Month: декември 2020

ЗАПОВЕД № ДС-04-00020 от 31.08.2020 г.

З А П О В Е Д
№ ДС-04-00020
 Ямбол, 31.08.2020 г.

На основание чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, след проведен електронен търг на 06.04.2020 г. открит със Заповед № ДС-04-00018/13.07.2020 г. на Областен управител и протокол за проведен електронен търг с явно наддаване, генериран от електронна платформа за продажба на имоти

З А П О В Я Д В А М:

Определям Янко Добрев Янков адрес: с. Могила, община Тунджа, ул.“Кокиче“ №8, ЕГН **********, за  купувач нанедвижим имот – частна държавна собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТс идентификатор 48787.11.166 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на село Могила, община “Тунджа”, област Ямбол, м-т „Ямболски път“, с площ 468 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за стопански двор, със съседи: ПИ с идентификатори 48787.11.167, 48787.11.165, 48787.11.160, 48787.11.161, 48787.11.44   ведно с построената в него масивна едноетажна СГРАДА с предназначение: селскостопанска сграда, със застроена площ 127 кв.м, год. на строеж 1980 г., актуван с АДС № 3697/20.12.2017г.

Цената достигната на търга е 6090 лв. (шест хиляди и деветдесет)лв.

Цената на гореописания имот в размер на 6090 лв. (шест хиляди и деветдесет)лв.,    дължимите данъци, такси и режийни разноски купувачът е длъжен да внесе в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта, съгласно чл.57, ал.1 от ППЗДС.

Купувача Янко Добрев Янков  да заплати:

1.      По банкова сметка на Областна администрация Ямбол: IBAN: BG95 UBBS 8002 3106 1438 00, BIC код UBBSBGSF, банка ОББ – клон Ямбол гр. Ямбол следните суми:

–         5 510 лв. (пет хиляди и десет)лв., представляващи разликата между цената на имота достигната на електронния търг, с приспаднат депозит в размер на 580 (петстотин и осемдесет)лв.

–         121,80 лв. (сто двадесет и един и 80) лв. режийни разноски, представляващи 2 % върху цената на имота на основание § 3, ал. 1 от ПЗР на ППЗДС

–         24,36 лв. (двадесет и четири и 36) лв. 20 % ДДС върху режийните разноски, на основание чл. 66, във вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС

–         152.25 (сто петдесет и два и 25) лева, представляващи 2,5 % местен данък върху върху стойността на имота по чл. 2  на основание чл. 46, ал. 2, т. 1, чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 34, ал. 2 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община „Тунджа“ – гр. Ямбол, по сметка на община „Тунджа”

В случай, че купувача Янко Добрев Янков не преведе гореописаните суми по указаните сметки в 14 дневен срок от връчване на влязлата в сила заповед на основание чл.57, ал.2 от ППЗДС,  се счита, че се е отказал от сключването на сделката, а депозита му се задържа.

На основание чл.55, ал.2 от ППЗДС  заповедта да се съобщи на купувача по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

  Препис от заповедта да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ямбол и да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Ямбол.

 На основание чл.55, ал.3 от ППЗДС заинтересуваните участници могат да обжалват заповедта по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от съобщаването й чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд Ямбол.

След влизане в сила на заповедта и след представяне на необходимите документи за платени цена, данъци, такси и режийни разноски в определения срок в настоящата заповед да  се сключи договор за продажба, съгласно чл.58, ал.1 от ППЗДС.

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/
Областен управител на област Ямбол

ЗАПОВЕД № ДС-04-00017 от 13.07.2020 г.

З А П О В Е Д
№ ДС-04-00017
Ямбол, 13.07.2020 г.

На основание чл.124а, ал.3 и ал.9 във връзка с чл.124а, ал.5 и ал.7, чл.125, ал.1, ал.2 и ал.7 и чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) предвид подадено в Областна администрация Ямбол искане  на “Диана кабел ТВ“ ООД, гр.Ямбол с вх.№ ОУ-02155-28.05.2020 г. допълнено с писмо вх.№ ОУ-02354-11.06.2020г., придружено от задание по чл.125, ал.1 от ЗУТ, обосноваващо необходимостта от изготвяне на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: “Оптичен кабел на „Диана кабел ТВ“ ООД от с.Каравелово, община „Тунджа“ до с.Бояново и с.Кирилово, община Елхово, област Ямбол“, съгласувано с Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора за определяне и провеждане на приложимите процедури по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие с писмо изх. № КОС-01-2640(1) от 20.05.2020 г.  и след като се запознах с цялата документация по преписката, 

НАРЕЖДАМ:

I.                   ОДОБРЯВАМ техническо задание за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за линеен обект: “Оптичен кабел на „Диана кабел ТВ“ ООД от с.Каравелово, община „Тунджа“ до с.Бояново и с.Кирилово, община Елхово, област Ямбол“, находящ се на територията на община „Тунджа“  и община Елхово, област Ямбол.

II.                РАЗРЕШАВАМ на „Диана кабел ТВ“ ООД, гр.Ямбол да изработи проект за подробен устройствен план-Парцеларен план за горепосочения обект

          Проектът за ПУП-ПП да се изработи в съответствие с действащата нормативна уредба и одобреното задание за проектиране, като се използват актуални данни от влезли в сила Кадастрални карти и кадастрални регистри (КККР) на землищата на съответните населени места (посочени в заданието) от община „Тунджа“ и община Елхово, през които минава трасето на горепосочения обект.

