Month: юли 2021

Проведе се заседание на Областния медицински съвет към ОА Ямбол

Днес в Областна администрация Ямбол се проведе заседание на Областния медицински съвет, което бе свикано с цел представяне на Националния оперативен план за справяне с пандемията от Ковид 19 и обсъждане на неговата реализация.

Планът за справяне с пандемията, представен от г-жа  Донка Желева, главен секретар и заместник директор на РЗИ Ямбол, въвежда критерии при какви нива на разпространение на заразата ще се налагат рестрикции върху работата на бизнеса и публични институции, какви точно ще са ограниченията, както и каква подготовка и организация трябва да има в здравната система.

Според плана България въвежда четири цвята за опасност и зониране на пандемията:

Най-ниската е зелената зона – заболеваемост под 100 на 100 хил. за двуседмичен период и до 2500 легла, заети с Ковид болни в национален мащаб. При заболели между 100 и 200 души на 100 хил. или при заетост на леглата от 2500 до 6000 страната влиза в жълтата  зона, а при 200 до 500 болни или между 6000 до 9000 пациенти в болница –  в червена. Тъмночервената зона е при заболеваемост над 500 на 100 хил. или при заети над 9000 легла заети с болни с Ковид.

Към този момент, област Ямбол се намира в Зелената зона, като в областта има 8 активни случая на Ковид 19 и само един от пациентите е настанен в болница. В плана е указано, че в отделните области на страната би могло да се стигне до пълен “локдаун” според заболеваемостта, като мерките ще се взимат от РЗИ, съгласувано с главния държавен здравен инспектор.

В хода на заседанието, по предложение на общините, бе взето решението, от страна на РЗИ отново да се организира работата на изнесени ваксинационни пунктове на територията на цялата област, с което ще се създаде удобство на гражданите, които желаят да се ваксинират. За изминалата седмица, ваксинираните в област Ямбол са 925 на брой.

Още идната седмица да се даде старт и на разяснителна кампания относно ваксинирането сред малцинствените групи от населението, реализирана от РЗИ Ямбол и здравните медиатори на територията на областта.

Едно от решенията, взети на заседанието беше и Областният щаб и РЗИ своевременно да информират медиите и гражданите за епидемичната обстановка, за ползите и правилното прилагане на противоепидемичните мерки, както и за хода на ваксинирането.

Областният управител, Георги Чалъков, призова всички институции за отговорност към ситуацията и добро сътрудничество едни с други, както до този момент.

Списък на класираните кандидати за длъжността за Старши юрисконсулт в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

СПИСЪК

на класираните кандидати

за длъжността старши юрисконсулт в дирекция АПОФУС

  1. Лидия Кръстева


Подписи на членовете на конкурсната комисия:

1……………………(П)…………………………

            Драгомир Димитров

2 ……………………(П)…………………………

            Павлина Пенева

3……………………(П)………………………….

             Екатерина Иванова

  4……………………(П)………………………..

            Николета Караджова

5……………………(П)…………………………

            Йорданка Великова

Списък на класираните кандидати за длъжността Директор на Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

СПИСЪК

на класираните кандидати

за длъжността Директор дирекция АПОФУС

  1. Рени Русева

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

1……………………(П)…………………………

            Драгомир Димитров

2 ……………………(П)…………………………

            Павлина Пенева

3……………………(П)………………………….

             Екатерина Иванова

  4……………………(П)………………………..

            Николета Караджова

5……………………(П)…………………………

            Йорданка Великова

ЗAПОВЕД № ДС-04-00008-09.07.2021 г.

З А П О В Е Д 
№ ДС-04-00008-09.07.2021 г.
гр.Ямбол, 09.07.2021 г.

В областна администрация Ямбол е постъпило заявление с вх.№ ОУ-02690-15.06.2021 г. на “Диана кабел ТВ“ ООД, гр.Ямбол, с ЕИК 128029350 със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ж.к. „Златен Рог“ бл.№27, ет.15, представлявано от  Жулиета Господинова-управител и законен представител на „Диана кабел ТВ“ ООД, с искане да се издаде заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект:  „Оптичен кабел от гр.Ямбол до с.Могила и от с.Могила, община „Тунджа“, с.Джинот, община Стралджа, с.Търнава, община „Тунджа“ до с.Иречеково, община Стралджа, област Ямбол, минаващ през територията на община Ямбол, община “Тунджа” и община Стралджа, област Ямбол.

