 вчера са били с пациенти за лечение на ковид. Това налага и разкриването на допълнителни легла за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция. В областната болница ще бъде направено вътрешно преструктуриране и 10 от леглата на вътрешно отделение ще бъдат за ковид пациенти, бе предложението на директора на болничното заведение д-р Рунков.

След ограничаване дейността на общинската болница в Елхово и невъзможността и да приема и лекува пациенти с коронавирусна инфекция и пневмонии, препоръката на Медицински съвет, останалите фактически две активни болници в Ямбол, да приемат предимно болни от област Ямбол.

Анализът на РЗИ и медицинския съвет сочи, че през последните две седмици от 23. 11 до 6.12 на областно ниво се наблюдава тенденция на нарастване на  заболеваемостта и броя на пациентите с ковид до нивата на 766 души на 100 хиляди. Отчетената смъртност е средната за страната. Според медицинските експерти една от причините за смъртността е, че пациентите отиват в болничните заведения в много тежко състояние.

Именно затова и едно от посланията и призивите на медицинските лица към хората е да не се самолекуват, да обръщат внимание на себе си и близките си и навреме да търсят медицинска помощ, а при влошаване и специализирана медицинска помощ. „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ няма листа на чакащите и нека хората не се притесняват за това. Със стартиралата работа на лабораторията получаваме бързо резултатите от изследванията и много бързо пациентите се насочват за кой болничен сектор са.“, категоричен бе д-р Димитър Рунков.

До момента 310 медицински лица, в това число лекари и медицински персонал от болниците, общопрактикуващи лекари, лаборанти, фармацевти са изразили желание да се ваксинират, след стартиране кампанията по ваксинация, информираха от РЗИ.

Правителството отпусна допълнителни средства за общините от област Ямбол

Областният управител Димитър Иванов коментира отпуснатите днес от Правителството близо 9 млн. лв. за общините от областта, насочени към важни инфраструктурни проекти:„Изключително доволен и благодарен съм, както на Правителството, така и на премиера Бойко Борисов, за поетия и изпълнен ангажимент към област Ямбол. Тази допълнителната финансова помощ е неоценима подкрепа към общините от областта в този момент. Днес за област Ямбол, за общините Ямбол, Елхово, Стралджа бяха отпуснати близо 9 млн. лв. Това са средства, които ще се инвестират във важни инфраструктурни проекти. Ямбол ще има изцяло обновена Спортна зала „Диана“. Средствата за основния ремонт на залата са 4 млн. лв. За ремонта на основна градска улица от кръстовището на бензиностанция ШЕЛ до ул. „Атанас Кратунов“, се отпускат 2 390 560 лв. Средства има предвидени и за градските тротоари. Убеден съм, че средствата за ремонт и реконструкция на уличната мрежа в населените места на общините Елхово и Стралджа, съответно 1 млн. лв. и 600 хил. лв., е незаменима помощ в този момент. Тези средства ще влязат в общините и ще променят средата и условията на живот в населените места.Днешното решение на МС за пореден път показа, че когато работим с разбиране, в синхрон местна и държавна власт, когато изпълняваме поети ангажименти към хората и имаме ясни приоритети – резултатите са добри. Още веднъж благодаря на Правителството!“, коментира областният управител Димитър Иванов.

Д. Иванов: ВиК мрежата в община „Тунджа“ е общинска собственост, ВиК оператора само я експлоатира

Д. Иванов: ВиК мрежата в община „Тунджа“ е общинска собственост, ВиК оператора я експлоатира такава, каквато е предадена.

Кой абдикира – ВиК оператора или Общината?

Областният управител Димитър Иванов и управителят на ВИК Ямбол инж. Стоян Радев посетиха с. Маломир, за да се срещнат с кмета и жителите на селото. В присъствието на общински съветници от ОбС „Тунджа“ и кмета Тодор Налбантов бяха обсъдени проблеми и възможни решения относно състоянието на водопреносната мрежа.

Обвиненията към ВиК Ямбол за несвършена работа, абдикация от задължения и оставяне населението на село Маломир без вода в период на три месеца, се оказаха силно преувеличени и неверни. Кметът на селото и жители на с. Маломир бяха категорични, че не могат да кажат, че ВиК не си върши работата, авариите на водопроводната мрежа се отстраняват и не са оставали жителите без вода за повече от няколко часа. Инж. Стоян Радев откровено пред присъстващите сподели, че изключително старата водопроводна мрежа в селото, правена преди 40-50 години, дава много аварии и те са отстранявани. „Но сме свидетели на това, че на едно място ремонтираме и затваряме на друго се пука тръбата.“, каза още управителя на ВиК. Да не забравяме, че ВиК операторът стопанисва и поддържа собствеността на общината. А общинската водопроводна мрежа на община „Тунджа“ е стара и в нея не се инвестира собствен капитал достатъчно през годините, са констатациите на експертите.

Несъгласие с подхвърлените обвинения към ВиК оператора и неговия управител изрази и областният управител Димитър Иванов. „За всички трябва да е ясно – водопроводната мрежа е собственост на община „Тунджа“. ВиК поддържа това, което е предоставено за експлоатация. Да, в сектора има проблеми, но не е инж. Стоян Радев. Ако той беше най-големият проблем, него може да го няма още утре, но проблемите на община „Тунджа“ ще си останат същите. Време е да ги кажем ясно – малко потребление, голяма мрежа, стара мрежа, малки приходи, големи разходи, големи загуби, липса на инвестиции във водопроводна мрежа от страна на общината… Кой абдикира тогава от проблема, ВиК операторът или общината“, попита областният управител. Същевременно подчерта и добрия пример на новите водопроводи правени в селата Роза, Ботево, Безмер със средства от европейски програми. И отправи конструктивно предложение за следващата година, когато въпреки пандемията държавата ще увеличи субсидията към общините, община „Тунджа“ да започне да отделя и средства за инвестиции в своята водопроводна мрежа, както го правят другите общини в областта. „Без партньорство, с обвинения и без откровеност пред жителите на общините няма да постигнем нищо добро за хората“, завърши областният управител Димитър Иванов.

Загубите на ВиК от дейност в община „Тунджа“ са най-големи от всички общини. За 2019г. са над 600 хил. лв. Единствено общините Ямбол и Елхово са на печалба и не формират загуби, информира инж. Радев.