         Преди внасяне на ПУП-ПП за разглеждане от Областен ескпертен съвет по устройство на територията и за одобряване, възложителят следва да извърши процедурите по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ – съгласуване на проекта със заинтересуваните централни и териториалните администрации и със специализираните контролни органи.

На основание чл.124б, ал.3 от ЗУТ настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ямбол и да се изпрати на Община „Тунджа“ и Община Елхово за разгласяването й по реда  на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

Приложение: Задание за изработване на ПУП-ПП.

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол

ЗАПОВЕД № ДС-04-00016-02.07.2020 г.

З А П О В Е Д
№ ДС-04-00016
гр.Ямбол,  02.07. 2020 г.

         В Областна администрация Ямбол с вх.№. ОУ-02630/25.07.2017 г., от Възложител: „Диана кабел ТВ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, к-л „Златен Рог“, блок № 27, ет.15, ЕИК  1280293501 представлявано от Управител: Жулиета Господинова,  е внесен проект на Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ допълнен с актуални регистри, внесени с писмо, вх.№ ОУ-011319-16.03.2020 г. за обект:

„Оптичен кабел от гр.Ямбол до с.Могила и от с.Могила, община „Тунджа“, с.Джинот, община Стралджа, с.Търнава, община „Тунджа“ до с.Иречеково, община Стралджа, област Ямбол,

минаващ през територията на община Ямбол, община “Тунджа” и община Стралджа, област Ямбол.

На основание чл.128, ал.1 във вр. с ал.12 изречение второ от ЗУТ, проектът за парцеларен план е обявен от Община Ямбол в Държавен вестник ДВ бр.5/17.01.2020 г.;  и от Община „Тунджа“ и Община Стралджа в ДВ бр. 18/27.02.2018 г.

         От общините е извършено разгласяване по реда на чл.128, ал.2 от ЗУТ. Съгласно констативен протокол от 18.02.2020 г. на община Ямбол, констативен протокол от 16.04.2018 г. на община „Тунджа“  и констативен протокол  от 28.03.2018 г. на община Стралджа в законоустановения срок не са постъпили възражения по обявения ПУП-ПП

        Към преписката за одобряване на ПУП-ПП са приложени следните документи: Заповед № ДС-04-00001-08.02.2017г. и Допълнителна заповед №ДС-04-00007-03.07.2017г. на Областен управител за разрешаване изработването на ПУП-Парцеларен план; Заповед № ДС-04-00012-22.05.2020 г. на Областния управител за назначаване на Областен експертен съвет по устройство на територията  (ОЕСУТ) за разглеждане и приемане на проекта за ПУП-ПП; протокол от №2/03.06.2020 г. на ОЕСУТ; Становище на РИОСВ-Стара Загора, изх.№ КОС-01-177/16.01.2017 г., че не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка по въздействието върху околната среда и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредба за ОС; Удостоверение, изх.№ 25-23093-29.03.2017 г., за съгласуване на ПУП-ПП на Служба по геодезия, картография и кадастър-Ямбол; Протокол за предварителен оглед на предложеното трасе за изграждане на оптичен кабел на Областно пътно управление-Ямбол от 05.02.2018 г.; Протокол за съгласуване на ПУП-ПП от „ЕВН-България Електроразпределение“ АД №6913495-1 от 19.07.2017 г.; Становище за съгласуване на „Водоснабдяване и канализцаия“ ЕООД-Ямбол, изх.№ 1251-/25.07.2017 г.; Становище за съгласуване на „Теленор България“ ЕАД,  изх.№ТI48557 от 01.06.2020 г.

От представената преписка за одобрение на проекта за ПУП-ПП е видно,

че същият е съгласуван с необходимите заинтересувани териториални администрации,  специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.128, ал.6 по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ.

Поземлените имоти, през които минава трасето на подобектите, са:

            в землището на гр.Ямбол, община Ямбол, област Ямбол, ЕКАТТЕ 87374, както следва: 23.210; 19.100; 19.131; 23.212; 23.213; 24.151;24.145,

            в землището на с.Могила, община Тунджа, област Ямбол, ЕКАТТЕ 48787, както следва:12.199; 11.138; 12.160; 12.186; 17.197,

            в землището на с.Търнава, община „Тунджа“, област Ямбол: ЕКАТТЕ 73657, както следва: 10.72; 30.119; 27.110; 14.79; 14.53; 14.116; 15.127; 15.124,

            в землището на с.Джинот, община Стралджа, област Ямбол, ЕКАТТЕ  20804, както следва: 140.109; 140.112; 150.125; 130.215; 110.110; 110.119,

           в землището на с.Иречеково, община Стралджа, област Ямбол, ЕКАТТЕ 32771,

както следва:110.248; 110.257; 120.335; 110.109.