          Към заявлението са приложени: скица с предложение за новото трасе; становище на Кмета на община „Тунджа“ (вх.№ ОУ-02690-15.06.2021 г. на Областна администрация Ямбол ) , издадено по реда на чл.135, ал.4, т.2 от Закона за устройство на територията; протокол за извършване на предварителен оглед от Областно пътно управление Ямбол на път III -7072 „Иречеково-Търнава-Чарган-Ямбол“ от км 12+943 до км 13+335, внесен с писмо, вх. № ОУ-03146-06.07.2021 г. на ОА-Ямбол.

         Действащият ПУП-ПП е одобрен със Заповед № ДС-04-00016-02.07.2020 г. на Областен управител на Област Ямбол, влязла в сила на 17.08.2020 г.

         Предложеното изменение обхваща частта на трасето в землището на с. Търнава, община „Тунджа“, област Ямбол от т. 248 до т. 255, като в този участък трасето ще минава през поземлени имоти с идентификатори: 73657.14.127 – Полски път, Публична общинска собственост /ПОС/; 73657.18.83 – Път от Републиканска пътна мрежа-Публична държавна собственост /ПДС/; 73657.15.124 – Полски път, ПОС и 73657.15.127 – дере, ПОС  по КК на землището на с.Търнава, съгласно приложената скица .

         Изменението на действащия ПУП-ПП в посочената горе част на трасето се налага във връзка с установяване от Служба по геодезия картография и кадастър /СГКК/ – Ямбол на грешка в Кадастралната карта и кадастралния регистър /КККР/ в същия участък и отстраняването й с влязла в сила заповед № КД-14-102/14.08.2020 г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, издадена по реда на чл.54, ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/.

         На основание чл.135, ал.3 и ал.4, т.2 във връзка с чл.134 а, ал.1 и чл.134, ал.2, т.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), становище по чл.135, ал.4, т.2 от ЗУТ на Кмета на община „Тунджа“, заведено с вх.№ ОУ-02643-11.06.2021 г. на Областна администрация Ямбол и след като се запознах с цялата документация по преписката, 

НАРЕЖДАМ:

РАЗРЕШАВАМ на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД да изработи проект на ИЗМЕНЕНИЕ на подробен устройствен план – Парцеларен план за обект:  „Оптичен кабел от гр.Ямбол до с.Могила и от с.Могила, община „Тунджа“, с.Джинот, община Стралджа, с.Търнава, община „Тунджа“ до с.Иречеково, община Стралджа, област Ямбол, минаващ през територията на община Ямбол, община “Тунджа” и община Стралджа, област Ямбол в частта на трасето между т. 248 и т.255 в землището на с.Търнава, община „Тунджа“, област Ямбол.

           Проектът за изменение на ПУП-ПП да се изработи в съответствие с действащата нормативна уредба, като се използват актуални данни от влезли в сила Кадастрални карти и кадастрални регистри (КККР) на съответното землище, през което минава трасето на горепосочения обект.

           Преди внасяне на проекта за изменението на ПУП-ПП за разглеждане от Областен експертен съвет по устройство на територията и за одобряване, възложителят следва да извърши процедурите по реда на чл.128, ал.6, т.1 от ЗУТ – съгласуване на проекта със заинтересуваните централни и териториалните администрации и при необходимост със специализираните контролни органи.

            На основание чл.124б, ал.3 от ЗУТ настоящата  заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ямбол и да се съобщи на заинтересованите лица по чл.131 по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Скица с предложение за изменение на ПУП-ПП.

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ:  /п/

Областен управител на област Ямбол 

Планово спиране на водата на 13.07.21г. в град Ямбол, с.Кукорево, с.Веселиново и с. Стара река

Във връзка с реализацията на обект „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол”, изпълняван като част от инвестиционните дейности по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз, Ви информирам за планово спиране на водоподаването.