           На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и във връзка с чл.129, ал.3, т.1 от Закона за устройство на територията, Протокол №2 от 03.06.2020 г. на Областен експертен съвет по устройство на територията и горепосочените документи

О Д О Б Р Я В А М :

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН

за обект:

„Оптичен кабел от гр.Ямбол до с.Могила и от с.Могила, община „Тунджа“, с.Джинот, община Стралджа, с.Търнава, община „Тунджа“ до с.Иречеково, община Стралджа, област Ямбол“,

 съгласно приетите текстови и графични части, представляващи неразделна част от заповедта.

          Настоящата заповед да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“, съгласно чл.129, ал.4 ЗУТ и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ямбол, съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

         На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд Ямбол в 30-дневен срок от обнародването й, чрез Областен управител на област Ямбол.

ДИМИТЪР ИВАНОВ: /п/

ЗАПОВЕД № ДС-04-00010 от 16.04.2020 г.

З А П О В Е Д
№ ДС-04-00010
Ямбол,16.04.2020 г.

На основание чл.124а, ал.3 и ал.9, във връзка с чл.124а, ал.5 и ал.7, чл.125, ал.1, ал.2 и ал.7 и чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), предвид подадено в Областна администрация Ямбол искане  на “Диана кабел ТВ“ ООД, гр.Ямбол с вх.№ ОУ-01034-28.02.2020 г., допълнено с писмо вх.№ ОУ-01523 – 30.03.2020 г., придружено от задание по чл.125, ал.1 от ЗУТ, обосноваващо необходимостта от изготвяне на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: “Оптичен кабел на „Диана кабел ТВ“ ООД от гр.Ямбол до с.Веселиново, община „Тунджа“, област Ямбол“, съгласувано с Регионална инспекция по околната среда и водите  – Стара Загора за определяне и провеждане на приложимите процедури по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие с писмо изх. № КОС-01-723(1) от 24.02.2020г. и след като се запознах с цялата документация по преписката, 

НАРЕЖДАМ:


I.    ОДОБРЯВАМ техническо задание за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за линеен обект: “Оптичен кабел на „Диана кабел ТВ“ ООД от гр.Ямбол до с.Веселиново, община „Тунджа“, област Ямбол“, находящ се на територията на община Ямбол и община “Тунджа”, област Ямбол.
II.    РАЗРЕШАВАМ на „Диана кабел ТВ“ ООД, гр.Ямбол да изработи проект за подробен устройствен план-Парцеларен план за горепосочения обект

          Проектът за ПУП-ПП да се изработи в съответствие с действащата нормативна уредба и одобреното задание за проектиране, като се използват актуални данни от влезли в сила Кадастрални карти и кадастрални регистри (КККР) на землищата на съответните населени места (посочени в заданието) от община Ямбол и община “Тунджа”, през които минава трасето на горепосочения обект.
         Преди внасяне на ПУП-ПП за разглеждане от Областен експертен съвет по устройство на територията и за одобряване, възложителят следва да извърши процедурите по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ – съгласуване на проекта със заинтересуваните централни и териториалните администрации и със специализираните контролни органи.
На основание чл.124б, ал.3 от ЗУТ настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ямбол и да се изпрати на Община Ямбол и Община “Тунджа” за разгласяването й по реда  на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Задание за изработване на ПУП-ПП.
ДИМИТЪР ИВАНОВ  /П/

Областен управител на област Ямбол

ЗАПОВЕД РД-01-00071 от 30.03.2020 г.

З А П О В Е Д
№ РД-01-00071
Ямбол, 30.03.2020 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 137, ал. 1 от Закона за горите, във връзка с писмо изх. № РДГ 12-2041от 26.03.2020 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – гр. Сливен и с цел осигуряване пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии,


Н А Р Е Ж Д А М:


1. Определям за пожароопасен сезон в горските територии на област Ямбол времето от 01.04.2020 г. до 31.10.2020 г.
2. Забранявам по времето на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии.
3. Изхвърлянето на горими отпадъци да става само на определените за целта места (контейнери за смет и сметища).
4. Териториалните поделения, Държавните горски стопанства при Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата извършващи дейности в тях, да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии.

5. Директорите на териториалните поделения – ДГС при Югоизточно държавно предприятие – гр.Сливен, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, ръководителите на обекти, разположени в тях, да проверят състоянието на наличните в тези територии противопожарни хидранти, водоеми и противопожарни депа, като предприемат мерки за възстановяване на неизправните.
6. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.
7. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии, са длъжни за собствена сметка:
7.1. Да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали;
7.2. Да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението;
7.3. Да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасяват.
8. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
9. Ръководителите на сдружения на ловците, риболовците и туристите да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всяко пребиваване в тях.
10. Командирите на военни формирования при провеждане на полеви занятия и учения да осигурят спазването на правилата за пожарна безопасност и да предприемат действия за недопускане на пожари или за своевременното им потушаване.
11. Органите по пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителната агенция по горите да спират дейности или експлоатацията на машини и съоръжения в горските територии, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на пожари.
12. Органите по пожарна безопасност и защита на населението със съдействието на териториалните поделения, Държавните горски стопанства при Югоизточно държавно предприятие – гр.Сливен, общините, собствениците и ползвателите на горски територии, както и на лицата, извършващи дейности в тях, да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон и при необходимост да предприемат незабавни действия по ограничаване и предотвратяване на горски пожари.
13. Органите по пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителната агенция по горите самостоятелно или съвместно да осъществяват контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии.
14. Кметовете на общини и кметства да организират по места денонощна телефонна връзка с органите по пожарна безопасност и защита на населението за своевременно информиране в случай на пожар.
15. Кметовете на общини да засилят контрола в земеделските територии за спазване на изискванията на чл. 6 ал. 2 от ЗОЗЗ.
16. В срок до 24 часа след възникване на горски пожар в държавните горски територии, наличната за него информация да се въвежда в информационната система на Изпълнителната агенция по горите от оторизираните за това служители в териториалните поделения на Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен.
17. При възникване на големи и сложни пожари да се привличат местните модулни формирования на Министерство на отбраната и Регионална дирекция „Гранична полиция” Елхово, съгласно плана за взаимодействие при пожари, а кметовете на общини да създадат организация за участие на доброволческите формирования и населението при гасенето им.
18. Поделенията на Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен и общините – собственици на гори да изпълнят заложените в оперативните планове противопожарни мероприятия.

Настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение до директора на Регионална дирекция по горите – гр. Сливен, директора на Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен, началника на РД ПБЗН – Ямбол и до кметовете на общини в област Ямбол.

Директорът на Югоизточно държавно предприятие – гр.Сливен да сведе настоящата заповед до знанието на директорите на териториалните поделения на Държавните горски стопанства.

Кметовете на общини да доведат настоящата заповед до знанието на всички, имащи отношение по въпросите упоменати в нея.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 137, ал. 2 от Закона за горите настоящата заповед да се публикува на интернет страниците на Областна администрация Ямбол, РДГ – Сливен и Изпълнителна агенция по горите.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Волен Дичев – заместник областен управител на област Ямбол.

ДИМИТЪР ИВАНОВ (П)
Областен управител на област Ямбол

ЗАПОВЕД № ДС-04-00001 от 27.01.2020 г.

З А П О В Е Д
№ ДС 04/00001
Ямбол, 27.01.2020 г.

В Областна администрация Ямбол с вх. № ОУ-03358-20.08.2019 г. от „Напоителни системи“ ЕАД-Централно управление, ЕИК 831160078, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Борис III“ №136, представлявано от изпълнителен директор Снежина Динева, е внесен проект на Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за подобекти:

„Корекция на р. Азмак дере от моста на пътя с. Кабиле – с. Жельо Войвода до с. Глуфишево“ и  „Реконструкция и почистване на съществуваща корекция на „Азмак дере“ от моста с. Кабиле – с. Жельо Войвода до заустването й в р. Тунджа“ – част от строеж/обект: „Инженеринг-проучване, проектиране и изпълнение на СМР, свързани с предотвратяване от наводняване на околните земеделски земи и прилежащите съоръжения и насипи на ЛОТ 4 от АМ „Тракия“, Ямбол – Карнобат от км 276+200 до км 325+280, находящи се на територията на община Ямбол и община „Тунджа“, област Ямбол.

На основание чл. 128, ал. 1 във вр. с ал. 12 изречение второ от ЗУТ, проектът за парцеларен план е обявен от Община Ямбол в Държавен вестник (ДВ) бр.87 от 05.11.2019 г. и от Община „Тунджа“ в  ДВ бр.86 от 01.11.2019 г.

От общините е извършено разгласяване по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ. Съгласно констативен протокол от 02.12.2019 г. на община „Тунджа“ и констативен протокол от 06.12.2019 г. на община Ямбол в законоустановения срок не са постъпили възражения по обявения ПУП-ПП.

Към преписката за одобряване на ПУП-ПП са приложени следните документи: Заповед №ДС-04-00008-17.09.2018 г. на областния управител на област Ямбол за одобряване на техническо задание и разрешаване изработването на ПУП-ПП; Заповед №РД-01-00151/23.12.2019 г. на областния управител за назначаване на Областен експертен съвет по устройство на територията  (ОЕСУТ) за разглеждане и приемане на проекта за ПУП-ПП за подобектите; протокол от 09.01.2020 г. на ОЕСУТ; писмо, изх. № 70-3184/03.09.2018 г. на МЗХГ за предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП; решение от 27.07.2018 г. на Общински съвет – Ямбол  за  даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП; решение от 28.08.2019 г. на Общински съвет – „Тунджа“ за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП; становище на Община Ямбол, изх. № 2801-09627/27.05.2019 г.; становище на Община „Тунджа“, изх. № 53-00-823(1)/05.07.2019 г.;   удостоверения   с   изх. № 25-214907 – 05.12.2018 г., № 25-215027-05.12.2018 г., № 25-215045-05.12.2018 г., № 25-215063-05.12.2018 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ Ямбол за съгласуване на проект за ПУП-ПП; становище, изх. № КОС-01-3806/13.08.2018 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ – Стара Загора; решение №5-I-1 за предварително съгласуване за промяна предназначението на поземлени имоти в горска територия -частна държавна собственост на Регионална дирекция по горите – Сливен; съгласувателно писмо, изх. № ЖИ-34845/07.10.2019 г., на ДП „НК ЖИ“; здравно заключение № РД-259-1/15.11.2018 г. на Регионална здравна инспекция /РЗИ/ Ямбол; становище, рег.№ 818000-467/10.12.2018 г. на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ /РД ПБЗН/ – Ямбол; съгласувателно становище на БТК/Виваком, рег.индекс № 95-Н-9/10.01.2019 г.; съгласувателно становище, изх. № 2594/21.12.2018 г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол; протокол за съгласуване № 7999184/ 29.11.2018 г. от „Електроразпределение Юг“ ЕАД; съгласувателно писмо, изх. №БТГ24-00-459(1) от 26.02.2019 г. и №БТГ24-00-3411(1)/06.01.2020 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД;   съгласувателно   писмо,   изх. № 1076/09.04.2019 г.  на  „Лукойл България“  ЕООД;

съгласувателно становище, изх. № 182/08.01.2019 г. на „А1 България“ ЕАД; съгласувателно писмо, изх. № Т I 46672/25.01.2019 г. на „Теленор България“ ЕАД; съгласувателно становище, изх. № РД-02-495/23.05.2019 г. на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Средна Тунджа; удостоверение №РД-02-660/ 31.07.2019 г. за поливност на поземлени имоти в землището на с. Дражево, №РД-02-661/31.07.2019 г. за поземлени имоти в землището на с. Кабиле, № РД-02-662/ 31.07.2019 г. на ПИ в землището на с. Хаджидимитрово, издадени от „Напоителни системи“ ЕАД, клон Средна Тунджа; акт № ПО-11-13 , изх. № АР-02-11-3/01.08.2019 г., акт №ПО-11-14, изх. № АР-02-11-1/01.08.2019 г., акт №ПО-11-15, изх. № АР-02-11-2/ 01.08.2019 г. за категоризация на земеделски земи за промяна на тяхното предназначение, издадени от Областна дирекция „Земеделие“ – Ямбол.

От представената преписка за одобрение на проекта за ПУП-ПП е видно, че същият е съгласуван с необходимите заинтересувани териториални администрации и специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.128, ал. 6 по реда на чл.127, ал. 2 от ЗУТ.

Поземлените имоти, през които минава трасето на подобектите, са:

в землището на гр.Ямбол, община Ямбол, област Ямбол, ЕКАТТЕ 87374, както следва: 14.72 и 15.125;

            в землището на с.Кабиле, община Тунджа, област Ямбол ЕКАТТЕ 35028, както следва: 11.112, 11.115, 11.116, 32.329, 32.330, 33.20, 33.35, 33.36, 33.37, 33.6, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 4.22, 4.23, 4.24, 4.27, 4.28, 4.29, 4.3, 4.30, 4.33, 4.35, 4.4, 4.45, 4.48, 4.49, 4.50, 4.7, 5.101, 5.102, 5.77, 5.79, 5.96, 5.97, 9.111;

            в землището на с.Дражево, община „Тунджа“, област Ямбол, ЕКАТТЕ 23501, както следва: 10.229, 10.29, 10.377, 10.378, 10.394, 10.395, 10.47, 10.5, 10.50, 10.51, 10.6, 10.67, 11.180, 11.291, 19.191, 19.320, 19.321, 19.46, 20.45, 7.330, 8.169, 9.139, 9.374, 9.375, 9.610;

            в землището на с.Хаджидимитрово, община „Тунджа“, област Ямбол ЕКАТТЕ 77030, както следва: 18.100, 18.105, 18.107, 18.233, 18.243, 18.60, 18.61, 18.63, 18.64, 18.65, 18.66, 19.252, 19.625, 26.62, 26.628, 29.250, 29.686, 55.473, 55.513.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 129, ал. 3,                 т. 1 от Закона за устройство на територията, Протокол №1 от 09.01.2020 г. на Областен експертен съвет по устройство на територията и горепосочените документи

О Д О Б Р Я В А М :

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН

за подобекти:

„Корекция на р.Азмак дере от моста на пътя с.Кабиле – с. Жельо Войвода до                        с. Глуфишево“ и „Реконструкция и почистване на съществуваща корекция на „Азмак дере“ от моста с. Кабиле – с. Жельо Войвода до заустването й в р. Тунджа“ – част от строеж/обект: „Инженеринг-проучване, проектиране и изпълнение на СМР, свързани с предотвратяване от наводняване на околните земеделски земи и прилежащите съоръжения и насипи на ЛОТ 4 от АМ “Тракия“, Ямбол-Карнобат от км 276+200 до км 325+280, находящи се на територията на община Ямбол и община „Тунджа“, област Ямбол.

Настоящата заповед да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“, съгласно чл. 129, ал. 4 ЗУТ и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ямбол, съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд Ямбол в 30-дневен срок от обнародването й, чрез Областен управител на област Ямбол.

ДИМИТЪР ИВАНОВ /п/
Областен управител на област Ямбол

РЕШЕНИЕ № АК-1202-00004 OT 17.12.2019 г.

Р Е  Ш Е Н И Е
№ АК-1202-00004
Ямбол, 17.12.2019 г.