Същото е насрочено за 13.07.2021 г. (вторник) от 8:00 часа като очакваната продължителност е 8 часа. Без водоподаване ще остане цялата територия на град Ямбол (без Промишлена зона), с. Кукорево, с. Веселиново и с. Стара река.

Водоподаването ще се възстанови първо в ниската част на град Ямбол в следобедните часове на 13.07.2021 година. В късния следобед, ще се възстанови водоподаването и в Централна градска част, около парк „Боровец“, с. Веселиново, с. Кукорево и с. Стара река. Вечерта ще се възстанови водоподаването по високите части на града и ж.к. Бенковски. 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол и фирмата изпълнител се обръщат с апел към всички граждани да проявят разбиране, като се извиняват за временно причинените неудобства.

От

Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол

Областният управител на област Ямбол с писмо до Министерство на здравеопазването

От страна на областния управител, Георги Чалъков, към Министерство на здравеопазването бе изпратено запитване, относно предприетите действия от тяхна страна по изпълнение на Решение на Министерски съвет от 27.12.2019г., а именно отпускането на средствата за доизграждане на Болничния комплекс в града.

В отговора от Министерство на здравеопазването става ясно, че на 09.11.2020г., е преведена парична вноска в размер на 13 500 000 лева, по сметка на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ Ямбол АД, с цел увеличаване на дяловото участие на държавата в капитала на лечебното заведение.

Предвидената вноска в капитала на лечебното заведение за 2021 година, ще бъде в размер на до 5 400 000 лева. Сумата ще бъде преведена на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ след приемане от Министерския съвет на постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2021 година.

Относно третата предвидена вноска, от писмото на МЗ става ясно, че тя ще бъде в размер на до 8 100 000 лева и е дължима за 2022 година. 

„Както бях казал пред представителите на медиите на последната ни среща, и както става видно от писмото на Министерство на здравеопазването, не съществува причина, поради която доизграждането на Болничния комплекс да бъде забавено или спряно. Всякакви продължаващи упражнения по темата са напълно излишни. Фактите са достатъчно красноречиви.“, коментира Георги Чалъков, областен управител на област Ямбол.

Областният управител поздрави служителите в МВР по повод Професионалния им празник

УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ НА МВР,

С удоволствие ви поздравявам по повод 5 юли –  Професионален празник на служителите в Министерство на вътрешните работи.

Благодаря Ви за усилията, които полагате, за опазване на реда и сигурността за обществото ни.

Вие сте хората, които показват висок професионализъм при изпълнение на служебния дълг и които рискуват живота си в името на другите. Именно затова, използвам възможността да изразя уважението си към Вас – служителите в системата на МВР, на територията на област Ямбол, за всеотдайността и човешко отношение, което проявявате в натовареното си ежедневие!

Пожелавам на Вас и на Вашите семейства здраве, благополучие и успехи!

Списък на допуснати и недопуснатите кандидати за длъжността Старши експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Допуснат до конкурса кандидат:

1. Силвена Стоянова

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 13 юли 2021 год. (вторник) от 09.30 часа в заседателната зала  на Областна администрация – Ямбол.

Недопуснат до конкурса кандидат:

  1. Йорданка Славова

Кандидатът не доказва минимално изискуем професионален опит

Председател:                   / п /   
(Д. Димитров)

Списък на допуснати кандидати за длъжността за Старши юрисконсулт в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

1. Лидия Кръстева

2. Рени Русева

3. Елена Колева

4. Яна Първанова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 13 юли 2021 год. (вторник) от 10.30 часа в заседателната зала  на Областна администрация – Ямбол.

Председател:                  / п / 
(Д. Димитров)

  

Списък на допуснатите кандидати за длъжността Директор на Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

1. Данка  Камбарева

2. Рени Русева

3. Петя  Кирилова

4. Филип Филипов

5. Яна Първанова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 13 юли 2021 год. (вторник) от 11.30 часа в заседателната зала  на Областна администрация – Ямбол.

Председател: / п /
(Д. Димитров)