В Областна администрация Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-05201 oт 09.12.2019 г., и писмо вх. № ОУ-05339 от 16.12.2019 г. към него, от Кмета на община Стралджа за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, §5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от Областната транспортна схема от квотата на община Стралджа: Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 7.10 ч. и 14.30 ч.; Лозенец – Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от Лозенец – 8.30 ч.; Стралджа – Маленово – Стралджа – Зимница – Чарда – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 7.00 ч., 9.10 ч. и 11.50 ч.; Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 10.20 ч.; Стралджа – Иречеково – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 10.20 ч. и 16.30 ч.; Атолово – Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от Атолово – 09.40 ч. и Ямбол – Стралджа, с час на тръгване от гр. Ямбол – 05.55 ч., 07.20 ч., 11.15 ч., 11.50 ч. и 14.00 ч. и следните автобусни линии, част от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа: София – Стралджа и обратно, с МР № 28101 и 28201 и час на тръгване от гр. Стралджа – 03.40 ч. и 6.30 ч. и Варна – Стралджа и обратно, с МР № 28101 и час на тръгване от гр. Стралджа – 7.55 ч. Към писмо вх. № ОУ-05339 от 16.12.2019 г., депозирано към искане с вх. № ОУ-05201 oт 09.12.2019 г., е приложен Договор № Д-338 от 16.07.2008 г., ведно с утвърдени маршрутни разписания към същия.

От фактическа страна се установи следното:

С Решение № АК 1202-00001 от 18.06.2018 г. на Областен управител на област Ямбол на основание чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., във връзка с чл. 16д, ал. 6 и чл. 4 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси на Кмета на община Стралджа е разрешено да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от Областната транспортна схема от квотата на община Стралджа: Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 7.10 ч. и 14.30 ч.; Лозенец – Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от Лозенец – 8.30 часа; Стралджа – Маленово – Стралджа – Зимница – Чарда – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 7.00 ч., 9.10 ч. и 11.50 ч.; Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 10.20 ч.; Стралджа – Иречеково – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 10.20 ч., 13:00 ч. и 16.30 ч.; Атолово – Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от Атолово – 09.40 ч. и следните автобусни линии, част от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа:  София – Стралджа  и  обратно,  с  МР № 28101  и  28201 и часове на  тръгване от гр. Стралджа – 03.40 ч. и 6.30 ч.; Варна – Стралджа и обратно, с МР № 28101 и час на тръгване от гр. Стралджа – 7.55 ч.; Сливен – Стралджа и обратно, с МР № 28101 и 28102, час на тръгване от гр. Стралджа – 7.20 ч. и 14.10 ч., със срок на изпълнение от изтичане срокът на действащите договори до сключване на нов/и договор/и с изпълнител/и, след проведена процедура, но не по-късно от 27.12.2019 г., т.е. 18 месеца.

На основание Решение № АК 1202-00001 от 18.06.2018 г. на Областен управител на област Ямбол Община Стралджа е сключила договори за извършване на обществен превоз на пътници по посочените автобусни линии със срок до 27.12.2019 г.

Предвид изложените в искането мотиви, с оглед изтичане срока на действие на договорите, сключени в изпълнение на Решение № АК 1202-00001 от 18.06.2018 г. на Областен управител на област Ямбол и липсата на технологично време, необходимо за подготовка и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка и избор на изпълнител, Кметът  на община Стралджа е поискал да бъде допусната „спешна мярка“ по смисъла на чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), въз основа на пряко възлагане.

Така направеното искане считам за основателно по следните съображения:

Съгласно чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.) „в случай на прекъсване на услугите или непосредствен риск от такова прекъсване компетентният орган може да предприеме спешна мярка. Тази спешна мярка е във вид на пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуги, или във вид на изискване за изпълнение на задължения за обществени услуги….Възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуга чрез спешна мярка, или налагането на такава поръчка не надвишават две години.“

Тази хипотеза визира предприемане на спешна мярка в случай на прекъсване на услугите или на непосредствен риск от такова прекъсване и се осъществява само в краен случай, когато няма друга възможност за извършване на пътническите превози и сама по себе си обуславя важния обществен интерес за извършване на превозите.

В конкретния случай, предвид фактическата невъзможност за провеждане на процедура/и и избор на изпълнител на обществената услуга за превоз на пътници в срок до 27.12.2019 г., считам че е налице непосредствен риск от прекъсване на изпълнението на важна обществена услуга по смисъла на чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.).

С Решение № АК 1202-00001 от 18.06.2018 г. на Областен управител на област Ямбол на кмета на община Стралджа е разрешено да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по посочените автобусни линии, част от Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа за срок от 18 месеца. В тази връзка, до достигане на максимално допустимата продължителност на „спешната мярка“ по смисъла на чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.) остават 6 месеца.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 16 д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване  на  обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл. 5, §5 от

Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.)

Р Е Ш И Х

            РАЗРЕШАВАМ на Кмета на община Стралджа да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по следните автобусни линии, част от Областната транспортна схема от квотата на община Стралджа: Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 7.10 ч. и 14.30 ч.; Лозенец – Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от Лозенец – 8.30 ч.; Стралджа – Маленово – Стралджа – Зимница – Чарда – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 7.00 ч., 9.10 ч. и 11.50 ч.; Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 10.20 ч.; Стралджа – Иречеково – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 10.20 ч. и 16.30 ч.; Атолово – Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от Атолово – 09.40 ч. и Ямбол – Стралджа, с час на тръгване от гр. Ямбол – 05.55 ч., 07.20 ч., 11.15 ч., 11.50 ч. и 14.00 ч. и следните автобусни линии, част от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа: София – Стралджа и обратно, с МР № 28101 и 28201 и час на тръгване от гр. Стралджа – 03.40 ч. и 6.30 ч. и Варна – Стралджа и обратно, с МР № 28101 и час на тръгване от гр. Стралджа – 7.55 ч., със срок на изпълнение 6 (шест) месеца – от 27.12.2019 г. до сключване на нов/и договор/и с изпълнител/и, след проведена процедура, но не по-късно от 27.06.2020 година.

            Горното обосновава необходимостта от защита на особено важни обществени интереси, а именно осигуряване на непрекъснатост на обществените услуги за превоз на пътници по посочените автобусни линии, част от Републиканската и Областната транспортни схеми от квотата на община Стралджа, поради което и на основание                     чл. 60, ал. 1 от АПК 

Р А З П О Р Е Ж Д А М

ДОПУСКАМ предварително изпълнение на решението.

На основание чл. 60, ал. 4 от АПК разпореждането, с което е допуснато предварителното изпълнение може да бъде обжалвано чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол в 3-дневен срок от публикуването му.

На основание чл. 16д, ал. 8 от  Наредба № 2 от 15 март 2002  г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол от всяко заинтересовано лице в 14 – дневен срок от публикуването му.

Решението да се публикува в един местен и един национален ежедневник, както и да се съобщи на Кмета на община Стралджа по реда на АПК.

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/
Областен управител на област Ямбол

РЕШЕНИЕ № AK-1202-00003 OT 16.12.2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е
№ AK-1202-00003
Ямбол, 16.12.2019 г.

В Областна администрация Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-05042/ 02.12.2019 г. от Кмета на община Ямбол за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, §5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Ямбол – Тополовград с МР № 28101 и  МР № 28102, част от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Ямбол.

От фактическа страна се установи следното:

С писмо вх. № ОУ-00414 от 01.06.2016 г. на кмета на община Ямбол е поискано предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, §5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Ямбол – Тополовград с МР № 28101 и  МР № 28102, част от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Ямбол.

В същото е обективирана невъзможност за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка в срока до изтичане на действието на Договор с рег. № 04-236 от 30.05.2006 г., а именно 06.06.2016 г.

В тази връзка, с Решение № АК-1202-00002 от 03.06.2016 г. на oбластен управител на област Ямбол на кмета на община Ямбол е разрешено да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Ямбол – Тополовград с МР № 28101 и  МР № 28102, част от Републиканската транспортна схема от квотата на Община Ямбол за срок на изпълнение от изтичане на срока на Договор с рег. № 04-236 от 30.05.2006 г., до сключването на нов договор с изпълнител, след проведена процедура, но не по-късно от 06.06.2017 г.

Впоследствие е депозирано искане с вх. № ОУ-01957/02.06.2017 г. на                            кмета  на  община Ямбол за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, §5,  от

Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Ямбол – Тополовград с МР № 28101 и  МР № 28102, част от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Ямбол.

В същото се посочва, че срокът на Договор с Рег. № ДГ/05-000071 от 07.06.2016 г., сключен в изпълнение на Решение № АК 1202-00002 от 03.06.2016 г. на областен управител на област Ямбол, изтича, поради което няма технологично време, необходимо за подготовка и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка и избор на изпълнител.

С Решение № АК-01202-00004 от 06.06.2017 г.  на областен управител на област Ямбол на кмета на община Ямбол е разрешено да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Ямбол – Тополовград с МР № 28101 и  МР № 28102, част от Републиканската транспортна схема от квотата на oбщината със срок на изпълнение от изтичане на срока на договора до сключването на нов договор с изпълнител, след проведена процедура, но не по-късно от 06.06.2018 г.

С настоящото искане с вх. № ОУ-05042 от 02.12.2019 г. кмета на община Ямбол посочва, че с Решение № РД/02-00620 от 01.08.2019 г. е прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет: „Обществен превоз на пътници по утвърдените Областна и Републиканска транспортни схеми, по четиринадесет обособени позиции“, в частта за обособени позиции № 1, 3, 8, 9, 10, 13 и 14, поради отказ от сключване на договори на класирания на първо място участник. Автобусна линия Ямбол – Тополовград с МР № 28101 и  МР № 28102, за която се иска допускане на спешна мярка във вид на пряко възлагане, е включена в предмета на обособена позиция № 3.

Така направеното искане, считам за неоснователно по следните съображения:

Съгласно чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.) „в случай на прекъсване на услугите или непосредствен риск от такова прекъсване компетентният орган може да предприеме спешна мярка. Тази спешна мярка е във вид на пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуги, или във вид на изискване за изпълнение на задължения за обществени услуги….Възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуга чрез спешна мярка, или налагането на такава поръчка не надвишават две години.“

Тази хипотеза визира предприемане на спешна мярка в случай на прекъсване на услугите или на непосредствен риск от такова прекъсване и се осъществява само в краен случай, когато няма друга възможност за извършване на пътническите превози. Регламентът определя и максимален срок за продължителността на допусната спешна мярка, а именно две години.

В конкретния случай, с Решение № АК-1202-00002 от 03.06.2016 г. и Решение № АК-01202-00004 от 06.06.2017 г. е дадено разрешение на кмета на община Ямбол да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Ямбол – Тополовград с МР № 28101 и МР № 28102,частот Републиканската транспортна схема от квотата на община Ямбол за срок от общо две години. Така на практика е достигната максималната продължителност на допуснатата спешна мярка, регламентирана с императивната норма на чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.).

Предвид гореизложеното и на основание чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.)

Р Е Ш И Х:

            НЕ РАЗРЕШАВАМ на Кмета на община Ямбол да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Ямбол – Тополовград с МР № 28101 и МР № 28102, частот Републиканската транспортна схема от квотата на община Ямбол.

На основание чл. 16 д, ал. 8 от  Наредба № 2 от 15 март 2002  г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано  чрез областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол от всяко заинтересовано лице в                     14-дневен срок  от публикуването му.

Решението да се публикува в един местен и един национален ежедневник, както и да се съобщи на кмета на община Ямбол по реда на АПК.

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/
Областен управител на област Ямбол

ЗАПОВЕД № ДС-04/00007 от 30.08.2019 г.

З А П О В Е Д
№ ДС-04-00007
Ямбол,   30.08.2019 г.

     На основание чл. 61 и чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,  във връзка с чл. 6 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост,

Н А Р Е Ж Д А М:

І.Да се проведе търг с тайно наддаване за определяне на купувач на следната движима вещ, собственост на Областна администрация Ямбол:

Лек автомобил марка „Пежо”, модел 407 2.2 I, дата на първа регистрация – 14.02.2008 г., с регистрационен номер У 5558 АК, двигател № 10LJ431682904, бензин, с максимална мощност – 120 kW и обем – 2230 см3 ; рама № VF36D3FYH21707797, цвят: сив металик; брой места: 4+1, с начална тръжна цена 5 950 лв. (пет хиляди и деветстотин и петдесет лева) без включен ДДС,

от комисия в състав:

…………………………………………………………………………………

ІІ. Заявленията за участие в търга, заедно със заверени копия на удостоверение за актуално състояние /съдебна регистрация/ или се посочва ЕИК – за юридическите лица и документ за внесен депозит, се подават в деловодството на Областна администрация Ямбол в гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, партер, считано от 13.09.2019 г. (петък) в срок не по-късно от 17:30 часа на 20.09.2019 г. (петък). В случай че кандидатът се представлява от пълномощник, последният следва да приложи и нотариално заверено изрично пълномощно за участие в търга.

Заявление за участие, оферта по образец и проект на договор за покупко-продажба на моторно превозно средство, могат да бъдат получени в деловодството на Областна администрация Ямбол.

ІІІ. Депозитът за участие в търга е в размер на 595 лв. (петстотин деветдесет и пет лева) и се внася до 16.30 часа на 20.09.2019 г. преди подаване на заявлението за участие в търга по следната банкова сметка на Областна администрация Ямбол в Банка ДСК ЕАД, гр. Ямбол:

IBAN: BG47STSA93003305143779

BIC код: STSABGSF.

ІV. Оглед на вещта може да бъде извършен всеки работен ден до 20.09.2019 г. от 09:30 часа до 17:00 часа, на адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, в присъствието на служител от Областна администрация Ямбол.

V.  Кандидатът за участие попълва офертата си (по образец) и я запечатва в малък непрозрачен плик. Председателят на комисията или определен от него член проверява дали са налице всички документи за участие в търга. При положителна констатация, документите, заедно със запечатания плик с офертата, се поставят в голям непрозрачен плик. На плика се отбелязва входящият номер, под който е заведено заявлението в регистъра на Областна администрация Ямбол. Така приетата оферта се пуска в специално запечатана по реда на чл. 9, ал. 3 от Наредбата урна, в присъствието на кандидата.

VІ. На 23.09.2019 г. от 10.00 часа – първият работен ден, след изтичането на срока по т. ІІ от настоящата заповед, Комисията отваря урната и класира офертите по реда на чл. 10 от Наредбата, като обявява резултатите в еднодневен срок от съставянето на тръжен протокол.

VІІ. С обявения за спечелил търга участник се сключва договор за продажба на движимата вещ – предмет на търга. Предложената цена заедно с начисления ДДС (20 %) се заплаща в срок до 3 работни дни от датата на обявяване на резултатите, по следната банкова сметка на Областна администрация Ямбол в Банка ОББ, гр. Ямбол:

IBAN: BG95UBBS80023106143800

BIC код: UBBSBGSF

Закупената вещ следва да се вдигне от купувача най-късно в 5-дневен срок от датата на плащането.

Ако плащането не се извърши в посочения срок, депозитът се задържа и се предлага на следващия по ред кандидат да заплати предложената от него цена. Ако и вторият по ред кандидат не извърши плащането в определения срок, Комисията отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена.

VІІІ. Връщането на внесения депозит на неспечелилите търга участници се извършва по нареждане на Председателя на тръжната комисия след подписване на тръжния протокол.

Настоящатазаповед да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Ямбол и на официалната интернет страница на администрацията – www.yambol.government.bg, както и да се публикува обявление в един ежедневник.

Заповедта да се сведе до знанието на посочените в нея лица за сведение и изпълнение.

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/
Областен управител на област Ямбол